Ktl-icon-tai-lieu

Anh văn chuyên ngành cơ khí

Được đăng lên bởi hieuspkt93
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Trần Ngọc Anh

Tài liệu tham khảo:

ANH VĂN CHUYÊN
NGÀNH CƠ KHÍ

Trong cách học phải biết lấy tự học làm cốt – Hồ Chí Minh
(Tài liệu lưu hành nội bộ trong lớp)
TP. HỒ CHÍ MINH 06/2013
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

Trang 1

Trần Ngọc Anh

Bài 1: Engineering – what’s it all about?
Kỹ thuật – nói về những điều gì?
Task 2:
Enginering is largely a practical activity. It is about putting ideas into action.
Civil engineering is concerned with making briges, roads, airports, etc. Mechanical
engineering deals with the design and manufacture of tools and machines.
Electrical engineering is about the generation and distribution of electricity and its
many applications. Electronic engineering is concerned with developing
components and equipment for communications, computing, and so on.
Mechanical engineering includes marine, automobile, aeronautical, heating
and ventilating, and other. Electrical engineering includes electricity generating,
electrical installation, lighting, ect. Mining and medical engineering belong partly
to mechanical and partly to electrical.
Bài dịch:
Kỹ thuật là một hoạt động thực tiễn lớn lao. Nó nói về việc biến ý tưởng
thành hành động. Kỹ thuật công chánh liên quan tới việc làm cầu, đường, sân bay,
vân vân… Kỹ thuật cơ khí liên quan tới việc thiết kế và chế tạo dụng cụ và máy
móc. Kỹ thuật điện nói về việc sản xuất và phân phối điện, và các ứng dụng của
nó. Kỹ thuật điện tử liên quan tới việc phát triển linh kiện và thiết bị của thông tin
liên lạc, tin học, vân vân…
Kỹ thuật cơ khí bao gồm hàng hải, xe cộ, hàng không, nhiệt – thông gió, và
một số khác. Kỹ thuật điện bao gồm sản xuất điện,, lắp đặt điện, chiếu sang, vân
vân… Kỹ thuật khai khoáng và y tế thuộc về một phần của cơ khí và một phần của
điên.
Task 4:
Transport: Cars, trains, ships, and planes are all products of mechanical
engineering. Mechanical engineers also involved in support services such as roads,
rail track, harbours, and bridges.
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

Trang 2

Trần Ngọc Anh
Food processing: Mechanical engineers design, develop, and make the
machines and the processing equipment for harvesting, preparing and preserving
the foods and drinks that fill the supermarkets.
Medical engineering: Body scanners, X - ray machines, life-support systems,
and other high tech equipment result from mechanical and electrical engineers
combining with medical experts to convert idea...
Trn Ngc Anh
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng ngưi ngại núi e sông.
Trang 1
Tài liệu tham kho:
ANH VĂN CHUYÊN
NGÀNH CƠ KHÍ
Trong cách học phi biết ly t học làm cốt H Chí Minh
(Tài liệu lưu hành ni b trong lp)
TP. H CHÍ MINH 06/2013
Anh văn chuyên ngành cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh văn chuyên ngành cơ khí - Người đăng: hieuspkt93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Anh văn chuyên ngành cơ khí 9 10 153