Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ SỐ BÉO ĐẾN LỰC CẢN TÀU

Được đăng lên bởi nguyenvanhoavt0921
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ SỐ BÉO ĐẾN LỰC CẢN TÀU
1-Hệ số đầy thân tàu CB
Hệ số đầy thể tích CB và tiếp đó hệ số đầy lăng trụ CPđóng vai trò quan trọng hàng
đầu khi đánh giá sức cản thân tàu.Công thức giúp xác định hệ số CB khi thiết kế
thường được xây dựng dạng hàm bậc nhất của vận tốc tương đối
CB = a – b.Fn (6.56)
Theo ý kiến các nhà nghiên cứu từ thế kỷ trước a=1,05 và b= 1,68 cho tàu vận tải
một chân vịt.Với tàu hai chân vịt cần them hệ số này them lượng 0,01.Vì rằng hệ
số a ảnh hưởng ngay diễn tiến đường cong sức cản , bản thân nó cũng là hàm của
vận tốc.
Fn 0,150 0,180 0,210 0,240 0,270 0,300
a 1,040 1,045 1,050 1,060 1,070 1,080
công thức quý giá trên đây hiện nay đã tỏ ra lạc hậu.Tuy nhiên khi thiết kế tàu vận
tải chạy chậm công thức còn có chỗ ứng dụng.Công thức dung cho tàu vận tải ngày
nay như sau:
CB = 0,992 – 0,501Fn – 3,915.Fn2 (6.57)
Trong phạm vi Fn = 0,20÷0,28 công thức sau còn có chỗ ứng dụng:
CB = 1,214÷2,36Fn (6.58)
Những công thức khác đang dùng trong lĩnh vực thiết kế tàu được xem xét tiếp sau
đây

Hình 6.53 Quan hệ giữa CB và Fn

Với tàu không dài lắm , chừng 120m chiều dài,chạy chậm,đường hình truyền thống
và tàu chở hàng chạy nhanh có trang bị mũi “quả lê”,công thức tính CB thích hợp
sẽ là

CB = 1,23 - 2,44Fn + 0,14(10Fn - 2,3)3 với Fn = 0,16÷0,30 (6.59)
Hoặc CB = 0,50 ± 2,44Fn + 0,50. exp(-80 ± 35)Fn3 (6.60)

Tàu khai thác ở vận tốc tương đối Fn = 0,3÷0,6
CB= 0,425 ± 0,025Fn1/4
Tàu khách
Công thức xác định hệ số đầy thân tàu dùng cho tàu khách theo thống kê sẽ nằm
trong phạm vi sau đây:
Với Fn = 0,25÷0,35: CB = 0,77÷0,78Fn (6.62)
Với Fn = 0,20÷0,30: CB = 0,218/Fn3/4 (6.63)
2-Hệ số đầy lăng trụ CP
Trong phạm vi hạn định của than tàu CB≥ 0,615 và CP CP ≥ 0,632,với tàu chạy
chậm Fn ≤ 0,255 hệ số đầy lăng trụ CP được xác định theo công thức kinh
nghiệm
CP = 1,214 – 2,32Fn + 0,133 (10Fn – 2,3)3
Trong phạm vi hạn định như vừa đề cập CB ≥0,615 và CP ≥ 0,632,với tàu chạy ở
vận tốc trung bình Fn > 0,255 hệ số lăng trụ CP được xác định theo công thức kinh
nghiệm
CP = 1,174 - 2,15Fn + 0,123(10Fn – 2,3)3 (6.64)
Với tàu có hệ số đầy thể tích lớn CB > 0,74 công thức tính Cp sẽ là
CP = 1,214 - 2,32Fn (6.65)

Các tàu khai thác ở vận tốc không nhỏ, , Fn = 0,30÷0,42 nên chọn hệ số đầy lăng
trụ theo bảng sau:
Fn 0,300 0,320 0,340 0,360 0,380 0,400 0,420
CP 0,577 0,574 0,572 0,578 0,588 0,599 0,610
Đồ thị tiếp theo giới thiệu cách chọn CP,tùy thuộc người đề xuất hoặc tùy vào kiểu
tàu,giá trị của hệ lăng trụ được xét dưới dạng hàm của vận tốc tương đối Fn.Tr...
ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ SỐ BÉO ĐẾN LỰC CẢN TÀU
1-Hệ số đầy thân tàu C
B
Hệ số đầy thể tích C
B
và tiếp đó hệ số đầy lăng trụ C
P
đóng vai trò quan trọng hàng
đầu khi đánh giá sức cản thân tàu.Công thức giúp xác định hệ số C
B
khi thiết kế
thường được xây dựng dạng hàm bậc nhất của vận tốc tương đối
C
B
= a – b.Fn (6.56)
Theo ý kiến các nhà nghiên cứu từ thế kỷ trước a=1,05 và b= 1,68 cho tàu vận tải
một chân vịt.Với tàu hai chân vịt cần them hệ số này them lượng 0,01.Vì rằng hệ
số a ảnh hưởng ngay diễn tiến đường cong sức cản , bản thân nó cũng là hàm của
vận tốc.
Fn 0,150 0,180 0,210 0,240 0,270 0,300
a 1,040 1,045 1,050 1,060 1,070 1,080
công thức quý giá trên đây hiện nay đã tỏ ra lạc hậu.Tuy nhiên khi thiết kế tàu vận
tải chạy chậm công thức còn có chỗ ứng dụng.Công thức dung cho tàu vận tải ngày
nay như sau:
C
B
= 0,992 – 0,501Fn – 3,915.Fn2 (6.57)
Trong phạm vi Fn = 0,20÷0,28 công thức sau còn có chỗ ứng dụng:
C
B
= 1,214÷2,36Fn (6.58)
Những công thức khác đang dùng trong lĩnh vực thiết kế tàu được xem xét tiếp sau
đây
Hình 6.53 Quan hệ giữa C
B
và F
n
Với tàu không dài lắm , chừng 120m chiều dài,chạy chậm,đường hình truyền thống
và tàu chở hàng chạy nhanh có trang bị mũi “quả lê”,công thức tính C
B
thích hợp
sẽ là
ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ SỐ BÉO ĐẾN LỰC CẢN TÀU - Trang 2
ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ SỐ BÉO ĐẾN LỰC CẢN TÀU - Người đăng: nguyenvanhoavt0921
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ SỐ BÉO ĐẾN LỰC CẢN TÀU 9 10 160