Ktl-icon-tai-lieu

atmega32

Được đăng lên bởi Minh Cv
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Vi điều khiển ATMEGA32.
 Atmega32 là vi điều khiển thuộc họ AVR của hãng Atmel,có 40 chân
trong đó có 32 chân I/O,có 4 kênh điều xung PWM,sử dụng thạch anh
ngoài 8MHz.
 Nhân AVR kết hợp tập lệnh đầy đủ với 32 thanh ghi đa năng. Tất cả

các thanh ghi liên kết trực tiếp với khối xử lý số học và logic (ALU) cho
phép 2 thanh ghi độc lập được truy cập trong một lệnh đơn trong 1 chu kỳ
đồng hồ. Kết quả là tốc độ nhanh gấp 10 lần các bộ vi điều khiển CISC
thường.
 Dưới đây là hình vẽ sơ đồ chân của VĐK At mega32:

Hình 2.3 :Sơ đồ chân Atmega32
 At mega32 gồm có 4 port :port A,port B,port C và port D.
 Port A gồm 8 chân từ PA0 đến PA7:là cổng vào tương tự cho chuyển

đổi tương tự sang số.Nó cũng là cổng vào/ra hai hướng 8 bít trong trường
hợp không sử sụng làm cổng chuyển đổi tương tự,có điện trở nối lên
nguồn dương bên trong.Port A cung cấp đường địa chỉ dữ liệu vao/ra theo
kiểu hợp kênh khi dùng bộ nhớ bên ngoài.

 Port B gồm 8 chân từ PB0 đến PB7:là cổng vào/ra hai hướng 8 bít,có
điện trở nối lên nguồn dương bên trong.Port B cung cấp các chức năng
ứng với các tính năng đặc biệt của Atmega32.
 Port C gồm các chân từ PC0 đến PC7:là cổng vào/ra hai hướng 8
bit,có điện trở nối lên nguồn dương bên trong,Port C cung cấp các địa chỉ
lối ra khi sử dụng bộ nhớ bên ngoài và đồng thời cung cấp ứng với các
tính năng đặc biệt của Atmega32.
 Port D gồm các chân từ PD0 đến PD7:là cổng vào/ra hai hướng 8
bít,có điện trở nối lên nguồn dương bên trong. Port D cung cấp các chức
năng ứng với các tính năng đặc biệt của Atmega32.
 Chân nguồn Vcc (chân số 10 à chân số 30):điện áp nguồn nuôi của
Atmega32 từ 4.5v đến 5.5v.
 Chân Reset (chân số 9):lối vào đặt lại.
 Chân GND (chân số 11 và chân 31):chân nối mas.
 Chân XTAL1,XTAL2 là hai chân nối thạch anh ngoài (chân số
12 và chân số 13).Atmega32 sử dụng thạch anh ngoài là 8MHz.
 Chân ICP(chân số 20):là chân vào cho chức năng bắt tín hiệu
cho bộ định thời/đếm 1.
 Chân OC1B(chân số 18):là chân ra cho chức năng so sánh lối
ra bộ định thời/đếm 1.
 Chân INT1(chân số 17):chân ngõ vào ngắt.

Hình 2.4:Sơ đồ cấu trúc bên trong của Atmega32.

ATmega32 có các đặc tính sau:

• 32Kbytes bộ nhớ ISP Flash với Read-While-Write
capacities.
• 2Kbytes RAM.
• 1024 bytes EEPROM.
• 32 đường I/O đa năng.
• 32 thanh ghi đa năng.
• JTAG interface.
• On-chip Debug and Program.
• 3 bộ định thời phức hợp với chế độ so sánh.
• Ngắt ngoài và trong.
• Bộ truyền nhận nối tiếp USART lập trình được.
• Bộ giao tiếp nối tiếp định hướng 2 dây.
• 8 kênh, 1...
Vi đi u khi n ATMEGA32.
Atmega32 vi đi u khi n thu c h AVR c a hãng Atmel, 40 chân
trong đó 32 chân I/O,có 4 kênh đi u xung PWM,s d ng th ch anh
ngoài 8MHz.
Nhân AVR k t h p t p l nh đ y đ v i 32 thanh ghi đa năng. T t cế
các thanh ghi liên k t tr c ti p v i kh i x lý s h c logic (ALU) choế ế
phép 2 thanh ghi đ c l p đ c truy c p trong m t l nh đ n trong 1 chu kỳ ượ ơ
đ ng h . K t qu ế t c đ nhanh g p 10 l n các b vi đi u khi n CISC
th ng.ườ
D i đây hình v s đ chân c a VĐK At mega32:ướ ơ
Hình 2.3 :S đ chân Atmega32ơ
At mega32 g m 4 port :port A,port B,port C và port D.
Port A g m 8 chân t PA0 đ n PA7:là c ng vào t ng t cho chuy n ế ươ
đ i t ng t sang s .Nó cũng c ng vào/ra hai h ng 8 bít trong tr ng ươ ướ ườ
h p không s s ng làm c ng chuy n đ i t ng t ươ ,có đi n tr n i lên
ngu n d ng bên trong.Port A cung c p đ ng đ a ch d li u vao/ra theo ươ ườ
ki u h p kênh khi dùng b nh bên ngoài.
atmega32 - Trang 2
atmega32 - Người đăng: Minh Cv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
atmega32 9 10 989