Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SALUNG ĐẾN SỰ XÂM NHẬP MẶN

Được đăng lên bởi tiengiangwr
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1739 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SA
LUNG ĐẾN XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU SÔNG
BẾN HẢI
INFLUENCE OF SA LUNG HYDRAULIC STRUCTURE TO
SALINITY INTRUSION OF BEN HAI RIVER DOWNSTREAM
NGUYỄN THẾ HÙNG
Đại học Đà Nẵng
NGUYỄN NGỌC TUẤN
Học viên Cao học
TÓM TẮT
Nguồn nước ngọt hạ lưu sông Bến Hải được dùng cho trồng trọt và sinh hoạt
trong vùng. Vào mùa kiệt lưu lượng thượng nguồn hệ thống sông Bến Hải khá bé,
lúc nầy cũng là thời kỳ có nhu cầu dùng nước ngọt nhiều nhất. Hạ lưu hệ thống
sông Bến Hải lại có độ dốc lòng sông khá bé; nên dưới ảnh hưởng của thủy triều,
mặn xâm nhập khá sâu vào đất liền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dùng
nước cho dân sinh kinh tế trong vùng. Trong bài viết này, các tác giả phân tích,
tính toán, dự báo quá trình truyền triều và xâm nhập mặn mùa kiệt trên hệ thống
sông này tương ứng với trường hợp hiện tại và trường hợp trong tương lai, khi đã
xây dựng công trình thủy lợi Sa Lung tại thượng nguồn hệ thống sông Bến Hải,
bằng hệ phương trình Saint-Venant và phương trình truyền mặn một chiều.
ABSTRACT
Freshwater at downstream of the Ben Hai river is used for agricultural, domestic
and other purposes in this region. In the summer, the upstream volumetric water
discharges of Ben Hai river system are very small. Moreover, this is the time when
there is the biggest demand of freshwater. At downstream Ben Hai river system,
the bed river slopes are very small; so, under the tidal flow, the salinity of
seawater penetrates into the Ben Hai river, along way from the mouth causing the
influence of water quality of these river segments near the estuaries. In this
paper, the authors computes and analyses the tidal flow and salinity intrusion in
the summer by one- dimensional Saint-Venant equations and salinity transport
equations with many different scenarios.

1. Mở đầu
Hệ thống sông Bến Hải nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Trị với tổng chiều dài
59km, được hình thành do hai sông chính là sông Bến Hải và sông Sa Lung cùng
nhiều sông suối nhỏ khác trong lưu vực hợp thành, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn
cao trên 1.200m và đổ ra biển qua Cửa Tùng (Hình 1). Hệ thống sông nầy có tác
động rất lớn đến phát triển Kinh tế - Xã hội - Đời sống của nhân dân 2 huyện Vĩnh
Linh và Gio Linh. Hiện tại, trên hệ thống sông nầy chưa có công trình ngăn mặn,
ngọt hoá; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt Dự án đầu tư và phê duyệt thiết
kế bản vẽ thi công, tổng dự toán xây dựng công trình Thủy lợi Sa Lung, nằm trên

sông Sa Lung (nhánh sông cấp 1 của sông Bến Hải), và đang triển khai bư...
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SA
LUNG ĐẾN XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU SÔNG
BẾN HI
INFLUENCE OF SA LUNG HYDRAULIC STRUCTURE TO
SALINITY INTRUSION OF BEN HAI RIVER DOWNSTREAM
NGUYỄN THẾ HÙNG
Đại học Đà Nẵng
NGUYỄN NGỌC TUẤN
Học viên Cao học
TÓM TT
Nguồn nước ngọt hạ lưu sông Bến Hải được dùng cho trồng trọt sinh hoạt
trong vùng. Vào mùa kiệt lưu lượng thượng nguồn hệ thống sông Bến Hải khá bé,
lúc nầy cũng thời kỳ có nhu cầu dùng nước ngọt nhiều nhất. Hạ lưu hệ thống
sông Bến Hải lại có độ dốc lòng sông khá bé; nên dưới ảnh hưởng của thủy triều,
mặn xâm nhập ksâu vào đất liền, y ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dùng
nước cho n sinh kinh tế trong vùng. Trong bài viết y, các tác giphân tích,
tính toán, dự báo qtrình truyền triều xâm nhập mặn mùa kiệt trên hệ thống
sông này tương ứng với trường hợp hiện tại và trường hợp trong tương lai, khi đã
xây dựng công trình thủy lợi Sa Lung tại thượng nguồn hthống sông Bến Hải,
bằng hệ phương trình Saint-Venant và phương trình truyền mặn một chiều.
ABSTRACT
Freshwater at downstream of the Ben Hai river is used for agricultural, domestic
and other purposes in this region. In the summer, the upstream volumetric water
discharges of Ben Hai river system are very small. Moreover, this is the time when
there is the biggest demand of freshwater. At downstream Ben Hai river system,
the bed river slopes are very small; so, under the tidal flow, the salinity of
seawater penetrates into the Ben Hai river, along way from the mouth causing the
influence of water quality of these river segments near the estuaries. In this
paper, the authors computes and analyses the tidal flow and salinity intrusion in
the summer by one- dimensional Saint-Venant equations and salinity transport
equations with many different scenarios.
1. Mở đầu
Hệ thống sông Bến Hải nằm phía Bắc tỉnh Quảng Trvới tổng chiều dài
59km, được hình thành do hai sông chính sông Bến Hải sông Sa Lung cùng
nhiều sông suối nhỏ khác trong lưu vực hợp thành, bắt nguồn từ y Trường Sơn
cao trên 1.200m đổ ra biển qua Cửa Tùng (Hình 1). Hệ thống sông nầy tác
động rất lớn đến phát triển Kinh tế - Xã hội - Đời sống của nhân dân 2 huyện Vĩnh
Linh Gio Linh. Hiện tại, trên hệ thống sông nầy chưa công trình ngăn mặn,
ngọt hoá; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt Dự án đầu tư phê duyệt thiết
kế bản vẽ thi công, tổng dự toán xây dựng công trình Thủy lợi Sa Lung, nằm trên
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SALUNG ĐẾN SỰ XÂM NHẬP MẶN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SALUNG ĐẾN SỰ XÂM NHẬP MẶN - Người đăng: tiengiangwr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SALUNG ĐẾN SỰ XÂM NHẬP MẶN 9 10 312