Ktl-icon-tai-lieu

autocard 2

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LYÙ THUYEÁT TOÙM TAÉC AutoCAD3D Page1 / 8
PHAÀN 1
CÔ SÔÛ TAÏO HÌNH VAØ MOÂ HÌNH KHUNG DAÂY WIREFRAME MODEL
1. Chia khung hình tónh (tiled viewports) : VPORTS
View / Viewports > / New viewports…
- Standard viewports, choïn Three: Right
- Setup , choïn 3D
Keát quaû ta ñöôïc ba khung hình tónh goàm coù caùc
goùc nhìn ñaõ maëc ñònh tröôùc : maët baèng (top), maët
ñöùng töø tröôùc (front) vaø hình chieáu truïc ño
höôùng ñoâng nam (Sw Isometric). Muoán thay ñoåi
caùc goùc nhìn maëc ñònh naøy, haõy choïn caùc
viewport töông öùng vaø choïn caùc goùc nhìn thích
hôïp trong muïc Change view to :
2. Thay ñoåi goùc nhìn (viewpoint) : DDVPOINT
(VP)
View / 3D Views > / Viewpoint Presets…
Hình beân traùi laø vò trí cuûa ñieåm nhìn trong maët phaúng XY vaø tính töø truïc X (from X Axis). Hình
beân phaûi laø vò trí cuûa ñieåm nhìn so vôùi maët phaúng XY (XY Plan)
Löu : Leänh 3DORBIT neân duøng ñeå quan saùt moâ hình 3D sau khi ñaõ hoaøn taát phaàn döïng hình, do
noù deã laøm xoay höôùng truïc Z. Sau ñoù, coù theå duøng leänh ddvpoint ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy.
3. Thay ñoåi bieåu töôïng UCS Icon :
b.View / Shade > 3D Wire frame
a.View / Display > / UCS Icon > Choïn
On : Baät bieåu töôïng UCS Icon.
Origin : Bieåu töôïng UCS Icon hieån thò taïi trí goùc toïa ñoä (0,0,0) cuûa UCS, neáu ngoùc toïa
ñoä naèm ngoaøi cöûa soå viewports hieän haønh thì UCS Icon hieån thò taïi goùc thaáp beân traùi.
2Dwireframe > 3Dwireframe
autocard 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
autocard 2 - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
autocard 2 9 10 495