Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo: Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến lược phát triển nghành
Điện Việt Nam giai đoạn 2004 2010, định hướng đến 2020.
GVHD: PGS.TS Mai Thanh Cúc
GV Bạch Văn Thủy
SVTH: NGUYỄN THỊ HUỆ
LỚP : KTNNF-K53
MSSV: 532125

Tổ chức thực hiện

Chính
Phủ
Các
Bộ
khác
Tổng
Cty
Điện
lực VN

Bộ
Công
nghiệ
p

Ủy
ban
MTT
QVN

Các
nghàn
h khác

UBN
D
TỈNH

Ưu điểm
• Sắp xếp một cách hợp lý các tổ chức
thực hiện về chiến lược phát triển
nghành điện ở các cấp.
• Đây là một bản chiến lược cấp quốc
gia do vậy khâu tổ chức thực hiện
được phân công một cách đầy đủ ở
các bộ nghành liên quan.

Ưu điểm
• Biết huy động sự tham gia của Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam củng như các
tổ chức đoàn thể chính trị xã hội khác
vào mục tiêu phát triển nghành điện.

• Phân công trách nhiệm rõ ràng cho
Bộ Công nghiệp và Tổng công ty điện
lực Việt Nam.

Biện pháp khắc phục
• Cần phân công trách nhiệm rõ ràng
cho các Bộ nghành liên quan, Ủy ban
nhân dân các tỉnh, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã
hội khác.
• Cần phân công trách nhiệm cụ thể
cho các cấp cơ sở (huyện, làng, xã)
cùng các tổ chức và cá nhân.

Biện pháp khắc phục
• Cần giao quyền cho 1 một cơ quan
đủ thẩm quyền để tính toán vĩ mô về
toàn bộ chiến lược an ninh năng
lượng Điện Quốc gia.
• Cần xây dựng các cơ chế chính sách
để hạn chế sự độc quyền của EVN

...
GVHD: PGS.TS Mai Thanh Cúc
GV B ch Văn Th y
SVTH: NGUY N TH HU
L P : KTNNF-K53
MSSV: 532125
Chi n l c phát tri n nghành ế ượ
Đi n Vi t Nam giai đo n 2004 -
2010, đ nh h ng đ n 2020. ướ ế
Chi n l c phát tri n nghành ế ượ
Đi n Vi t Nam giai đo n 2004 -
2010, đ nh h ng đ n 2020. ướ ế
Bài báo cáo: Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo: Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài báo cáo: Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam 9 10 909