Ktl-icon-tai-lieu

Autocad 2004

Được đăng lên bởi SZ Yoon Yul SZ
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ CHÚ Ý KHI DÙNG AUTOCAD2004
- Khi chi tiết không zoom được nhỏ lại.
Command: zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: 0.001 (thu nhỏ
lại 1000 lần)
- Truy bắt lệnh chính xác.
Cách 1: Dùng con chỏ chuột, chọn OSNAP ngoài màn hình, kích chuột phải, chọn
Settings, hiện ra bảng hội thoại Drafting settings chọn Select All.
Cách 2: Trên thanh menu chọn Tools, chọn Drafting settings chọn Select All.

Hình 1

Nếu nút Delete trên bàn phím bị mất chức năng xoá chi tiết. Ta làm như sau. Trên
thanh menu chọn Tools, Options, Selection, kích chuột vào ô Noun/verb selection
Nếu kích chuột mà không chọn được nhiều đối tượng cùng một lúc. Ta làm như sau.
Trên thanh menu chọn Tools, Options, Selection, bỏ tích chuột ở ô Use Shift to add to
selection.

Hình 2

Khi copy hình vẽ từ CAD sang WORLD bị lỗi Font chữ. Font chữ trong CAD
ta chọn phông là VNI-Times (tất cả Font VNI-đều được do phông VNI hỗ trợ đầy
đủ khi chuyển sang các phần mềm khác)
144

1.1

20

5
8

15

20

20

30

30°

30

50

20

60

80

100

20

50

10

1.2

30

30

30

140

1.3

120

30

200

24

90°

100
32
72
48

40

60
56
12

20

12

8

12

16

90

40

6

40
60

4
8

30

80

20

20

28

40

36

145

24

1.4

1.5
R20

Ø20

R30
100
50

60

1.6

120

2xR7.5

100

120

100

100

100

1.7

100

100

100

100

1.8

100

146

10

R17

1.9

Ø119

R12

Ø67

1.10

C
C

R27

R25

2 lo Ø16

160,105
50
R25
25

15
R25

80

40
88
R20
R8

15

REC
X
O
C
M
F
F

12

Ø103

R8

REC 160,50
50,65
M
M 40,40
X
F
F
40
88
C
20
C
8

Ø40
R40
120

R18

1.11
R92

R6

R18

2 lo Ø14

R20

144

147

REC
X
F
C
C
O
O
C
C
TR
F

144,40
7
92
6
18
6
18
18

REC 53,45
C
45
25
19
6
C
TTR 90
TTR 20

2.1

75
Ø88

R45
R90

C

2 loã Ø15
25

Ø38

R19

44

C

TTR 125
TTR 38
C 7.5
POL 6 I25
RO

Ø50

45

44
35
19
CO 75
M -66,-44
L
TAN

Ø70

53

R6

R19
66

Ø140

2.2

Ø18

R17

Ø48
Ø54

Ø31
Ø36

Ø36

Ø59

75

120

2.3

2 lo Ø12

26

30

R10 4 goùc

Ø12

3 lo Ø20

25

R9

R21

27

64

15

75

48

30

15

60

15

F
C

R7

30

O

TTR 75
TTR 36
6
9
R7 NO T
9

R75
6

C

18

9

C
27
CO 75

29

50
100

R30

148

2.4
20

REC 240,60
X

20

R30
Ø30

15

60

F
C R15
CHA20,20
L 15
4 LAN
CO

15
8x15
240

2.5

4 lo Ø30
30

REC 130,95
X

R10
R35
100

R30
R35
R15

65

F
C

30

TR

30

REC 170,100
30,20
M
X

F
C

2 lo Ø30
R30

R30

170

R30
R15

2.6
REC 240,110
40,30
M
X

CO
F R20
C R40

R15

40

40

R20
60

60
240

149

70

110

R40

2.7
REC 74,30
164,76
46,136
M 60
X
F
R...
MỘT SỐ CHÚ Ý KHI DÙNG AUTOCAD2004
- Khi chi tiết không zoom được nhỏ lại.
Command: zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: 0.001 (thu nhỏ
lại 1000 lần)
- Truy bắt lệnh chính xác.
Cách 1: Dùng con chỏ chuột, chọn OSNAP ngoài n hình, kích chuột phải, chọn
Settings, hiện ra bảng hội thoại Drafting settings chọn Select All.
Cách 2: Trên thanh menu chọn Tools, chọn Drafting settings chọn Select All.
Hình 1
Nếu t Delete trên bàn phím b mất chức năng xoá chi tiết. Ta làm như sau. Trên
thanh menu chọn Tools, Options, Selection, kích chuột vào ô Noun/verb selection
Nếu kích chuột không chọn được nhiều đối tượng cùng một lúc. Ta làm như sau.
Trên thanh menu chọn Tools, Options, Selection, bỏ tích chuột ô Use Shift to add to
selection.
Hình 2
Khi copy hình vẽ từ CAD sang WORLD bị lỗi Font chữ. Font chữ trong CAD
ta chọn phông là VNI-Times (tất cả Font VNI-đều được do phông VNI hỗ trợ đầy
đủ khi chuyển sang các phần mềm khác)
144
Autocad 2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autocad 2004 - Người đăng: SZ Yoon Yul SZ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Autocad 2004 9 10 96