Ktl-icon-tai-lieu

AT command for Sim908

Được đăng lên bởi Đỗ Quang Việt
Số trang: 614 trang   |   Lượt xem: 11456 lần   |   Lượt tải: 1 lần
AT Commands Reference Guide
GM862-QUAD, GM862-QUAD-PY, GE862-GPS, GE863-QUAD, GE863-PY, GE863-GPS,
GE864-QUAD, GE864-PY, GC864-QUAD and GC864-PY
80000ST10025a Rev. 0 - 04/08/06

AT Commands Reference Guide
80000ST10025a Rev. 0 - 04/08/06

Contents
1

INTRODUCTION................................................................................................................5
1.1

Scope Of Document ...............................................................................................................5

2

APPLICABLE DOCUMENTS ............................................................................................5

3

AT COMMAND ..................................................................................................................6
3.1

Definitions ...............................................................................................................................6

3.2

AT Command Syntax .............................................................................................................7

3.2.1
String Type Parameters....................................................................................................................8
3.2.2
Command Lines................................................................................................................................8
3.2.2.1 +CME ERROR: - ME Error Result Code ......................................................................................9
3.2.2.2 +CMS ERROR - Message Service Failure Result Code........................................................... 11
3.2.3
Information Responses And Result Codes.................................................................................... 12
3.2.4
Command Response Time-Out ..................................................................................................... 13
3.2.5
Command Issuing Timing .............................................................................................................. 15
3.2.6
Factory Profile And User Profiles .................................................................................................. 15
3.2.7
AT Command Availability Table..................................................................................................... 17

3.3

Backward Compatibility.......................................................................................................24

3.3.1

3.4

Repeating A Command Line...............................................
AT Commands Reference Guide
GM862-QUAD, GM862-QUAD-PY, GE862-GPS, GE863-QUAD, GE863-PY, GE863-GPS,
GE864-QUAD, GE864-PY, GC864-QUAD and GC864-PY
80000ST10025a Rev. 0 - 04/08/06
AT command for Sim908 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AT command for Sim908 - Người đăng: Đỗ Quang Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
614 Vietnamese
AT command for Sim908 9 10 413