Ktl-icon-tai-lieu

áp suất và đo áp suất

Được đăng lên bởi Hung Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Áp suất và nguyên lý đo áp suất

Áp suất và nguyên lý đo áp
suất
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Áp suất và đơn vị đo
Áp suất là đại lượng có giá trị bằng tỉ số giữa lực tác dụng vuông góc lên một mặt với
diện tích của nó:

(20.1)
Đối với các chất lỏng, khí hoặc hơi (gọi chung là chất lưu), áp suất là một thông số quan
trọng xác định trạng thái nhiệt động học của chúng. Trong công nghiệp, việc đo áp suất
chất lưu có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an toàn cho thiết bị cũng như giúp cho
việc kiểm tra và điều khiển hoạt động của máy móc thiết bị có sử dụng chất lưu.
Trong hệ đơn vị quốc tế (SI) đơn vị áp suất là pascal (Pa): 1 Pa là áp suất tạo bởi một
lực có độ lớn bằng 1N phân bố đồng đều trên một diện tích 1m2 theo hướng pháp tuyến.
Đơn vị Pa tương đối nhỏ nên trong công nghiệp người ta còn dùng đơn vị áp suất là bar
(1 bar = 105 Pa) và một số đơn vị khác.
Bảng 20.1 trình bày các đơn vị đo áp suất và hệ số chuyển đổi giữa chúng.
Bảng 20.1
Đơn vịáp
pascal(Pa) bar(b)
suất

kg/cm 2 atmotsphe(atm)

mmH 2
O

mmHg

mbar

1Pascal

1

10-5

1,02.10-5 0,987.10-5

1,02.10-1 0,75.10-2 10-2

1 bar

10-5

1

1,02

1,02.104

0,987

750

103

1/4

Áp suất và nguyên lý đo áp suất

1 kg/cm2 1,02.10-5
1 atm

1,02

0,987.10-5 0,987

1mmH2O 1,02.10-1

1

0,986

1,02.104 1

104

735

9,80.102

1,033.104 760

1,013.103

0,75.10-2 104

1,033.104

1

0,0735

0,098

760

0,0735

1

1,33

0,098

1,33

1

1mmHg

0,75.10-2

750

735

1mbar

10-2

103

9,80.102 1,013.103

Nguyên lý đo áp suất
Đối với chất lưu không chuyển động, áp suất chất lưu là áp suất tĩnh (pt):

(20.2)
Do vậy đo áp suất chất lưu thực chất là xác định lực tác dụng lên một diện tích thành
bình. Đối với chất lưu không chuyển động chứa trong một ống hở đặt thẳng đứng, áp
suất tĩnh tại một điểm M cách bề mặt tự do một khoảng (h) xác định theo công thức sau:

(20.3)
Trong đó:
p0 - áp suất khí quyển.
ρ - khối lượng riêng chất lưu.
g- gia tốc trọng trường.
Để đo áp suất tĩnh có thể tiến hành bằng các phương pháp sau:
- Đo áp suất chất lưu lấy qua một lỗ được khoan trên thành bình nhờ cảm biến thích hợp.
- Đo trực tiếp biến dạng của thành bình do áp suất gây nên.
Trong cách đo thứ nhất, phải sử dụng một cảm biến đặt sát thành bình. Trong trường
hợp này, áp suất cần đo được cân bằng với áp suất thuỷ tỉnh do cột chất lỏng mẫu tạo
nên hoặc tác động lên một vật trung gian có phần tử nhạy cảm với lực do áp suất gây
ra. Khi sử dụng vật trung gian để đo áp suất, cảm biến thường trang bị thêm bộ phận

2/4

Áp suất và nguyê...
Áp suất và nguyên lý đo áp
suất
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Áp suất và đơn vị đo
Áp suất đại lượng giá trị bằng tỉ số giữa lực tác dụng vuông góc lên một mặt với
diện tích của nó:
(20.1)
Đối với các chất lỏng, khí hoặc hơi (gọi chung là chất lưu), áp suất là một thông số quan
trọng xác định trạng thái nhiệt động học của chúng. Trong công nghiệp, việc đo áp suất
chất lưu ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an toàn cho thiết bị cũng như giúp cho
việc kiểm tra và điều khiển hoạt động của máy móc thiết bị có sử dụng chất lưu.
Trong hệ đơn vị quốc tế (SI) đơn vị áp suất pascal (Pa): 1 Pa áp suất tạo bởi một
lực có độ lớn bằng 1N phân bố đồng đều trên một diện tích 1m
2
theo hướng pháp tuyến.
Đơn vị Pa tương đối nhỏ nên trong công nghiệp người ta còn dùng đơn vị áp suất là bar
(1 bar = 10
5
Pa) và một số đơn vị khác.
Bảng 20.1 trình bày các đơn vị đo áp suất và hệ số chuyển đổi giữa chúng.
Bảng 20.1
Đơn vịáp
suất
pascal(Pa) bar(b) kg/cm 2 atmotsphe(atm)
mmH 2
O
mmHg mbar
1Pascal 1
10
-5
1,02.10
-5
0,987.10
-5
1,02.10
-1
0,75.10
-2
10
-2
1 bar
10
-5
1 1,02 0,987
1,02.10
4
750
10
3
Áp suất và nguyên lý đo áp suất
1/4
áp suất và đo áp suất - Trang 2
áp suất và đo áp suất - Người đăng: Hung Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
áp suất và đo áp suất 9 10 208