Ktl-icon-tai-lieu

Arduino cookbook

Được đăng lên bởi Danh Nguyễn
Số trang: 658 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Arduino Cookbook

Arduino Cookbook

0LFKDHO0DUJROLV

Beijing • Cambridge • Farnham • Köln • Sebastopol • Tokyo

Arduino Cookbook
E\0LFKDHO0DUJROLV
&RS\ULJKW‹0LFKDHO0DUJROLVDQG1LFKRODV:HOGLQ$OOULJKWVUHVHUYHG
3ULQWHGLQWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD
3XEOLVKHGE\2¦5HLOO\0HGLD,QF*UDYHQVWHLQ+LJKZD\1RUWK6HEDVWRSRO&$
2¦5HLOO\ERRNVPD\EHSXUFKDVHGIRUHGXFDWLRQDOEXVLQHVVRUVDOHVSURPRWLRQDOXVH2QOLQHHGLWLRQV
DUHDOVRDYDLODEOHIRUPRVWWLWOHVKWWSP\VDIDULERRNVRQOLQHFRP)RUPRUHLQIRUPDWLRQFRQWDFWRXU
FRUSRUDWHLQVWLWXWLRQDOVDOHVGHSDUWPHQWRUFRUSRUDWH#RUHLOO\FRP

Editors: 6LPRQ6W/DXUHQWDQG%ULDQ-HSVRQ
Production Editor: 7HUHVD(OVH\
Copyeditor: $XGUH\'R\OH
Proofreader: 7HUHVD(OVH\

Indexer: /XFLH+DVNLQV
Cover Designer: .DUHQ0RQWJRPHU\
Interior Designer: 'DYLG)XWDWR
Illustrator: 5REHUW5RPDQR

Printing History:
0DUFK

)LUVW(GLWLRQ

1XWVKHOO+DQGERRNWKH1XWVKHOO+DQGERRNORJRDQGWKH2¦5HLOO\ORJRDUHUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVRI
2¦5HLOO\0HGLD,QF$UGXLQR&RRNERRNWKHLPDJHRIDWR\UDEELWDQGUHODWHGWUDGHGUHVVDUHWUDGHPDUNV
RI2¦5HLOO\0HGLD,QF
0DQ\RIWKHGHVLJQDWLRQVXVHGE\PDQXIDFWXUHUVDQGVHOOHUVWRGLVWLQJXLVKWKHLUSURGXFWVDUHFODLPHGDV
WUDGHPDUNV:KHUHWKRVHGHVLJQDWLRQVDSSHDULQWKLVERRNDQG2¦5HLOO\0HGLD,QFZDVDZDUHRID
WUDGHPDUNFODLPWKHGHVLJQDWLRQVKDYHEHHQSULQWHGLQFDSVRULQLWLDOFDSV
:KLOHHYHU\SUHFDXWLRQKDVEHHQWDNHQLQWKHSUHSDUDWLRQRIWKLVERRNWKHSXEOLVKHUDQGDXWKRUVDVVXPH
QRUHVSRQVLELOLW\IRUHUURUVRURPLVVLRQVRUIRUGDPDJHVUHVXOWLQJIURPWKHXVHRIWKHLQIRUPDWLRQFRQ
WDLQHGKHUHLQ

,6%1
>/6,@


Table of Contents

Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
1. Getting Started . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 ,QVWDOOLQJWKH,QWHJUDWHG'HYHORSPHQW(QYLURQPHQW,'(
 6HWWLQJ8SWKH$UGXLQR%RDUG
 8VLQJWKH,QWHJUDWHG'HYHORSPHQW(QYLURQPHQW,'(WR3UHSDUH
DQ$UGXLQR6NHWFK
 8SORDGLQJDQG5XQQLQJWKH%OLQN6NHWFK
 &UHDWLQJDQG6DYLQJD6NHWFK
 8VLQJ$UGXLQR
2. Making the Sketch Do Your Bidding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Arduino cookbook - Người đăng: Danh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
658 Vietnamese
Arduino cookbook 9 10 345