Ktl-icon-tai-lieu

autocad

Được đăng lên bởi vantucodon123-gmail-com
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2921 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Giaùo trình AutoCAD 2007

MỤC LỤC
Bài 1. GIỚI THIỆU VỀ AUTOCAD.............................................................................................. 5
I. Giới thiệu:................................................................................................................................................................ 5
II. Khởi Động Chương Trình AutoCAD:................................................................................................................... 5
III. Màn hình làm việc trong AutoCad 2007.............................................................................................................. 5
IV. Các cách gọi các thanh công cụ : ......................................................................................................................... 6
V. Các phím tắt gọi lệnh............................................................................................................................................. 6
VI. Các cách gọi lệnh : ............................................................................................................................................... 7
VII. Hệ Trục Toạ Độ Trong AutoCAD...................................................................................................................... 7
7.1. Hệ toạ độ Đềcác............................................................................................................................................. 7
7.2. Hệ toạ độ cực ................................................................................................................................................. 8
7.3. Lệnh UCSicon................................................................................................................................................ 8
VIII. Thiết lập bản vẽ với các định dạng: ................................................................................................................. 8
8.1 Tạo bản vẽ mới (Lệnh New): ......................................................................................................................... 8
8.2 Định giới hạn bản vẽ (Lệnh Drawing Limits):............................................................................................... 9
8.3 Định đơn vị bản vẽ (Lệnh Units): .................................................................................................................. 9
8.4 Định đơn vị, tỷ lệ bản vẽ và không gian vẽ: (Lệnh Mvsetup) .....................................
Giaùo trình AutoCAD 2007
Khoa Cô Khí Coâng Ngheä - 1 - Bieân soaïn: Nguyeãn Haûi Ñaêng
MC LC
Bài 1. GII THIU V AUTOCAD.............................................................................................. 5
I. Gii thiu:................................................................................................................................................................ 5
II. Khi Động Chương Trình AutoCAD:................................................................................................................... 5
III. Màn hình làm vic trong AutoCad 2007.............................................................................................................. 5
IV. Các cách gi các thanh công c : ......................................................................................................................... 6
V. Các phím tt gi lnh............................................................................................................................................. 6
VI. Các cách gi lnh : ............................................................................................................................................... 7
VII. H Trc To Độ Trong AutoCAD...................................................................................................................... 7
7.1. H to độ Đềcác............................................................................................................................................. 7
7.2. H to độ cc ................................................................................................................................................. 8
7.3. Lnh UCSicon................................................................................................................................................ 8
VIII. Thiết lp bn v vi các định dng: ................................................................................................................. 8
8.1 To bn v mi (Lnh New): ......................................................................................................................... 8
8.2 Định gii hn bn v (Lnh Drawing Limits):............................................................................................... 9
8.3 Định đơn v bn v (Lnh Units): .................................................................................................................. 9
8.4 Định đơn v, t l bn v và không gian v: (Lnh Mvsetup) ..................................................................... 10
8.5. Lnh Ortho:.................................................................................................................................................. 10
8.6. Thiết lp môi trường v (Lnh Options):.................................................................................................... 10
Bài 2. .............................................................................................................................................13
LAYER VÀ CÁC CH ĐỘ TRUY BT ĐIM..........................................................................13
I. Khái nim v Layer ............................................................................................................................................... 13
1.1. Ta có th gán chúng vi các tính cht sau : ................................................................................................ 13
1.2. Ý nghĩa ca vic to layer :......................................................................................................................... 13
II. S dng Layer trong bn v................................................................................................................................. 13
2.1. To và gán tính cht cho lp ....................................................................................................................... 13
2.2. Các Trng Thái Ca Lp............................................................................................................................. 13
III – Các chế độ truy bt đim.................................................................................................................................. 13
3.1. Chế Độ Truy Bt Đim Tm Trú ................................................................................................................ 13
3.2. Chế độ truy bt đim thường trú ................................................................................................................. 14
IV. Các phương pháp nhp ta độ đim................................................................................................................... 14
IV. Các kiu chn đối tượng .................................................................................................................................... 15
4.1. Pickbox ........................................................................................................................................................ 15
4.2. Window........................................................................................................................................................ 15
4.3. Crossing Window ........................................................................................................................................ 15
4.4. Fence ............................................................................................................................................................ 15
4.5. Auto.............................................................................................................................................................. 15
V. Ghi bn v thành file............................................................................................................................................ 15
5.1. Lnh Save: ................................................................................................................................................... 15
5.2 Lnh Save As................................................................................................................................................ 15
VI. Hy b lnh đã thc hin (Lnh Undo, U): ....................................................................................................... 16
VII. Lnh Redo: ........................................................................................................................................................ 16
VIII. Chế độ Autotrack............................................................................................................................................. 16
Bài 3. CÁC LNH V CƠ BN .................................................................................................. 20
I. Lnh Line: ............................................................................................................................................................. 20
II. Lnh Circle........................................................................................................................................................... 20
III. Lnh Polygon...................................................................................................................................................... 20
IV. Lnh Rectang...................................................................................................................................................... 21
Bài 4. CÁC LNH V HÌNH.......................................................................................................24
I. Lnh Xline............................................................................................................................................................. 24
II. Lnh Arc............................................................................................................................................................... 24
III. Lnh Pline........................................................................................................................................................... 25
IV. Lnh Spline......................................................................................................................................................... 26
V. Lnh Ellipse ......................................................................................................................................................... 27
VI. Lnh Point........................................................................................................................................................... 27
VII. Lnh Divide:...................................................................................................................................................... 28
VIIII. Lnh Measure................................................................................................................................................. 28
IX. Lnh Point Style ................................................................................................................................................. 28
autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
autocad - Người đăng: vantucodon123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
autocad 9 10 333