Ktl-icon-tai-lieu

áp dụng các giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ đẻ phát triển thủy sản của việt nam_2

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội Nghị Khoa Học & Công Nghệ lần 9

Phân ban Công nghệ Thực phẩm – Sinh học

ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐỂ PHÁT
TRIỂN THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM
APPLY THE TECHNICAL-PROFESSIONAL SOLUTIONS TO
DEVELOP THE EXPORT OF THE AQUATIC PRODUCTS OF
VIETNAM
Nguyễn Văn Tài – Đỗ Thanh Thủy – Trần Đức Ba
Khoa Điện lạnh, Trường Đại học Dân lập Văn Lang, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
TÓM TẮT

Việt Nam có tiềm năng lớn về xuất khẩu thủy sản và thực trạng xuất khẩu thủy sãn
của Việt Nam qua 30 năm đã không ngừng phát triển từ 30 triệu USD năm 1974, đã lên
tới 305 triệu UDS năm 1992, lên 2.400 triệu USD năm 2004 và đang phấn đấu đạt 5.000
triệu USD năm 2010.
Chúng tôi đã tham gia nghiên cứu các giải pháp chiến lược về xuất khẩu thủy sản,
nghiên cứu về những đặc điểm của thị trường cộng đồng châu Âu về chế độ quản lý nhập
khẩu của EU để phát triển thuận lợi hơn xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường
trọng điểm này.
Về thứ hai quan trọng của xuất khẩu thủy sản Việt Nam là trang bị cơ sở vật chất
kỹ thuật cho khai thác bảo quản, chế biến thủy sản để đảm bảo yêu cầu rất khắt khe về
phẩm chất hàng thủy sản xuất khẩu. Chúng tôi cũng đã góp phần không nhỏ vào công tác
quy hoạch, xây dựng các nhà máy chế biến, các đoàn tàu đánh bắt xa bờ, trang bị qui mô
ngày càng hiện đại, áp dụng công nghệ mới, công nghệ chế biến thủy sản đạt phẩm chất
không ngừng nâng cao, không ngừng phát triển các mặt hàng mới đáp ứng yêu cầu và thị
hiếu của thị trường thế giới và thị trường trọng điểm EU.
ABSTRACT
Vietnam has a large potentiality in the export of the aquatic products of Vietnam through
30 years that haven’t ceased to develop that from USD 30 millions in 1974 and reach to
USD 305 million in 1992 and USD 2,400 million in 2004, and it is striving to reach USD
5,000 million in 2010.
We participated to study the stragetical solutions about the export of the aquatic
products, about the features of the market of the Europe Community, about the regime to
manage the export of EU to develop that be more favourable for the Vietnam aquatic
products export to this main point market.
The importand 2nd hand of the export of the aquatic products of Vietnam that is
equipped the technical and material facilities for exploiting, maintenance, process the
aquatic products to guarantee the requirements that are very strict for the quality of the
exported aquatic products.

Trang 1

Hội Nghị Khoa Học & Công Nghệ lần 9

Phân ban Công nghệ Thực phẩm – Sinh học

We have contributed to something that don’t be sm...
Hi Ngh Khoa Hc & Công Ngh ln 9 Phân ban Công ngh Thc phm – Sinh hc
ÁP DNG CÁC GII PHÁP K THUT NGHIP V ĐỂ PHÁT
TRIN THY SN CA VIT NAM
APPLY THE TECHNICAL-PROFESSIONAL SOLUTIONS TO
DEVELOP THE EXPORT OF THE AQUATIC PRODUCTS OF
VIETNAM
Nguyn Văn Tài – Đỗ Thanh Thy – Trn Đức Ba
Khoa Đin lnh, Trường Đại hc Dân lp Văn Lang, Tp H Chí Minh, Vit Nam
TÓM TT
Vit Nam có tim năng ln v xut khu thy sn và thc trng xut khu thy sãn
ca Vit Nam qua 30 năm đã không ngng phát trin t 30 triu USD năm 1974, đã lên
ti 305 triu UDS năm 1992, lên 2.400 triu USD năm 2004 và đang phn đấu đạt 5.000
triu USD năm 2010.
Chúng tôi đã tham gia nghiên cu các gii pháp chiến lược v xut khu thy sn,
nghiên cu v nhng đặc đim ca th trường cng đồng châu Âu v chế độ qun lý nhp
khu ca EU để phát trin thun li hơn xut khu thy sn Vit Nam vào th trường
trng đim này.
V th hai quan trng ca xut khu thy sn Vit Nam là trang b cơ s vt cht
k thut cho khai thác bo qun, chế biến thy sn để đảm bo yêu cu rt kht khe v
phm cht hàng thy sn xut khu. Chúng tôi cũng đã góp phn không nh vào công tác
quy hoch, xây dng các nhà máy chế biến, các đoàn tàu đánh bt xa b, trang b qui mô
ngày càng hin đại, áp dng công ngh mi, công ngh chế biến thy sn đạt phm cht
không ngng nâng cao, không ngng phát trin các mt hàng mi đáp ng yêu cu và th
hiếu ca th trường thế gii và th trường trng đim EU.
ABSTRACT
Vietnam has a large potentiality in the export of the aquatic products of Vietnam through
30 years that haven’t ceased to develop that from USD 30 millions in 1974 and reach to
USD 305 million in 1992 and USD 2,400 million in 2004, and it is striving to reach USD
5,000 million in 2010.
We participated to study the stragetical solutions about the export of the aquatic
products, about the features of the market of the Europe Community, about the regime to
manage the export of EU to develop that be more favourable for the Vietnam aquatic
products export to this main point market.
The importand 2
nd
hand of the export of the aquatic products of Vietnam that is
equipped the technical and material facilities for exploiting, maintenance, process the
aquatic products to guarantee the requirements that are very strict for the quality of the
exported aquatic products.
Trang
1
áp dụng các giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ đẻ phát triển thủy sản của việt nam_2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
áp dụng các giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ đẻ phát triển thủy sản của việt nam_2 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
áp dụng các giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ đẻ phát triển thủy sản của việt nam_2 9 10 636