Ktl-icon-tai-lieu

Bài 1: Giới thiệu PIC Xuất nhập port - PIC16F887

Được đăng lên bởi chien-do-dong
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 10334 lần   |   Lượt tải: 53 lần
04/06/2010

Giới thiệu PIC16F887
- Vi điều khiển 8-bit của Microchip, thuộc
dòng Low-power.
- Kiến trúc Harvard (vs. Von Neumann), tập
lệnh RISC (Reduced Instructions Set
Computer) (vs. Complexed Instructions Set
Computer)
- Thạch anh gắn ngoài tối đa 20MHz.
- Tầm điện áp hoạt động 2.0V- 5.5V.
- 5 port, 35 chân xuất nhập (I/O pins)
- Có đầy đủ các chức năng cần thiết của Vi
điều khiển 8-bit: Timer (3 bộ), ADC (14 kênh
ADC 10-bit), USART, SPI, I2C, PWM,
Compare, …  được lựa chọn để bắt đầu.
04/06/2010

Giới thiệu PIC16F887

04/06/2010

Giới thiệu PIC16F887
CONG NAP
VC C
M C LR

0

PG D
PG C

1
2
3
4
5
6

C _PG C
LO AD G ATE

Cổng nạp chuẩn ICSPTM
(In-Circuit Serial ProgrammingTM):

PG C
J_LO AD

47p

0

04/06/2010

Giới thiệu PIC16F887
VC C

MAIN MCU
Các nguồn xung nhịp cho chip: P I C 1 6 F 8 8 7
R _R S
10K

SW _R S

PVN 1

M C LR

0

1

J_PA
1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
7

R B 0 /IN T
R B1
R B2
R B 3 /P G M
R B4
R B5
R B 6 /P G C
R B 7 /P G D

1
2
3
4
5
6
7
8

J_PB

19
20
21
22
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8

J_PD

8
9
10

1
2
3

33
34
35
36
37
38
39
40

PO R T A

VC C

J_PC 1
2
3
4
5
6
7
8

PO R T C

C _1112
104

0

VC C

SC K
SD I
SD O

SC L
SD A

TX
R X

C _X1

15
16
17
18
23
24
25
26
13

22p
4M hz
XTA L

0
C _X2

14

22p

0

- Bộ RC gắn ngoài.
- Xung clock từ một nguồn khác.

12
31

0 /A N 0
1 /A N 1
2 /A N 2 /V R E F -/C V R E F
3 /A N 3 /V R E F +
4 /T 0 C K I/C 1 O U T
5 /A N 4 /S S * /C 2 O U T

R
R
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C
C

0
1
2
3
4
5
6
7

/T 1 O S O /T 1 C K I
/T 1 O S I/C C P 2
/C C P 1
/S C K /S C L
/S D I/S D A
/S D O
/T X/C K
/R X /D T

R
R
R
R
R
R
R
R

D
D
D
D
D
D
D
D

0
1
2
3
4
5
6
7

/P
/P
/P
/P
/P
/P
/P
/P

S
S
S
S
S
S
S
S

P
P
P
P
P
P
P
P

0
1
2
3
4
5
6
7

PG C
PG D

J_PE

O S C 1 /C L K IN
R E 0 /R D * /A N 5
R E 1 /W R * /A N 6
R E 2 /C S * /A N 7
O S C 2 /C L K O U T
VSS
VSS

PO R T E

C _3231
104

SS*

A
A
A
A
A
A

PO R T D

- Bộ dao động RC nội (RC internal oscillator)
- Bộ dao động tạo bởi thạch anh (và tụ) gắn ngoài
(External Crystal and Ceramic Oscillator)
R
R
R
R
R
R

PO R T B

SW R ESET

M C L R * /V P P

VC C
VD D
VD D

11
32

P IC 1 6 F 8 8 7

0

04/06/2010

Giới thiệu PIC16F887
5 port xuất nhập (I/O Port)
VC C

MAIN MCU
PIC16F887

R _R S
10K
SW _R S

1

SS*

2
3
4
5
6
7

J_PA
1
2
3
4
5
6

PO R T A

SW R ESET

VC C

PO R T C

J_PC 1
2
3
4
5
6
7
8

0
VC C

SC L
SD A
TX
R X

C _X1

13
22p
4M hz
XTA L

0
C _X2

0

14

22p

12
31

R
R
R
R
R
R

A
A
A
A
A
A

0 /A N 0
1 /A N 1
2 /A N 2 /V R E F -/C V R E F
3 /A N 3 /V R E F +
4 ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 1: Giới thiệu PIC Xuất nhập port - PIC16F887 - Người đăng: chien-do-dong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài 1: Giới thiệu PIC Xuất nhập port - PIC16F887 9 10 541