Ktl-icon-tai-lieu

autocad

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Nam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng §¹i häc s ph¹m kü thuËt Hng Yªn
Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

§Ò sè: 01

M«n thi:

§Ò thi hÕt m«n
AutoCAD

§VHT: 03

Kho¸: 2003
Líp: TK1
Thêi gian lµm bµi: 60 phót

C©u 1 (4®): H·y vÏ vµ ®o kÝch thíc h×nh 2D sau:

C©u 2 (6®):

H·y vÏ vµ ®o kÝch thíc h×nh 3D sau:

Th«ng qua khoa, bé m«n

Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2007
Ngêi ra ®Ò

NguyÔn Vinh Quy

Trêng §¹i häc s ph¹m kü thuËt Hng Yªn
Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

§Ò sè: 02

M«n thi:

§Ò thi hÕt m«n
AutoCAD

§VHT: 03

Kho¸: 2003
Líp: Tk1
Thêi gian lµm bµi: 90 phót

C©u 1 (4®):
H·y vÏ vµ ®o kÝch thíc h×nh 2D sau:

C©u 2 (6®):
H·y vÏ vµ ®o kÝch thíc h×nh 3D sau:
Th«ng qua khoa, bé m«n

Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2007
Ngêi ra ®Ò

NguyÔn Vinh Quy

Trêng §¹i häc s ph¹m kü thuËt Hng Yªn
Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

§Ò sè: 03

M«n thi:

§Ò thi hÕt m«n
AutoCAD

§VHT: 03

Kho¸: 2003
Líp: TK1
Thêi gian lµm bµi: 60 phót

C©u 1 (4®): H·y vÏ vµ ®o kÝch thíc h×nh 2D sau:

C©u 2 (6®):

H·y vÏ vµ ®o kÝch thíc h×nh 3D sau:

Th«ng qua khoa, bé m«n

Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2007
Ngêi ra ®Ò

NguyÔn Vinh Quy

Trêng §¹i häc s ph¹m kü thuËt Hng Yªn
Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

§Ò sè: 04

M«n thi:

§Ò thi hÕt m«n
AutoCAD

§VHT: 03

Kho¸: 2003
Líp: TK1
Thêi gian lµm bµi: 60 phót

C©u 1 (4®): H·y vÏ vµ ®o kÝch thíc h×nh 2D sau:

C©u 2 (6®):

H·y vÏ vµ ®o kÝch thíc h×nh 3D sau:

Th«ng qua khoa, bé m«n

Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2007
Ngêi ra ®Ò

NguyÔn Vinh Quy

...
Trêng §¹i häc s ph¹m kü thuËt Hng Yªn
§Ò thi hÕt m«n
Khoa C«ng nghÖ th«ng tin
M«n thi:
AutoCAD
§VHT: 03
Kho¸: 2003 Líp: TK1
§Ò sè: 01
Thêi gian lµm bµi: 60 phót
C©u 1 (4
®
): H·y vÏ vµ ®o kÝch thíc h×nh 2D sau:
C©u 2 (6
®
): H·y vÏ vµ ®o kÝch thíc h×nh 3D sau:
Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2007
Th«ng qua khoa, bé m«n
Ngêi ra ®Ò
NguyÔn Vinh Quy
autocad - Trang 2
autocad - Người đăng: Nguyễn Hồng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
autocad 9 10 904