Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của vsv với quá trình chế biến và bảo quản cá

Được đăng lên bởi Nhan Ngo
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠN CHẾ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
VÀ BẢO QUẢN KHÔ CÁ
METHODS TO RESTRICT THE GROWTH OF MICROORGANISMS DURING
MANUFACTURING PROCESSES AND STORAGE DRIED FISH
Ngô Võ Thiện Nhân
Lớp cao học thực phẩm khóa 2015, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 0976.149.491, Email: ngonhanthien@yahoo.com

ABSTRACT
Microbiology is one of the leading factors causing deterioration in
food products from raw materials to final products. In order to limit the
growth of microorganisms people often use methods such as salted or
temperature during drying and preservation processing.
Objects, test methods: restrict the growth and development of
microorganisms in raw materials and final products of dried fish in the
process of salting, drying and freezing cold storage.
Keywords: salting, drying, moisture content.
TÓM TẮT
Vi sinh vật là một trong những tác nhân hàng đầu gây nên hư hỏng ở
các sản phẩm thực phẩm từ nguyên liệu cho đến thành phẩm hoàn chỉnh.
Để hạn chế sự phát triển vi sinh vật người ta thường dùng các biện pháp
như ướp muối hoặc nhiệt độ trong quá trình sấy, bảo quản.
Đối tượng nghiên cứu: nguyên liệu chế biến khô cá và thành phẩm.
Nội dung, phương pháp nghiên cứu: hạn chế sự sinh trưởng và phát
triển của vi sinh vật ở nguyên liệu và sản phẩm khô cá thành phẩm trong
quá trình ướp muối, sấy và bảo quản.
Chỉ tiêu theo dõi: hàm lượng ẩm trong nguyên liệu và sản phẩm với các
yêu cầu thử nghiệm so với nguyên bản gốc, các chỉ tiêu về vi sinh theo
QCVN(*) của Bộ Y Tế ban hành.
Từ khóa: ướp muối, sấy khô, hàm lượng ẩm.

GIỚI THIỆU
Hiện nay bên cạnh các sản
phẩm tươi được chế biến từ nguyên
liệu là các loại cá thì sản phẩm khô,

sấy cũng góp phần làm cho thị
trường phong phú và đa dạng hơn
cùng với các ưu điểm như tăng thời
gian bảo quản, dễ vận chuyển, có
những mùi vị đặc trưng khác với

2

sản phẩm tươi, và khô cá cũng là
một trong những món đặc sản được
yêu thích ở Việt Nam cũng như
nhiều nước trên thế giới.
Vi sinh vật là nguyên nhân
hàng đầu gây hư hỏng ở thực phẩm
và nguyên liệu chế biến thực phẩm.
Để hạn chế sự phát triển của vi sinh
vật thì người ta thường dùng muối
và nhiệt độ cao hoặc thấp trong
quá trình chế biến, bảo quản. Mục
tiêu của bài báo là tìm hiểu khả
năng ức chế vi sinh vật trong quá
trình chế biến và bảo quản sản
phẩm khô cá qua các phương pháp
trên.
PHƯƠNG PHÁP HẠN CHẾ SỰ
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA VI SINH VẬT TRONG QUÁ
TRÌNH CHẾ BIẾN KHÔ CÁ
Quy trình chế biến khô cá bao
gồm 2 công đoạn c...
1
CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠN CHẾ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
VÀ BẢO QUẢN KHÔ CÁ
METHODS TO RESTRICT THE GROWTH OF MICROORGANISMS DURING
MANUFACTURING PROCESSES AND STORAGE DRIED FISH
Ngô Võ Thiện Nhân
Lớp cao học thực phẩm khóa 2015, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 0976.149.491, Email: ngonhanthien@yahoo.com
ABSTRACT
Microbiology is one of the leading factors causing deterioration in
food products from raw materials to #nal products. In order to limit the
growth of microorganisms people often use methods such as salted or
temperature during drying and preservation processing.
Objects, test methods: restrict the growth and development of
microorganisms in raw materials and #nal products of dried #sh in the
process of salting, drying and freezing cold storage.
Keywords: salting, drying, moisture content.
TÓM TẮT
Vi sinh vật là một trong những tác nhân hàng đầu gây nên hư hỏng ở
các sản phẩm thực phẩm từ nguyên liệu cho đến thành phẩm hoàn chỉnh.
Để hạn chế sự phát triển vi sinh vật người ta thường dùng các biện pháp
như ướp muối hoặc nhiệt độ trong quá trình sấy, bảo quản.
Đối tượng nghiên cứu: nguyên liệu chế biến khô cá và thành phẩm.
Nội dung, phương pháp nghiên cứu: hạn chế s sinh trưởng pt
triển của vi sinh vật nguyên liệu sản phẩm khô thành phẩm trong
quá trình ướp muối, sấy và bảo quản.
Chỉ tiêu theo dõi: hàm lượng ẩm trong nguyên liệu sản phẩm vớic
yêu cầu thử nghiệm so với nguyên bản gốc, các ch tiêu về vi sinh theo
QCVN
(*)
của Bộ Y Tế ban hành.
Từ khóa: ướp muối, sấy khô, hàm lượng ẩm.
GIỚI THIỆU
Hiện nay bên cạnh c sản
phẩm tươi được chế biến từ nguyên
liệu các loại thì sản phẩm khô,
sấy cũng p phần m cho thị
trường phong phú đa dạng hơn
cùng với các ưu điểm như tăng thời
gian bảo quản, dễ vận chuyển,
những mùi vị đặc trưng khác với
Ảnh hưởng của vsv với quá trình chế biến và bảo quản cá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của vsv với quá trình chế biến và bảo quản cá - Người đăng: Nhan Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ảnh hưởng của vsv với quá trình chế biến và bảo quản cá 9 10 207