Ktl-icon-tai-lieu

autocad

Được đăng lên bởi hungcan08
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Autocad 3D

Trung t©m ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn phÇn mÒm tin häc tri thøc

172 NguyÔn ChÝ Thanh- Tel/ Fax :7751372

Gi¸o tr×nh AutoCad 3D
Bµi1 :
§iÓm nh×n, hÖ trôc täa ®é trong 3D
Cao ®é cña h×nh vÏ 2D
A.Thay ®æi gãc nh×n :
1.LÖnh Vpoint : command :- VP enter
-T©m : ph−¬ng nh×n tõ trªn
Th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng XY
-§−êng biªn vßng trßn nhá :
ph−¬ng nh×n song song víi mÆt
ph¼ng XY
-§−êntg biªn vßng trßn lín :
gièng t©m nh−ng nh×n tõ d−íi.
-Täa ®é 1 sè ®iÓm nh×n ®Æc biÖt :
H×nh chiÕu ®øng :0,-1,0
H×nh chiÕu b»ng :0,0,1
H×nh chiÕu c¹nh :-1,0,0

y
Ph¹m vi nh×n tõ trªn

x

Ph¹m vi vïng nh×n tõ d−íi

2.LÖnh ddvpoint : x¸c ®Þnh gãc nh×n
(View/ 3D viewpoint/ select ) command : VP enter
-Absolute to WCS : x¸c ®Þnh gãc theo hÖ täa ®é
WCS
-Relative to UCS : x¸c ®Þnh gãc theo hÖ täa ®é
UCS
-X axis : gãc gi÷a trôc X vµ ph−¬ng nh×n
-XY plane : gãc gi÷a mÆt ph¼ng XY vµ ph−¬ng
nh×n.
-Set to plane view : trë vÒ tÇm nh×n b»ng ®èi víi
mÆt ph¼ng XY
-Mét sè gãc nh×n ®Æc biÖt :
H×nh chiÕu ®øng :
X axis:270 XY plane: 0
H×nh chiÕu b»ng :
X axis:270 XY plane:90
H×nh chiÕu c¹nh :
X axis:180 XY plane: 0
B.HÖ trôc täa ®é trong vÏ 3D :lÖnh UCS
Tools/ UCS
command :UCS enter
Converted to pdf by tech24.vn

Page 1

Trung t©m ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn phÇn mÒm tin häc tri thøc

172 NguyÔn ChÝ Thanh- Tel/ Fax :7751372

Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/ZPrev/Restore/Save/Del/?/<World> :
-Origin :dêi gèc täa ®é
origin point <0,0,0>:
-3point : x¸c ®Þnh hÖ täa ®é theo 3 ®iÓm
Origin point<0,0,0>: gèc hÖ täa ®é
Point on pãitive portion of the X- axis : ®iÓm x¸c ®Þnh trôc X
Point on positive -Y portion of the UCS XY plane < > :®iÓm x¸c ®Þnh chiÒu d−¬ng
trôc Y
-X : quay hÖ täa ®é quanh trôc X
-Y/Z : quay hÖ trôc täa ®é theo trôc Y hoÆc Z
-ZAxis : x¸c ®Þnh hÖ täa ®é theo trôc Z
Origin point <0,0,0> : gèc hÖ täa ®é
Point on positive portion of Z-axis : x¸c ®Þnh trôc Z
-OBject : x¸c ®Þnh hÖ täa ®é theo 1 ®èi t−îng cã s½n- chän gèc hÖ täa ®é, chän ph−¬ng
chiÒu trôc X
-View : mÆt ph¼ng XY cña hÖ täa ®é th¼ng gãc víi ph−¬ng nh×n ( tÇm nh×n hiÖn hµnh trë
thµnh tÇm nh×n b»ng)
-Prev : trë l¹i hÖ täa ®é tr−íc ®ã
-Save : l−u hÖ täa ®é hiÖn hµnh
-Restore :trë l¹i hÖ täa ®é ® ®−îc ®Æt tªn
-Del : xo¸ hÖ täa ®é ® ®−îc l−u
-World : trë vÒ hÖ täa ®é WCS
C.T¹o h×nh 3D tõ h×nh 2 chiÒu :
1.LÖnh Chprop : thay ®æi ®é dµy h×nh 2 chiÒu
Modify/ properties
command : CH enter
- Change what property ( Color/ LAyer/LType/Thickness) :enter
-Select object : chän ®èi t−îng, ph¶i chuét kÕt thóc lÖnh chän
-New thickness <0> :...
Giáo trình Autocad 3D
autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
autocad - Người đăng: hungcan08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
autocad 9 10 170