Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của thiết bị công nghệ đối với trẻ

Được đăng lên bởi tangtuongphuonghoang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 932 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN
LẠM DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ẢNH HƯỞNG
CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Trước xu hướng ngày càng phát triển của xã hội cũng như các thi ết bị càng có
nhiều phương tiện tiện ích, hiện đại như Ti -vi, Máy tính, Đi ện thoại di đ ộng,
Ipad,... Ngoài việc là những phương tiện giúp con người cập nhật thông tin h ằng
ngày, là phương tiện giải trí chiếm đa số thời gian trong ngày của khá nhi ều
người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy nhiên việc lạm dụng các phương tiện kỹ thuật s ố
quá nhiều cũng đem lại những nguy hại rất đáng cảnh báo đ ối v ới s ự phát tri ển
của trẻ như trẻ nhỏ bị hạn chế các hoạt động, vận động thể lực, kỹ năng giao
tiếp và trò chuyện với mọi người, và đặc biệt là để lại hậu quả không hề nh ỏ về
sự phát triển tâm lí của trẻ. Đó cũng là lí do chọn đề tài của chúng tôi.
2. Đặt vấn đề

PHẦN NỘI DUNG
1. Quan điểm của phụ huynh về việc cho trẻ sử dụng các phương ti ện


công nghệ thông tin trong thời đại ngày nay
“Con xem ti vi, sử dụng máy tính, ipad thì mới thông minh”
Đó là suy nghĩ của không ít bậc cha mẹ khi đưa các thi ết b ị s ố cho con s ử

dụng. Chị Liên, nhân viên ngân hàng có cậu con trai hơn 2 tu ổi, b ảo r ằng: “V ẫn
thường xuyên cho con xem ti vi và dùng ipad". Chị kể: “Mỗi khi đến bữa ăn mà
bật đĩa Xuân Mai là thằng bé cứ dán mắt vào màn hình, mi ệng há nh ư chim, ăn
liền một lúc mấy bát cháo. Những lúc muốn rảnh rang làm vi ệc, tôi li ền dúi cho
con cái ipad là xong. Mà trẻ con dạo này tiếp xúc với các thi ết b ị thông mình s ớm
có khác, chúng nó khôn lắm, cái gì cũng biết, không như thế hệ mình ngày xưa".

Rất nhiều bậc cha mẹ cũng có chung suy nghĩ như ch ị Liên. N ắm b ắt tâm lý c ủa
trẻ là thích những hình ảnh động, màu sắc, vui nhộn, thế nên mỗi khi cho con ăn
hoặc muốn con chơi ngoan, thì chương trình quảng cáo trên tivi, các đĩa nh ạc
thiếu nhi lại được bật lên, hoặc iphone, ipad dúi vào tay trẻ, đ ể các bé ch ơi
game, xem phim, nghe nhạc...


“Bảo mẫu” bất đắc dĩ
Nhiều bé 4, 5 tuổi đã rất rành iPad và nhi ều loại điện tho ại thông minh

như iPhone, Samsung Galaxy... Thậm chí có bé n ếu chưa được ch ơi đi ện tho ại sẽ
bứt rứt, khó chịu, không chịu ăn, ngủ.
Nằm ở phòng lưu bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tp. HCM) ngày 12/8, v ợ
chồng chị M., một người cầm điện thoại iPhone bật chương trình game, video
đưa vào tầm nhìn của con - bé Ti, khoảng hơn 1 tu ổi, người còn l ại c ầm bình s ữa
đút vào miệng “dụ” con bú. Trò chuyện với một s ố ông bố, bà m ẹ có tr ẻ n ằm
cùng ...
TI U LU N
L M D NG CÁC PH NG TI N CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ NH H NG ƯƠ ƯỞ
C A NÓ Đ I V I S PHÁT TRI N C A TR
PH N M Đ U
1. Lý do ch n đ tài
Tr c xu h ng ngày càng phát tri n c a h i cũng nh các thi t b càng ướ ướ ư ế
nhi u ph ng ti n ti n ích, hi n đ i nh Ti -vi, y tính, Đi n tho i di đ ng, ươ ư
Ipad,... Ngoài vi c là nh ng ph ng ti n giúp con ng i c p nh t thông tin h ng ươ ườ
ngày, ph ng ti n gi i trí chi m đa s th i gian trong ngày c a khá nhi uươ ế
ng i, đ c bi t là tr nh . Tuy nhiên vi c l m d ng các ph ng ti n kỹ thu t sườ ươ
quá nhi u cũng đem l i nh ng nguy h i r t đáng c nh báo đ i v i s phát tri n
c a tr nh tr nh b h n ch các ho t đ ng, v n đ ng th l c, kỹ năng giao ư ế
ti p và trò chuy n v i m i ng i, và đ c bi t là đ l i h u qu không h nh vế ườ
s phát tri n tâm lí c a tr . Đó cũng là lí do ch n đ tài c a chúng tôi.
2. Đ t v n đ
PH N N I DUNG
1. Quan đi m c a ph huynh v vi c cho tr s d ng các ph ng ti n ươ
công ngh thông tin trong th i đ i ngày nay
“Con xem ti vi, s d ng máy tính, ipad thì m i thông minh”
Đó suy nghĩ c a không ít b c cha m khi đ a các thi t b s cho con s ư ế
d ng. Ch Liên, nhân viên ngân hàng c u con trai h n 2 tu i, b o r ng: “V n ơ
th ng xuyên cho con xem ti vi và dùng ipad". Ch k : “M i khi đ n b a ăn ườ ế
b t đĩa Xuân Mai th ng c dán m t vào màn hình, mi ng nh chim, ăn ư
li n m t lúc m y bát cháo. Nh ng lúc mu n r nh rang làm vi c, tôi li n dúi cho
con cái ipad là xong. Mà tr con d o này ti p xúc v i các thi t b thông mình s m ế ế
có khác, chúng nó khôn l m, cái gì cũng bi t, không nh th h mình ngày x a". ế ư ế ư
Ảnh hưởng của thiết bị công nghệ đối với trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của thiết bị công nghệ đối với trẻ - Người đăng: tangtuongphuonghoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Ảnh hưởng của thiết bị công nghệ đối với trẻ 9 10 548