Ktl-icon-tai-lieu

AutoCAD 3D

Được đăng lên bởi Success David
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 1
KiÕn thøc c¬ së vÒ m« h×nh 3D
I. Giíi thiÖu vÒ m« h×nh 3D
B¶n vÏ 2D lµ tËp hîp c¸c ®o¹n th¼ng vµ ®-êng cong (®-êng trßn, cung trßn, elÝp, )
n»m trong mÆt ph¼ng XY. Trong b¶n vÏ 3D ta thªm vµo trôc Z.
D÷ liÖu CAD
Solids
Surfaces
Wireframe
B¶n vÏ 2D
TrÝch Surfaces
TrÝch 3D Edge
ChiÕu Edge lªn mÆt
ph¼ng
LÞch sö ph¸t triÓn m« h×nh 3D b¾t ®Çu b»ng viÖc t¹o mÆt 2
1/2
chiÒu, sau ®ã d¹ng
khung d©y, mÆt cong, vµ cuèi cïng lµ Solid khèi r¾n.
AutoCAD 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AutoCAD 3D - Người đăng: Success David
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
AutoCAD 3D 9 10 688