Ktl-icon-tai-lieu

Ánh sáng và màu sắc

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/13/14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CNTT & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Bài giảng Xử lý ảnh

Ánh sáng
!

!

ÁNH SÁNG & MÀU SẮC

Ánh sáng là từ phổ thông dùng để chỉ các bức xạ
điện từ có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn
thấy được bằng mắt thường (từ 380nm đến 780nm) [1]
Lý thuyết lượng tử coi ánh sáng có lưỡng tính sóng
hạt:
!

!

Tính chất hạt: ánh sáng là dòng chuyển động của các
hạt photon (quang tử).
Các hạt photon dao động tạo ra sóng. Tần số dao động
của các hạt photon tạo nên tần số ánh sáng. Ánh sáng
lan truyền dưới dạng sóng.

[1] 

2

Ánh sáng
!

Nguồn sáng sơ cấp: là các nguồn sáng có khả năng
tự phát ra sóng ánh sáng [1] (mặt trời, bóng đèn, ...)
!

!

Ví dụ về 2 loại nguồn sáng
!

Khi quan sát một nguồn sáng sơ cấp, màu sắc mà mắt
người quan sát được chính là màu của ánh sáng mà
nguồn sáng phát ra.

!

Nguồn sáng thứ cấp: là nguồn sáng phát ra ánh sáng
bằng cách phản xạ lại ánh sáng từ nguồn sáng sơ cấp
!

Khi quan sát nguồn sáng thứ cấp, màu sắc quan sát
được là màu mà nguồn sáng thứ cấp không có khả năng
hấp thụ từ nguồn sáng

[1] 

Khi quan sát ánh sáng đỏ phát ra từ đèn led, chúng ta
có cảm nhận màu đỏ vì ánh sáng từ đèn led phát ra có
bước sóng nằm trong vùng ánh sáng đỏ. [1]
Khi quan sát một tờ giấy màu đỏ, ta có cảm nhận màu
đỏ bởi tờ giấy đã hấp thụ hầu hết các bước sóng khác
(xanh, tím, vàng...) từ nguồn sáng sơ cấp, chỉ có màu
đỏ là không hấp thụ được và truyền đến mắt chúng
ta.
Ví dụ về nguồn sáng thứ cấp [2]

[1] 
[2] 

3

4

1

1/13/14

Phân biệt nguồn sáng sơ cấp và thứ cấp
!

!

Nguồn sáng sơ cấp:
! 

Thiên nhiên: mặt trời, ngôi sao...

! 

Nhân tạo: đèn cầy, sợi tóc bóng đèn...

!

Ánh sáng với độ dài sóng khác nhau khi tác động lên
mắt người sẽ tạo nên các ý niệm màu sắc khác nhau.

Nguồn sáng thứ cấp
!

!

Ánh sáng và Màu sắc

Cái bàn, cái ghế, bảng,… khi được ánh sáng chiếu vào

“Mặt trăng” là nguồn sáng thứ cấp hay sơ cấp?

6

Màu sắc
! 

Màu sắc

Con người cảm nhận màu sắc thông qua các tế bào
thần kinh thị giác.

!

Tế bào thần kinh thị giác hình nón gồm 3 loại [1]:
!

!

Tế bào thần kinh thị giác ở mắt người gồm:
!

!

Tế bào hình que: có nhiệm vụ cảm thụ ánh sáng đơn
sắc (monochromatic) độ sáng yếu (low-brightness).
Các tế bào này đáp ứng tốt với các sóng ánh sáng có
bước sóng từ 490-495nm...
1/13/14
1
ÁNH SÁNG & MÀU SC
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA CNTT & TRUYN THÔNG
B MÔN KHOA HC MÁY TÍNH
Bài ging X lý nh
2
Ánh sáng
! Ánh sáng là t ph thông dùng để ch các bc x
đin t có bước sóng nm trong vùng quang ph nhìn
thy được bng mt thường (t 380nm đến 780nm)
[1]
! Lý thuyết lượng t coi ánh sáng lưỡng tính sóng
ht:
! Tính cht ht: ánh sáng là dòng chuyn động ca các
ht photon (quang t).
! Các ht photon dao động to ra sóng. Tn s dao động
ca các ht photon to nên tn s ánh sáng. Ánh sáng
lan truyn dưới dng sóng.
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Light
3
Ánh sáng
! Ngun sáng sơ cp: là các ngun sáng có kh năng
t phát ra sóng ánh sáng
[1]
(mt tri, bóng đèn, ...)
! Khi quan sát mt ngun sáng sơ cp, màu sc mà mt
người quan sát được chính là màu ca ánh sáng mà
ngun sáng phát ra.
! Ngun sáng th cp: là ngun sáng phát ra ánh sáng
bng cách phn x li ánh sáng t ngun sáng sơ cp
! Khi quan sát ngun sáng th cp, màu sc quan sát
được là màu mà ngun sáng th cp không có kh năng
hp th t ngun sáng
[1] http://www.fotech.org/forum/index.php?showtopic=9414
4
Ví d v 2 loi ngun sáng
! Khi quan sát ánh sáng đỏ phát ra t đèn led, chúng ta
có cm nhn màu đỏ vì ánh sáng t đèn led phát ra có
bước sóng nm trong vùng ánh sáng đỏ.
[1]
! Khi quan sát mt t giy màu đỏ, ta có cm nhn màu
đỏ bi t giy đã hp th hu hết các bước sóng khác
(xanh, tím, vàng...) t ngun sáng sơ cp, ch có màu
đỏ là không hp th được và truyn đến mt chúng
ta.
Ví d v ngun sáng th cp
[2]
[1] http://www.fotech.org/forum/index.php?showtopic=9414
[2] http://www.vietphotoshop.com/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=764
Ánh sáng và màu sắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ánh sáng và màu sắc - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ánh sáng và màu sắc 9 10 207