Ktl-icon-tai-lieu

avr cho nguoi moi bat dau

Được đăng lên bởi minh257
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1468 lần   |   Lượt tải: 5 lần
AVR CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
Tác giả: TuxHero - Nhóm phát triển AVR (avrfans.vn@gmail.com)
Website:  , 

GIỚI THIỆU

Vi điều khiển AVR là sản phẩm của công ty Atmel. Atmel cũng là cha đẻ của con
MCU 89C51 đã quen thuộc với hầu hết mọi người. AVR rất mạnh và đang phát
triển rất nhanh trong thời gian gần đây. Ngày càng có nhiều bạn muốn tìm hiểu về
loại vi điều khiển mới mẻ này.
Bài viết này nhằm mục đích giúp các bạn tiếp cận với AVR một cách nhanh chóng
và hiệu quả nhất. Rút ngắn thời gian tìm hiểu và tập trung vào việc phát triển các
ứng dụng thực tế dùng AVR. Nội dung của bài viết gồm có:

THIẾT KẾ NGUỒN 5V
CHO VI ĐIỀU KHIỂN
AVR

•

Thiết kế nguồn 5V cho AVR

•

Làm mạch nạp cho AVR

•

Cách kết nối AVR với mạch nạp

•

Các phần mềm hổ trợ

•

Các tài liệu tham khảo khác

Đây là bước khởi đầu quan trọng và cần thiết, vì nếu không có bộ nguồn ổn định
cho con AVR thì dù có làm mạch nạp đúng, cấu hình đúng các chương trình nạp,…
AVR vẫn làm việc không tốt. Dẫn đến việc chương trình nạp không đọc được AVR.
Sau đây là sơ đồ nguồn 5V:

Hình 1: Sơ đồ nguồn 5V cho AVR
Các bạn có thể sử dụng một bộ nguồn khác nhưng nhất thiết phải có đầu ra ổn
định để đảm bảo hoạt động bình thường cho AVR.

TIẾN HÀNH LÀM
MẠCH NẠP

Mạch nạp cho AVR rất đơn giản. Chỉ cần khoảng 15000 VND là bạn có thể tự thực
hiện một mạch nạp làm việc tốt với tất cả các loại AVR. Ở đây trình bày hai mạch
nạp tương thích với chuẩn STK200/300 của Atmel mà tác giả đã thực hiện thành
công với các phần mềm CodeVisionAVR và PonyPro (hình 2 và hình 3).
Như các bạn thấy, trong sơ đồ hình 2 ta chỉ cần dùng 4 điện trở 330Ω. Sơ đồ hình
3 dùng con 74HC244 làm con đệm để bảo vệ cổng máy in. Các chân ra MISO,
MOSI, SCK, RESET, GND được nối trực tiếp vào các chân tương ứng của AVR.
Riêng sơ đồ hình 3 bạn cần cấp nguồn Vdd=5V để con 74HC244 hoạt động.
1

Hình 2: Mạch nạp đơn giản cho AVR

Hình 3: Mạch nạp dùng con đệm 74HC244
2

KẾT NỐI MẠCH NẠP
VỚI AVR

Các bạn cấp nguồn và bộ dao động cho AVR theo sơ đồ sau:

Hình 4: Kết nối mạch nạp với AVR
Các chân RESET, SCK, MOSI, MISO, GND của AVR và mạch nạp được nối trực tiếp
với nhau. Nếu bạn sử dụng sơ đồ mạch nạp hình 3 thì cấp nguồn 5V vào Vdd. Các
bạn tham khảo data sheets của loại AVR mà mình sử dụng để nối vào các chân
tương ứng.
Vì AVR có khả năng In-System Programming nên việc nạp chương trình rất đơn
giản. Không như 8951, mỗi khi nạp chương trình mới bạn phải tắt nguồn và cho
vào mạch nạp riêng để...
1
AVR CHO NGƯỜI MI BT ĐẦU
Tác gi: TuxHero - Nhóm phát trin AVR (avrfans.vn@gmail.com)
Website: http://www.dientuvietnam.net , http://s7.invisionfree.com/VNAVRFreaks
GII THIU
Vi điu khin AVR là sn phm ca công ty Atmel. Atmel cũng là cha đẻ ca con
MCU 89C51 đã quen thuc vi hu hết mi người. AVR rt mnh và đang phát
trin rt nhanh trong thi gian gn đây. Ngày càng có nhiu bn mun tìm hiu v
loi vi điu khin mi m này.
Bài viết y nhm mc đích giúp các bn tiếp cn vi AVR mt cách nhanh chóng
và hiu qu nht. t ngn thi gian tìm hiu và tp trung vào vic phát trin các
ng dng thc tế dùng AVR. Ni dung ca bài viết gm có:
Thiết kế ngun 5V cho AVR
Làm mch np cho AVR
Cách kết ni AVR vi mch np
Các phn mm h tr
Các tài liu tham kho khác
THIT K NGUN 5V
CHO VI ĐIU KHIN
AVR
Đây là bước khi đầu quan trng và cn thiết, vì nếu không có b ngun n định
cho con AVR thì dù có làm mch np đúng, cu hình đúng các chương trình np,…
AVR vn làm vic không tt. Dn đến vic chương trình np không đọc được AVR.
Sau đây là sơ đồ ngun 5V:
Hình 1: Sơ đồ ngun 5V cho AVR
Các bn có th s dng mt b ngun khác nhưng nht thiết phi có đu ra n
định để đảm bo hot động bình thường cho AVR.
TIN HÀNH LÀM
MCH NP
Mch np cho AVR rt đơn gin. Ch cn khong 15000 VND là bn có th t thc
hin mt mch np làm vic tt vi tt c các loi AVR. đây trình y hai mch
np tương thích vi chun STK200/300 ca Atmel tác gi đã thc hin thành
công vi các phn mm CodeVisionAVR và PonyPro (hình 2 và hình 3).
Như các bn thy, trong sơ đồ hình 2 ta ch cn dùng 4 đin tr 330Ω. Sơ đồ hình
3 dùng con 74HC244 làm con đệm để bo v cng y in. Các chân ra MISO,
MOSI, SCK, RESET, GND được ni trc tiếp vào c chân tương ng ca AVR.
Riêng sơ đồ hình 3 bn cn cp ngun Vdd=5V để con 74HC244 hot động.
avr cho nguoi moi bat dau - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
avr cho nguoi moi bat dau - Người đăng: minh257
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
avr cho nguoi moi bat dau 9 10 887