Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 3577 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Bộ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
***000***

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỂU HÒA SINH TRƯỞNG
ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY IN VITRO CỦA HAI
GIỐNG LAN DENDROBIUM YÀ CYMBIDIUM
Thành Phố Hồ Chí Minh
- 09 / 2005 -

Giáo viên hướng dân

Sinh viên thực hiện

TS. TRẰN THỊ DUNG

TRẰN QUANG HOÀNG

2

LỜI CẢM TẠ
Đe hoàn thành cuốn luận văn này tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình, sự
góp ý, giúp đỡ của các thầy cô, gia đình và bạn bè. Nay tôi xin được bày tỏ lòng biết om
sâu sắc đến:
> Cha và Mẹ đã suốt đời tận tụy vì con để có được ngày hôm nay.
> Các Thầy - Cô Khoa Công Nghệ Sinh Học Trường Đại Học Nông Lâm TP.
Hồ Chí Minh.
> TS. TRẦN THỊ DUNG, Bộ môn Công Nghệ Sinh Học Trường Đại Học Nông
Lâm TP. Hồ Chí Minh.
> KS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG, Trung tâm Công Nghệ Sinh Học Trường
Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
> Xin gởi lời cảm om đến toàn thể tập thể lớp Công Nghệ Sinh Học 27 đã nhiệt
tình giúp đỡ tôi trong thời gian qua.

TÓM TÁT KHOÁ LUẬN
TRẰN QUANG HOÀNG, Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh. Tháng 08/2005.
"ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG ĐẾN QUÁ
TRÌNH NUÔI CẤY IN VITRO CỦA 2 GIỐNG LAN DENDROBIUM VÀ
CYMBIDIUM"
* Giáo viên hướng dẫn:
Ts. Trần Thị Dung
Đề tài được tiến hành từ ngày 15/03/2005 đến ngày 15/06/2005, tại phòng nuôi cấy
mô - Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM.
Đối tượng nghiên cứu:

3

- Là 2 giống lan Dendrobium và Cymbidium. Đây là những giống lan được trồng
nhiều ở Việt Nam và đem lại lợi nhuận kinh tế cao.
Mục đích nghiên cứu:
- Sử dụng các chất kích thích sinh trưởng BA, TDZ, NAA ở các nồng độ khác nhau
bổ sung vào môi trường nuôi cấy nhằm xác định tỉ lệ thích họp nhất để đạt được kết quả
nhân giống in vitro cao trên 2 giống lan Dendrobium và Cỵmbidium.
Phương pháp nghiên cứu:
- Trên mỗi giống lan thực hiện 2 thí nghiệm, các thí nghiệm được bố trí theo kiểu
hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần gặp lại.
Kết quả đạt được:
- Môi trường nuôi cấy có bổ sung lmg/1 TDZ và 0.5mg/l NAA cho thấy khả
năng hình thành phôi soma, protocorm và chồi cao nhất trên cả 2 giống lan.
- Môi trường nuôi cấy có kết hợp giữa chất điều hoà sinh trưởng BA và NAA
hoặc TDZ và NAA cho thấy kết quả hình thành phôi soma, protocorm và chồi cao hom
so với sử dụng riêng lẽ chất điều hoà sinh trưởng sinh trưởng BA hoặc TDZ.

MỤC LỤC
Nội dung...................................................................................................................Trang

4

1.5.1.1.

Vai trò

Bảng................
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Bộ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
***000***
KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỂU HÒA SINH TRƯỞNG
ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY IN VITRO CỦA HAI
GIỐNG LAN DENDROBIUMCYMBIDIUM
Thành Phố Hồ Chí Minh
- 09 / 2005 -
Giáo viên hướng dân
TS. TRẰN THỊ DUNG
Sinh viên thực hiện
TRẰN QUANG HOÀNG
1
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro 9 10 886