Ktl-icon-tai-lieu

Autocad 2d

Được đăng lên bởi lovesexynoone
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 1835 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn víi Trung t©m Tin häc Sao Mai- NghÜa T©n- NghÜa H­ng- Nam §Þnh.

Ng­êi thùc hiÖn: Vò V¨n ChiÕn.

1

Ch­¬ng 1: Më ®Çu.
I. Giíi thiÖu autocad
PhÇn mÒm Autocad lµ c«ng cô hç trî cho c¸c kü thuËt viªn, kiÕn tróc s­, c«ng
nh©n kü thuËt, häc viªn hoµn thiÖn b¶n thiÕt kÕ cña m×nh nhanh chãng vµ
chÝnh x¸c h¬n.
§Ó hoµn thiÖn b¶n vÏ kü thuËt trªn m¸y tÝnh kh«ng chØ thuÇn tuý lµ sö dông
®­îc c¸c lÖnh vÏ thiÕt kÕ mµ quan träng h¬n lµ b¹n ph¶i biÕt ph©n tÝch b¶n vÏ,
n¾m v÷ng ®­îc ph­¬ng ph¸p t¹o h×nh vµ biÓu diÔn ®­îc vËt thÓ, kiÕn thøc vÒ
vÏ kü thuËt.
M«n häc vÏ thiÕt kÕ b»ng m¸y tÝnh sö dông Autocad ®· trë thµnh m«n häc
chÝnh trong c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp, c¸c trung
t©m h­íng nghiÖp d¹y nghÒ….
PhÇn mÒm Autocad kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cÊp phiªn b¶n trong nhiÒu n¨m
qua ®¸p øng nhu cÇu cña nhiÒu ng­êi sö dông trong lÜnh vùc thiÕt kÕ:
Phần mềm CAD đầu tiªn là Sketchpad xuất hiện vào năm 1962 được viết bởi
Ivan Sutherland thuộc Viện kỹ thuật Massachusetts. Sử dụng ph ần mềm CAD
bạn cã thể thiết kế c¸c bản vẽ 2 chiều (2D - dùng chức năng Drafting), 3
chiều (3D - dùng chức năng Modeling), tÝnh to¸n kết cấu bằng phương ph¸p
phần tử hữu hạn FEA (Finite Element Analysis).
2
Gi¸o viªn: Vò V¨n ChiÕn -Tin häc Sao Mai- NghÜa T©n- NghÜa H­ng- Nam §Þnh.

Ch­¬ng 1: Më ®Çu.
N¨m 1982 h·ng Autodesk c¶i tiÕn phÇn mÒm Autocad vµ lÊy tªn lµ Release 1.
N¨m 1994 ra phiªn b¶n c¶i tiÕn Release13( R13).
Th¸ng 5-1997 h·ng Auto Desk c«ng bè s¶n phÈm Release14( R14).
C¸c phiªn b¶n kh«ng ng­êng thay ®æi theo tõng n¨m:
Autocad 2000; Autocad 2002; Autocad 2004; Autocad 2005; Autocad 2006
Autocad 2007; Autocad 2008; Autocad 2009; Autocad 2010; Autocad 2011
Nh×n chung c¸c phiªn b¶n sau cã nhiÒu c¶i tiÕn, n©ng cÊp, hç trî thªm nhiÒu
lÖnh míi, giao diÖn cµng ®Ñp h¬n… ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nhiÒu ng­êi sö
dông ®Ó hoµn thµnh b¶n thiÕt kÕ cña m×nh.

3
Gi¸o viªn: Vò V¨n ChiÕn -Tin häc Sao Mai- NghÜa T©n- NghÜa H­ng- Nam §Þnh.

Ch­¬ng 1: Më ®Çu.
II. khëi ®éng autocad
Tõ biÓu t­îng Cad trªn mµn h×nh nÒn Windows ta nh¸y ®óp chuét ®Ó khëi
®éng ch­¬ng tr×nh-> xuÊt hiÖn mµn h×nh cã cÊu tróc gåm:

Tool

Crosshair

Menu bar
Graphic
Area

bar

UCSicon

Command
Line

Cursor
Status
Line

4
Gi¸o viªn: Vò V¨n ChiÕn -Tin häc Sao Mai- NghÜa T©n- NghÜa H­ng- Nam §Þnh.

Ch­¬ng 1: Më ®Çu.

 Thanh Title bar(thanh tiªu ®Ò): Ghi tªn b¶n vÏ phÝa bªn ph¶i cã 3 nót hép
®iÒu khiÓn dïng ®Ó thu gän, phãng to-thu nhá, tho¸t khái ch­¬ng tr×nh.

Thu thµnh biÓu t­
îng trªn thanh...
1
Ngêi thùc hiÖn: Vò V¨n ChiÕn.
Chµo mõngc b¹n ®Õn i Trung t©m Tin häc Sao Mai- NghÜa T©n- NghÜa Hng- Nam §Þnh.
Autocad 2d - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autocad 2d - Người đăng: lovesexynoone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
Autocad 2d 9 10 594