Ktl-icon-tai-lieu

Autocad nâng cao

Được đăng lên bởi Nhan Le
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 4143 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG :

AUTOCAD NÂNG CAO VÀ
LẬP TRÌNH TRONG AUTOCAD
Người lập : Trần anh Bình

Sách tham khảo :
•
•
•
•
•
•
•
•

AutoCAD 2004 Bible
Mastering in AutoCAD 2000
AutoCAD 2004 For Dummies
AutoCAD 2000 (1,2)
AutoCAD 2004 (1,2) cơ bản và nâng cao
Các tiện ích thiết kế trên AutoCAD

– Wileys & Sons
– George Omura
– John Wiley & Sons
– KTS.Lưu Triều Nguyên.
– TS.Nguyễn Hữu Lộc.
– TS.Nguyễn Hữu Lộc.
– Nguyễn Thanh Trung.
AutoCAD 2004 (1,2) cơ bản và nâng cao
– TS.Nguyễn Hữu Lộc.
AutoCAD 2004 Activex and VBA
– KS.Hoàng Thành An.

Số tiết giảng : 45 Tiết
• AutoCAD nâng cao : 45 tiết
Lý thuyết : 30 tiết
Thực hành : 5 buổi (5x3=15 tiết)

1

PHẦN I : AUTOCAD NÂNG CAO (24 tiết)
Chương 1 : THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG BẢN VẼ (9 tiết)
I.Quy định về bản vẽ.
1.Các thông tin có được từ bản vẽ
2.Các không gian trong CAD
3.Ý nghĩa của việc thiết lập môi trường bản vẽ
4.Một số quy định chung
4.1.Khung và tỷ lệ bản vẽ
4.2.Quy định về đường nét và cỡ chữ
II.Thiết lập môi trường vẽ.
1.Text style.
2.Layer.
3.Dimesion Style.
4.Hatch.
5.Lệnh LineType.
6.Block và Thuộc tính của Block.
6.1.Block
6.2.Thuộc tính của Block
6.3.Quan
̉ lý cać block.
7.Ghi các thiết lập môi trường bản vẽ thành TemPlate.
8.Các tùy chọn trong menu Option
III.Giới thiệu Express Tools.

Chương 2 : LAYOUT VÀ IN ÂN
́ (6 tiết)
I.Làm việc với Layout
1.Paper Space
2.Cać thao tać trên Viewport cuả Paper Space
2.1.Tao
̣ cać Viewport
2.2.Căt́ xen
́ đường bao Viewport
2.3.Tỷ lệ trong từng Viewport
2.4.Layer trong từng Viewport
2.5.Ân̉ hiên
̣ viewport
2.6.Ân̉ hiên
̣ đường bao viewport
2.7.Scale LineType
2.8.Các hiệu chỉnh khác đối với Viewport
3.Cać chú ý khi in nhiêu
̀ tỉ lệ trong môṭ ban̉ vẽ
II.Điêu
̀ khiên
̉ in ân.
́
1.Khai báo thiết bị in.
2.In ra file *.PLT

Chương 3 : LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU (6 tiết)
I.Tham khảo ngoài
1.Giới thiệu về tham khảo ngoài.
2.Chen
̀ môṭ xref vao
̀ ban
̉ vẽ
2

3.Mơ môṭ xref từ ban
̉ vẽ chinh
́
4. Hiêu
̣ chinh
̉ xref từ ban
̉ vẽ chinh.
́
4.1.Lệnh Refedit (Reference Edit).
4.2.Thêm, bỏ bớt cać đôí tượng khoỉ working set (Lênh
̣ refset).
4.3.Lênh
̣ refclose
4.4.Một số biến hệ thống liên quan đến xref.
5.Điều khiển sự hiển thị của một xref.
5.1.Xref và cać thanh
̀ phân
̀ hiên
̉ phụ thuôc.
̣
5.2.Xref và lớp.
5.3.Lênh
̣ Xbin.
5.4.Tham chiêu
̉ vong.
̀
5.5.Xen
́ cać xref.
5.6.Tăng tôć độ hiên̉ thị cuả cać xref lớn.
6.Quan
̉ lý xref
6.1.Đường dân
̃ cuả cać xref.
6.2.Xref notification
6.3.AutoCAD DesignCenter.
6.4.File biên ban
̉ (log) cuả xref.
II.Làm việc với dữ liệ...
BÀI GI NG :
AUTOCADNG CAO VÀ
L P TRÌNH TRONG AUTOCAD
Ng i l p : Tr n anh Bình
Sách tham kh o :
AutoCAD 2004 Bible – Wileys & Sons
Mastering in AutoCAD 2000 – George Omura
AutoCAD 2004 For Dummies – John Wiley & Sons
AutoCAD 2000 (1,2) – KTS.L u Tri u Nguyên.
AutoCAD 2004 (1,2) c b n và nâng cao – TS.Nguy n H u L c.
Các ti n ích thi t k trên AutoCAD – TS.Nguy n H u L c.
– Nguy n Thanh Trung.
AutoCAD 2004 (1,2) c b n và nâng cao – TS.Nguy n H u L c.
AutoCAD 2004 Activex and VBA – KS.Hoàng Thành An.
S ti t gi ng : 45 Ti t
AutoCAD nâng cao : 45 ti t
Lý thuy t : 30 ti t
Th c hành : 5 bu i (5x3=15 ti t)
1
Autocad nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autocad nâng cao - Người đăng: Nhan Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Autocad nâng cao 9 10 805