Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo công nghệ sản xuất bia

Được đăng lên bởi trinh thanh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN

Kính gửi: Quý thầy cô trường CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Đồng Nai
Công ty Bia Sài Gòn Đồng Nai
Cô Đinh Thị Đĩnh
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ
Đồng Nai đã xây dựng những kiến thức cần thiết để chúng em có thể thực hiện tốt
bài báo cáo thực tập lần này.
Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô Đinh Thị Đĩnh, thầy
Quách An Bình người trực tiếp chỉ dẫn, truyền đạt kiến thức cung cấp những tài
liệu, đóng góp ý kiến cho chúng em trong suốt quá trình hoàn thành bài báo cáo.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Công ty Bia Sài Gòn Đồng Nai, cùng các cán
bộ, công nhân viên trong nhà máy đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học hỏi và
đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình trong thời gian chúng em thực tập tại nhà máy.
Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn những người đã giúp đỡ chúng
em trong suốt thời gian qua để bài báo cáo được hoàn thành tốt đẹp.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tiếp xúc thực tế, do kiến thức và thời gian có
hạn nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong sự thông cảm và góp ý của quý
thầy cô cùng các bạn để chúng em có thể củng cố kiến thức và rút ra những kinh
nghiệm cho bản thân. Chúng em xin chân thành cảm ơn !

i

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****
BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP KỸ THUẬT CỦA SINH VIÊN
Họ và tên người nhận xét: ...............................................................................................
Chức vụ:……………………Cơ quan:.............................................................................
Họ và tên sinh viên: ..........................................................................................................
Đề tài hay nội dung công việc được phân công: .............................................................
I. VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
1. Các kết quả sinh viên đã thu được: .............................................................................

2. Đánh giá chung về kết quả (đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu):............................
II. Ý THỨC KỶ LUẬT, TINH THẦN, THÁI ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC
TẬP
1. Việc chấp hành nội quy cơ quan của sinh viên:...........................................................
2. Tinh thần làm việc của sinh viên:.................................................................................

3. Thái độ sinh viên trong giao tiếp với mọi người: .......................................................
............................................................................................
L I C M N Ơ
nh g i: Qth y tr ng CĐ K Thu t Công Ngh Đ ng Nai ườ
Công ty Bia Sài n Đ ng Nai
Cô Đinh Th Đĩnh
Chúng em xin chân thành c m n th y tr ng K Thu t ng Ngh ơ ườ
Đ ng Nai đã xây d ng nh ng ki n th c c n thi t đ chúng em có th th c hi n t t ế ế
i báo cáo th c t p l n này.
Chúng em xin bày t lòng bi t n chân thành đ n Đinh Th Đĩnh, th y ế ơ ế
Quách An Bình ng i tr c ti p ch d n, truy n đ t ki n th c cung c p nh ng tàiườ ế ế
li u, đóngp ý ki n cho cng em trong su t quá trình hn thành bài báo cáo. ế
Chúng em xin chân thành c m n Công ty Bia Sài n Đ ng Nai, cùng các cán ơ
b , công nhân vn trong nhà máy đã t o đi u ki n t t nh t cho chúng em h c h i
đã h ng d n ch b o t n nh trong th i gian chúng em th c t p t i ny.ướ
Cu i cùng, chúng em xin chân thành c m n nh ng ng i đã giúp đ chúng ơ ườ
em trong su t th i gian qua đ bàio cáo đ c hn thành t t đ p. ượ
Tuy nhiên, đây l n đ u tiên ti p c th c t , do ki n th c và th i gian ế ế ế
h n nên khó tránh kh i nh ng thi u sót. Kính mong s thông c m góp ý c a quý ế
th y cùng các b n đ chúng em th c ng c ki n th c rút ra nh ng kinh ế
nghi m cho b n thân. Cng em xin chân tnh c m n ơ !
i
Bài báo cáo công nghệ sản xuất bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo công nghệ sản xuất bia - Người đăng: trinh thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài báo cáo công nghệ sản xuất bia 9 10 684