Ktl-icon-tai-lieu

Autodesk Inventor

Được đăng lên bởi tantrong1412
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng Mét
Giíi thiÖu chung vÒ Autodesk Inventor
Autodesk Inventor lµ phÇn mÒm CAD øng dông trong thiÕt kÕ c¬ khÝ víi nhiÒu kh¶
n¨ng m¹nh trong thiÕt kÕ m« h×nh Solid, cã giao diÖn ngêi dïng thuËn tiÖn vµ trùc quan.
Ch¬ng nµy cung cÊp c¸i nh×n tæng quan vÒ m«i trêng thiÕt kÕ vµ c¸c chøc n¨ng c¬
b¶n cña Autodesk Inventor.
1.1. Tæng quan vÒ Autodesk Inventor vµ vÒ tµi liÖu
CÊu tróc hÖ thèng cña Autodesk Inventor t¹o ra thÕ m¹nh vÒ thiÕt kÕ m« h×nh 3D,
qu¶n lý th«ng tin, hîp t¸c thiÕt kÕ vµ hç trî kü thuËt. Mét sè ®iÓm m¹nh trong cÊu tróc hÖ
thèng nµy lµ:
- ThiÕt kÕ m¹ch l¹c, sö dông c«ng nghÖ ph¸t triÓn th«ng dông (nh COM vµ VBA).
- T¬ng tÝch víi phÇn cøng hiÖn ®¹i, nh Card OpenGL vµ Dual Processors.
- Cã kh¶ n¨ng xö lý hµng ngµn chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p lín.
- Cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh øng dông (Application Program Interface - API) vµ
cÊu tróc më réng víi c«ng nghÖ COM chuÈn ®Ó t¹o lËp vµ ch¹y c¸c øng dông thø ba
(Third-party applications).
- Cã kh¶ n¨ng trao ®æi trùc tiÕp d÷ liÖu thiÕt kÕ víi b¶n vÏ 2D cña AutoCAD
®
, m«
h×nh 3D cña Mechanical Desktop
®
hoÆc m« h×nh STEP tõ c¸c hÖ thèng CAD kh¸c.
Autodesk Inventor cÇn cho ai? Autodesk Inventor lµ c«ng cô t¹o m« h×nh solid,
híng ®èi tîng (Feature-Based
1
), dïng cho c¸c nhµ thiÕt kÕ thiÕt kÕ c¬ khÝ trong m«i
trêng 3D.
Néi dung cña tµi liÖu: Tµi liÖu nµy cung cÊp th«ng tin vÒ m«i trêng thiÕt kÕ cña
Autodesk Inventor theo nhiÒu møc, tõ c¬ së ®Õn n©ng cao, ph©n thµnh c¸c ch¬ng theo
tõng chuyªn ®Ò. Mçi ch¬ng ®Òu cung cÊp c¸c lo¹i th«ng tin sau:
- C¸c tiÖn Ých: LiÖt kª c¸c tiÖn Ých ®Æc trng cña ch¬ng.
- Tr×nh tù lµm viÖc: Kh¸i qu¸t c¸c bíc vµ tr×nh tù sö dông c¸c c«ng cô mét c¸ch
hiÖu qu¶.
1
Trong c¸c phÇn mÒm CAD 3D, nh Autodesk Mechanical Desktop, Autodesk Inventor chóng ta
gÆp 3 lo¹i Feature:
- Sketched Feature lµ ®èi tîng cÊu thµnh chi tiÕt (Part) ®îc t¹o tõ ph¸c häa (Sketch);
- Placed Feature còng lµ ®èi tîng cÊu thµnh chi tiÕt, nhng ®îc t¹o b»ng c¸c c«ng cô riªng, nh
lç, ren, v¸t mÐp, vª gãc,...
- Work Feature lµ c¸c ®èi tîng h×nh häc bæ trî, nh bÓ mÆt, ®êng trôc, ®iÓm mµ ngêi ta dùa vµo
®ã ®Ó ®Þnh vÞ, t¹o lËp c¸c ®èi tîng kh¸c.
Nãi chung, theo tr×nh tù h×nh thµnh c¸c ®èi tîng trong m« h×nh, ta cã Sketch -> Feature -> Part ->
Sub Assembly -> Assembly. Trong tµi liÖu nµy, chóng cã thÓ ®îc dÞch lµ Ph¸c häa -> §èi tîng -> Chi
tiÕt -> Côm l¾p con -> Côm l¾p hoÆc ®îc gi÷ nguyªn tõ gèc. "§èi tîng" ë ®©y kh¸c víi "Entity" trong
AutoCAD.
Autodesk Inventor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autodesk Inventor - Người đăng: tantrong1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Autodesk Inventor 9 10 108