Ktl-icon-tai-lieu

Autolisp

Được đăng lên bởi pham-phuong
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2714 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần 2. AUTOLISP
Chương 1. CĂN BẢN VỀ AUTOLISP
LISP là một ngôn ngữ lập trình bậc cao thường được dùng cho việc nghiên cứu trí tuệ
nhân tạo. LISP viết tắt của List Processing đã được Jonh McCarthy và các đồng nghiệp
tại viện kỹ thuật Massachusets biên soạn từ những năm đầu của thập niên 1960. LISP là
ngôn ngữ khai báo, lập trình viên chỉ cần soạn các danh sách biểu thị các mối quan hệ giữa
các giá trị ký hiệu. Các bản danh sách là cấu trúc dữ liệu cơ bản của LISP và chương trình
sẽ tiến hành các phép tính bằng các giá trị được diễn đạt trong các danh sách đó.
Một số phiên bản của LISP được tiêu chuẩn hoá, cấu hình đầy đủ và được tiêu chuẩn
hoá và được chấp nhận rộng rãi hiện nay là COMMON LISP.
AutoLISP tập con của ngôn ngữ LISP, là ngôn ngữ lập trình bậc cao thích hợp với các
ứng dụng đồ hoạ. AutoLISP là ngôn ngữ thông dịch, được viết theo các cú pháp và thủ tục
chặt chẽ như ngôn ngữ LISP. Tuy nhiên nó được bổ sung thêm các hàm để phù hợp với phần
mềm AutCAD.
1.1. Xây dựng biểu thức AutoLISP.
Khi bạn nhập dòng text tại dòng lệnh, AutoCAD dịch dòng text bằng cách so sánh các
ký tự với danh sách các tên lệnh. Nếu dòng text tương ứng với các lệnh của AutoCAD thì
chúng sẽ đánh giá và thi hành các lệnh như mong muốn. Khi AutoCAD nhận các AutoLISP
code thì chúng chuyển các code này đến bộ biên dịch AutoLISP.
Cấu trúc dữ liệu cơ bản của AutoLISP là danh sách (List). Danh sách là tập hợp các
phần tử chứa trong cặp dấu ngoặc đơn (). Các phần tử tron danh sách phân cách nhau bởi các
khoảng trắng.
Có hai loại danh sách: biểu thức (expression) và danh sách dữ liệu (data list). Biểu
thức là thành phần cơ bản trong tất cả các chương trình AutoLISP. Phần tử đầu tiên của biểu
thức là một hàm (function). Hàm này sẽ được AutoLISP định giá trị và trả về kết quả. Các
phần tử tiếp theo là các tham là số là các giá trị cung cấp cho hàm. Giá trị trả về là kết quả
tính toán của hàm.
Sự khác nhau cơ bản giữa một biểu thức AutoLISP với một biểu thức toán học là các
phần tử AutoLISP có thứ tự khác với đẳng thức và chúng phải được chứa trong cặp dấu
ngoặc đơn.

BS: Nguyễn Quang Trung

1

ĐẲNG THỨC TOÁN HỌC

BIỂU THỨC AUTOLISP
Hàm

Hàm

1+2=3
Tham số

Command: (+ 1 2)↵
3

Kết quả

Giá trị trả về

1.2.

tham số

Cách nhập biểu thức AutoLISP

Ta có thể nhập và định giá trị biểu thức AutoLISP giống như nhập các lênh AutoCAD
(nhớ đặt biểu thức trong dấu ngoặc đơn) bằng các phương pháp: nhập trực tiếp từ dòng
lệnh của AutoCAD, gọi từ menu, hoặc tải từ file chương trình AutoLISP. Sau đó b...
Phn 2. AUTOLISP
Chương 1. CĂN BN V AUTOLISP
LISP là mt ngôn ng lp trình bc cao thường được dùng cho vic nghiên cu trí tu
nhân to. LISP viết tt ca List Processing đã được Jonh McCarthy và các đồng nghip
ti vin k thut Massachusets biên son t nhng năm đầu ca thp niên 1960. LISP là
ngôn ng khai báo, lp trình viên ch cn son các danh sách biu th các mi quan h gia
các giá tr ký hiu. Các bn danh sách là cu trúc d liu cơ bn ca LISP và chương trình
s tiến hành các phép tính bng các giá tr được din đạt trong các danh sách đó.
Mt s phiên bn ca LISP được tiêu chun hoá, cu hình đầy đủđược tiêu chun
hoá và được chp nhn rng rãi hin nay là COMMON LISP.
AutoLISP tp con ca ngôn ng LISP, là ngôn ng lp trình bc cao thích hp vi các
ng dng đồ ho
. AutoLISP là ngôn ng thông dch, được viết theo các cú pháp và th tc
cht ch như ngôn ng LISP. Tuy nhiên nó được b sung thêm các hàm để phù hp vi phn
mm AutCAD.
1.1. Xây dng biu thc AutoLISP.
Khi bn nhp dòng text ti dòng lnh, AutoCAD dch dòng text bng cách so sánh các
ký t vi danh sách các tên lnh. Nếu dòng text tương ng vi các lnh ca AutoCAD thì
chúng s đánh giá và thi hành các lnh như mong mun. Khi AutoCAD nhn các AutoLISP
code thì chúng chuyn các code này đến b
biên dch AutoLISP.
Cu trúc d liu cơ bn ca AutoLISP là danh sách (List). Danh sách là tp hp các
phn t cha trong cp du ngoc đơn (). Các phn t tron danh sách phân cách nhau bi các
khong trng.
Có hai loi danh sách: biu thc (expression) và danh sách d liu (data list). Biu
thc là thành phn cơ bn trong tt c các chương trình AutoLISP. Phn t đầu tiên ca biu
thc là mt hàm (function). Hàm này s
được AutoLISP định giá tr và tr v kết qu. Các
phn t tiếp theo là các tham là s là các giá tr cung cp cho hàm. Giá tr tr v là kết qu
tính toán ca hàm.
S khác nhau cơ bn gia mt biu thc AutoLISP vi mt biu thc toán hc là các
phn t AutoLISP có th t khác vi đẳng thc và chúng phi được cha trong cp du
ngoc
đơn.
BS: Nguyn Quang Trung 1
Autolisp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autolisp - Người đăng: pham-phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Autolisp 9 10 931