Ktl-icon-tai-lieu

ánh xa mô hình ẻ

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
CHUYÊN ĐỀ 1: ÁNH XẠ TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT SANG
MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ
Bước 1: Ánh xạ các kiểu thực thể thông thường (kiểu thực thể mạnh)
Ứng với mỗi kiểu thực thể E, người ta tạo ra một lược đồ quan hệ R bao
gồm tất cả các thuộc tính đơn trong E. Nếu trong E có thuộc tính phức hợp thì
thuộc tính này sẽ được phân rã thành các thuộc tính đơn thành phần và đưa vào
thành các thuộc tính trong R. Chọn một khóa của kiểu thực thể E làm khóa
chính của lược đồ quan hệ R.
Bước 2: Ánh xạ các kiểu thực thể yếu (nếu có)
Ứng với mỗi kiểu thực thể yếu W có kiểu thực thể sở hữu đi kèm là E,
người ta tạo một lược đồ quan hệ R bao gồm tất cả các thuộc tính có trong W.
Bổ sung vào trong R một khóa ngoại Ko tham chiếu đến khóa chính của lược đồ
quan hệ tương ứng với kiểu thực thể sở hữu E. Khóa chính của R là sự kết hợp
của khóa ngoại Ko và khóa thành phần (partial key) của kiểu thực thể yếu W.
Lưu ý: Nếu kiểu thực thể yếu E2 có kiểu thực thể sở hữu là kiểu thực thể yếu E1
thì E1 cần được ánh xạ trước E2.
Bước 3: Ánh xạ các kiểu liên kết 1:1
Với mỗi kiểu liên kết 1:1 trong mô hình thực thể liên kết (ký hiệu là R),
người ta tạo ra 2 lược đồ quan hệ S và T tương ứng với 2 kiểu thực thể tham gia
vào liên kết R. Sau đó ta có 3 cách xử lý với kiểu liên kết này:
Cách 1: Sử dụng khóa ngoại: Chọn ra 1 lược đồ quan hệ bất kỳ trong 2
lược đồ quan hệ S và T, ví dụ S chẳng hạn. Sau đó đưa vào S một khóa ngoại
tham chiếu đến khóa chính của T. Đưa tất cả các thuộc tính của liên kết R nếu
có vào S. Lưu ý: Cách này được sử dụng khi một trong hai kiểu thực thể (tương
ứng với S) tham gia toàn thể vào R.
Cách 2: Hòa trộn 2 lược đồ quan hệ: Có thể nhập 2 lược đồ quan hệ S và
T vào làm một. Cách này thường được sử dụng khi cả 2 kiểu thực thể (tương
ứng với S và T) tham gia toàn thể vào liên kết R.
Cách 3: Sử dụng tham chiếu chéo: Người ta tạo ra thêm một lược đồ quan
hệ R đóng vai trò là bảng tham chiếu chéo nối khóa chính của 2 lược đồ quan hệ
S và T. Tức là trong S sẽ chứa khóa chính của S và T. Mỗi bản ghi (bộ) trên R
sẽ bao gồm 1 giá trị khóa chính của một bản ghi trên S ghép với giá trị khóa
chính của bản ghi tương ứng trên T. Cách này cũng thường được sử dụng khi xử
lý các liên kết kiểu M:N.

Trang 1

ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
Bước 4: Ánh xạ kiểu liên kết 1:N
Với mỗi kiểu liên kết 1:N (ký hiệu là R), người ta tạo ra lược đồ quan hệ
S tương ứng với kiểu thực thể ở phía ứng số nhiều N và lược đồ quan hệ T
tư...
ThS. Nguyễn Vương Thịnh B môn H thng thông tin
Trang 1
CHUYÊN Đ 1: ÁNH X T MÔ HÌNH THC TH LIÊN KT SANG
MÔ HÌNH D LIU QUAN H
Bước 1: Ánh x các kiu thc th thông thường (kiu thc th mnh)
ng vi mi kiu thc th E, người ta to ra một lược đ quan h R bao
gm tt c các thuộc tính đơn trong E. Nếu trong E thuc tính phc hp thì
thuc tính này s đưc phân thành các thuộc tính đơn thành phần đưa vào
thành các thuc tính trong R. Chn mt khóa ca kiu thc th E làm khóa
chính của lược đ quan h R.
Bước 2: Ánh x các kiu thc th yếu (nếu có)
ng vi mi kiu thc th yếu W kiu thc th s hữu đi kèm E,
ngưi ta to một lược đồ quan h R bao gm tt c các thuc tính trong W.
B sung vào trong R mt khóa ngoi K
o
tham chiếu đến khóa chính của lược đồ
quan h tương ng vi kiu thc th s hu E. Khóa chính ca R s kết hp
ca khóa ngoi K
o
và khóa thành phn (partial key) ca kiu thc th yếu W.
Lưu ý: Nếu kiu thc th yếu E
2
có kiu thc th s hu là kiu thc th yếu E
1
thì E
1
cần được ánh x trước E
2
.
Bước 3: Ánh x các kiu liên kết 1:1
Vi mi kiu liên kết 1:1 trong hình thc th liên kết (ký hiu R),
ngưi ta tạo ra 2 lược đồ quan h S và T tương ng vi 2 kiu thc th tham gia
vào liên kết R. Sau đó ta có 3 cách xử lý vi kiu liên kết này:
Cách 1: S dng khóa ngoi: Chọn ra 1 lược đồ quan h bt k trong 2
ợc đồ quan h S T, d S chng hạn. Sau đó đưa vào S một khóa ngoi
tham chiếu đến khóa chính của T. Đưa tất c các thuc tính ca liên kết R nếu
vào S. Lưu ý: Cách này đưc s dng khi mt trong hai kiu thc th (tương
ng vi S) tham gia toàn th vào R.
Cách 2: Hòa trộn 2 lược đồ quan h: th nhập 2 lược đồ quan h S
T vào làm một. Cách này thường được s dng khi c 2 kiu thc th (tương
ng vi S và T) tham gia toàn th vào liên kết R.
Cách 3: S dng tham chiếu chéo: Người ta to ra thêm một lược đồ quan
h R đóng vai trò là bảng tham chiếu chéo ni khóa chính của 2 lược đ quan h
S T. Tc trong S s cha khóa chính ca S T. Mi bn ghi (b) trên R
s bao gm 1 giá tr khóa chính ca mt bn ghi trên S ghép vi giá tr khóa
chính ca bản ghi tương ứng trên T. Cách này cũng thường được s dng khi x
lý các liên kết kiu M:N.
ánh xa mô hình ẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ánh xa mô hình ẻ - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ánh xa mô hình ẻ 9 10 252