Ktl-icon-tai-lieu

AUTOCAD chương 11

Được đăng lên bởi Tua'n Guang Li
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 10 – Các lệnh hiệu chỉnh và biến hình
• Các lệnh hiệu chỉnh
• Command: Solitedit

chọn B

• Lựa chọn trong thanh Solid Editing
• Lựa chọn trong Modify
• Imprint
• Clean
• Separate
• Shell
• Check

Solid Editing

Imprint
• Lựa chọn này dùng để in đối tượng 2D lên mặt của khối rắn
• Select a 3D Solid: Chọn khối rắn
• Select an object to imprint: chọn đối tượng 2D cần in
• Delete the source object: lựa chọn xóa đối tượng gốc
• Select an object to imprint: tiếp tục lựa chọn 2D cần in, hoặc kết thúc
việc chọn đối tượng bằng Enter
• Enter a body editing option: Enter để kết thúc lệnh
• Lưu ý đối tượng 2D phải giao với một hay nhiều mặt của khối rắn

Imprint

Clean
• Lựa chọn này dùng để xóa đối tượng 2D đã được in trên mặt khối rắn
• Select a 3D solid: chọn đối tượng 3D để thực hiện clean

Shell
• Lựa chọn này dùng để khoét rỗng vật rắn theo một chiều dày xác định
• Select a 3D Solid: Chọn khối rắn
• Remove Faces: chọn mặt cần loại bỏ
• Shell offset distance: nhập chiều dày
• Chiều dày dương khoét vào trong vật rắn
• Chiều dày âm tạo lớp vỏ ra phía ngoài vật rắn

Shell

Shell offset = 15

Shell offset = -15

Separate
• Lựa chọn này dùng để tách hai hay nhiều khối rắn đã được nhóm lại
với nhau nhưng không giao cắt nhau
• Ví dụ sử dụng Union để nhóm hai hay nhiều khối rắn riêng biệt không
giao cắt nhau, khi sử dụng Separate, khối rắn vừa tạo bởi lệnh union sẽ
được tách thành các khối rắn thành phần
• Khi sử dụng Separate đối với khối rắn tạo bởi hai khối giao nhau, sẽ
nhận được thông báo lỗi: The selected solid does not have multiple
lumps

Separate
• Ví dụ: sử dụng union để
hợp hai khối giao nhau 1
và 2, có thể áp dụng
separate cho khối mới tạo
thành không
• sử dụng union để hợp
khối mới tạo thành với
khối 3, kiểm tra khả năng
áp dụng separate với khối
vừa tạo

Các lệnh biến hình
• Modify

3D Operation

• Rotate 3D
• Mirror 3D
• Array 3D
• Align

Rotate 3D
• Select Object: chọn đối tượng cần xoay
• Select Object: tiếp tục chọn đối tượng hoặc kết thúc việc chọn
• Specify first point on axis or define axis by
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: định nghĩa trục xoay
• Rotation angle: giá trị góc xoay
• Một số lựa chọn trục xoay
• Object: line, circle, arc, spline, phân đoạn polyline. Nếu chọn object là
circle hay arc, trục xoay sẽ là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng của
object và đi qua tâm object
• View: trục xoay song song với mặt phẳng quan sát đi qua điểm cho trước

Mirror 3D
• Sử dụng để tạo đối tượng mới đối xứng đối tượng cũ qua ...
Chương 10 – Các lnh hiu chnh và biến hình
Các lnh hiu chnh
Command: Solitedit chn B
La chn trong thanh Solid Editing
La chn trong Modify Solid Editing
Imprint
Clean
Separate
Shell
Check
AUTOCAD chương 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AUTOCAD chương 11 - Người đăng: Tua'n Guang Li
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
AUTOCAD chương 11 9 10 551