Ktl-icon-tai-lieu

AutoCAD Command

Được đăng lên bởi conghiep
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
AutoCAD Command
Tên Lệnh

mục đích

1.
2.
3.

Phím
Tắt
3A
3DO
3F

3DARRAY
3DORBIT
3DFACE

Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn

4.

3P

3DPOLY

Tạo ra 1 mạng 3 chiều
Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3
chiều
A

5.
6.
7.

A
ADC
AA

ARC
ADCENTER
AREA

8.

AL

ALIGN

9.

AP

APPLOAD

10.
11.
12.
13.

AR
ATT
-ATT
ATE

ARRAY
ATTDEF
-ATTDEF
ATTEDIT

14.
15.
16.

B
BO
BR

BLOCK
BOUNDARY
BREAK

Vẽ cung tròn
Tính diện tích và chu vi 1 đối tợng hay vùng đợc xác định
Di chuyển và quay các đối tợng để căn chỉnh các đối tợng khác
bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
Đa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các trình ứng
dụng ARX
Tạo ra nhiều bản sao các đối tợng đợc chọn
Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
Tạo các thuộc tính của Block
Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B
Tạo Block
Tạo đa tuyến kín
Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C

17.
18.
19.
20.
21.
22.

C
CH
-CH
CHA
COL
CO,
cp

CIRCLE
PROPERTIES
CHANGE
ChaMFER
COLOR

Vẽ đờng tròn bằng nhiều cách
Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
Vát mép các cạnh
Xác lập màu dành cho các đối tợng đợc vẽ theo trình tự

COPY

Sao chép đối tượng

23.
24.
25.

D
DAL
DAN

DIMSTYLE
DIMALIGNED
DIMANGULAR

26.

DBA

DIMBASELINE

27.

DCE

DIMCENTER

28.
29.
30.
31.

t
DCO
o
DDI
DED
DI

DIMDIAMETER
DIMEDIT
DIST

32.

DIV

DIVIDE

33.

DLI

DIMLINEAR

DIMCONTINUE

D
Tạo ra và chỉnh sửa kích thước ở dòng lệnh
Ghi kích thước thẳng có thể căn chỉnh được
Ghi kích thớc góc
Tiếp tục 1 kích thớc đoạn thẳng, góc từ đờng nền của kích thớc
đợc chọn
Tạo ra 1 điểm tâm hoặc đờng tròn xuyên tâm của các cung tròn
và đờng tròn
Tiếp tục 1 đờng thẳng, 1 góc từ đờng mở rộng thứ 2 của kích thớc trớc đây hoặc kích thớc đợc chọn
Ghi kích thớc đờng kính
Chỉnh sửa kích thớc
Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
Đặt mỗi 1 đối tợng điểm và các khối dọc theo chiều dài hoặc
chu vi đối tợng
Tạo ra kích thớc thẳng đứng hay nằm ngang
1

34.

DO

DONUT

35.
36.
37.
38.

DOR
DOV
DR
DRA

DIMORDINATE
DIMOVERRIDE
DRAWORDER
DIMRADIUS

39.

DS

DSETTINGS

40.

DT

DTEXT

41.

DV

DVIEW

42.

E

ERASE

43.

ED

DDEDIT

44.
45.
46.
47.
48.
49.

EL
EX
EXIT
EXP
EXT
F

ELLIPSE
EXTEND
QUIT
EXPORT
EXTRUDE
FILLET

50.

FI

FILTER

Vẽ các đờng tròn hay cung tròn đợc tô dày hay là vẽ hình vành
khăn
Tạo ra kích thớc điểm góc
Viết chồng lên các tuyến hệ thống kích thớc
Thay đổi chế độ hiển thị các đối tợng và hình ảnh
Tạo ra kích thớc bán kính
Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar
tracking
Vẽ các mục văn bản(hiển th...
1
AutoCAD Command
Phím
Tắt
Tên Lệnh
mục đích
1.
3A
3DARRAY
Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn
2.
3DO
3DORBIT
3.
3F
3DFACE
Tạo ra 1 mạng 3 chiều
4.
3P
3DPOLY
Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3
chiều
A
5.
A
ARC
Vẽ cung tròn
6.
ADC
ADCENTER
7.
AA
AREA
Tính diện tích và chu vi 1 đối tợng hay vùng đợc xác định
8.
AL
ALIGN
Di chuyển và quay các đối tợng để căn chỉnh các đối tợng khác
bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
9.
AP
APPLOAD
Đa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các trình ứng
dụng ARX
10.
AR
ARRAY
Tạo ra nhiều bản sao các đối tợng đợc chọn
11.
ATT
ATTDEF
Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
12.
-ATT
-ATTDEF
Tạo các thuộc tính của Block
13.
ATE
ATTEDIT
Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B
14.
B
BLOCK
Tạo Block
15.
BO
BOUNDARY
Tạo đa tuyến kín
16.
BR
BREAK
Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C
17.
C
CIRCLE
Vẽ đờng tròn bằng nhiều cách
18.
CH
PROPERTIES
Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
19.
-CH
CHANGE
Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
20.
CHA
ChaMFER
Vát mép các cạnh
21.
COL
COLOR
Xác lập màu dành cho các đối tợng đợc vẽ theo trình tự
22.
CO,
cp
COPY
Sao chép đối tượng
D
23.
D
DIMSTYLE
24.
DAL
DIMALIGNED
25.
DAN
DIMANGULAR
26.
DBA
DIMBASELINE
27.
DCE
DIMCENTER
28. t
o
DCO
DIMCONTINUE
29.
DDI
DIMDIAMETER
30.
DED
DIMEDIT
31.
DI
DIST
32.
DIV
DIVIDE
33.
DLI
DIMLINEAR
AutoCAD Command - Trang 2
AutoCAD Command - Người đăng: conghiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
AutoCAD Command 9 10 980