Ktl-icon-tai-lieu

Bài 5: Kỹ thuật an toàn thiết bị thang nâng hàng

Được đăng lên bởi hoangdangbinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM
18
Baøi 5 :
KYÕ THUAÄT AN TOAØN THIEÁT BÒ THANG NAÂNG HAØNG TÔØI NAÂNG HAØNG
A GII THIU CHUNG
I / KHAI NI
M: THANG NAÂNG HAØNG – TÔØI NAÂNG HAØNG
Laø thieát bò naâng duøng ñeå naâng, haï taûi theo phöông thaúng ñöùng
a/ Söï khaùc bieät giöõa thang naâng vaø tôøi naâng:
Thang naâng Tôøi naâng
Coù gieáng thang Khoâng caàn thieát , phaûi raøo chaén vuøng
nguy hieåm
Coù ca bin chöùa taûi Khoâng caàn thieát , phaûi coù duïng cuï chöùa
taûi an toøan
Coù cöûa taàng vaø cöûa ca bin
Chæ caàn coù lan can che chaén nôi moùc taûi
vaø nhaän taûi.
Coù ray daãn höôùng ca bin Khoâng
Coù phoøng maùy Khoâng
Daãn ñoäng baèng thuûy löïc hoaëc ñieän Daãn ñoäng ñieän
Daãn ñoäng baèng puly ma saùt hoaëc tang
cuoán caùp.
Chæ daãn ñoäng baèng tang cuoán caùp
Thöïc hieän Tieâu chuaån TCVN 5744-93
“Quy phaïm kyõ thuaät an toaøn thang maùy
Thöïc hieän Tieâu chuaån TCVN 4244-86 –
“Quy phaïm kyõ thuaät an toaøn thieát bò
naâng”
b/ Caùc Thoâng Soá Cô Baûn:
1. Troïng taûi Q: Troïng taûi cuûa thieát bò naâng laø troïng löôïng lôùn nhaát cho pheùp cuûa
taûi ñöôïc tính toaùn trong ñieàu kieän laøm vieäc cuï theå.
2. Ñoä cao naâng: Ñoä cao naâng laø khoaûng caùch tính töø maët ñaát ñaët taûi ñeán saøn
nhaän taûi treân cuøng.
3. Vaän toác naâng (haï) : Vaän toác naâng (haï) laø vaän toác di chuyeån taûi theo phöông
thaúng ñöùng.
II- NGUYEÂN NHAÂN VAØ BIEÄN PHAÙP PHOØNG NGÖØA SÖÏ COÁ TAI NAÏN LÑ
1/ Nguyeân Nhaân:
a/ Do Thieát Bò:
b/ Do Laép Ñaët:
c/ Do Vaän Haønh, söû duïng
d/ Do Toå Chöùc Quaûn Lyù:
2/ Bieän Phaùp Phoøng Ngöøa:
a/ Ñoái Vôùi Thieát Bò:
b/ Laép Ñaët:
c/ Ñoái vôùi vaän Haønh;
d/ Ñoái vôùi toå chöùc quaûn lyù:
Bài 5: Kỹ thuật an toàn thiết bị thang nâng hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 5: Kỹ thuật an toàn thiết bị thang nâng hàng - Người đăng: hoangdangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 5: Kỹ thuật an toàn thiết bị thang nâng hàng 9 10 107