Ktl-icon-tai-lieu

Bài Báo cáo Môn học Điều khiển tự động - Sử dụng MATLAB- SIMULINK

Được đăng lên bởi 44cd-class
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4881 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ thống Điều khiển Tự Động

Bài Báo cáo
Môn học Điều khiển tự động
Sử dụng MATLAB- SIMULINK

Khoa Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử
Họ và tên : Vu Thi Huong
Lớp: 44CĐ

Bài tập: 1
a) Lấy đặc tính quá độ h(t) cho khâu quán tính:

Vu Thi Huong- 44CĐ – Cao Dang Cong Nghiep Hung Yen

Hệ thống Điều khiển Tự Động

b) Lấy đặc tính quá độ h(t) cho khâu dao động:

Vu Thi Huong- 44CĐ – Cao Dang Cong Nghiep Hung Yen

Hệ thống Điều khiển Tự Động

c) Lấy đặc tính tấn số biên độ - pha lôgarit của khâu quán tính:
W(s)=5/1,5s+1

>> num=5
num =
5
>> den=[1.5 1]
den =
1.5000

1.0000

>> bode(num,den)

Vu Thi Huong- 44CĐ – Cao Dang Cong Nghiep Hung Yen

Hệ thống Điều khiển Tự Động

>> nyquist(num,den)

d) Lấy đặc tính tấn số biên độ - pha lôga của khâu dao động:
Hàm số truyền : W(s)=10/(0.52 s2+ 2.0.4.0.5 s+1)
>> num=10,
num =
Vu Thi Huong- 44CĐ – Cao Dang Cong Nghiep Hung Yen

Hệ thống Điều khiển Tự Động

10
>> den=[0.5^2 2*0.4*0.5 1]
den =
0.2500

0.4000

1.0000

>> bode(num,den)
>> num =
10
Den=[0.5^2 2*0.4*0.5 1]
den =
0.2500

0.4000

1.0000

bode(num,den)

>> nyquist(num,den)

Vu Thi Huong- 44CĐ – Cao Dang Cong Nghiep Hung Yen

Hệ thống Điều khiển Tự Động

Bài 2
1,Xây dựng sơ đồ mô hình hóa:
Sơ đồ cấu trúc hệ thống TDDC gồm 2 khâu mắc nối tiếp

Vu Thi Huong- 44CĐ – Cao Dang Cong Nghiep Hung Yen

Hệ thống Điều khiển Tự Động

 Hệ ổn định
Sơ đồ cấu trúc hệ thống TDDC gồm 2 khâu mắc song song

Vu Thi Huong- 44CĐ – Cao Dang Cong Nghiep Hung Yen

Hệ thống Điều khiển Tự Động

 Hệ không ổn định
3,Tìm hàm số truyền tương đương và vẽ ĐTTSB-Floga cho hai khâu mắc
nối tiếp:
a) Tìm hàm số truyền tương đương của 2 khâu mắc nối tiếp
>> num1=2
num1 =
2
>> den1=[0.4 1]
den1 =
0.4000

1.0000

>> num2=4
num2 =
4
>> den2=[0.8 1]
den2 =
0.8000

1.0000

Vu Thi Huong- 44CĐ – Cao Dang Cong Nghiep Hung Yen

Hệ thống Điều khiển Tự Động

>> [num,den]=series(num1,den1,num2,den2)
num =
0

0

8

den =
0.3200

1.2000

1.0000

Hàm truyền tương đương :
W(s)=8/0.32s^2 + 1.2s + 1
b) Đặc tính tần số biên độ - pha lôga

4, Tìm hàm số truyền tương đương và vẽ ĐTTSB-Floga cho hai khâu mắc song
song:
a) Hàm số truyền tương đương
>> num1=2
num1 =
2
Vu Thi Huong- 44CĐ – Cao Dang Cong Nghiep Hung Yen

Hệ thống Điều khiển Tự Động

>> den1=[0.4 1]
den1 =
0.4000

1.0000

>> num2=5
num2 =
5
>> den2=[0.8^2 2*0.8*0.5 1]
den2 =
0.6400

0.8000

1.0000

>> [num,den]=parallel(num1,den1,num2,den2)
num =
0

1.2800

3.6000

7.0000

den =
0.2560

0.9600

1.2000

1.0000

Hàm truyền tương đương:
W(s)=1.28s^2+3.6s+7/0....
Hệ thống Điều khiển Tự Động
Bài Báo cáo
Môn học Điều khiển tự động
Sử dụng MATLAB- SIMULINK
Khoa Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử
Họ và tên : Vu Thi Huong
Lớp: 44CĐ
Bài tập: 1
a) Lấy đặc tính quá độ h(t) cho khâu quán tính:
Vu Thi Huong- 44CĐ – Cao Dang Cong Nghiep Hung Yen
Bài Báo cáo Môn học Điều khiển tự động - Sử dụng MATLAB- SIMULINK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Báo cáo Môn học Điều khiển tự động - Sử dụng MATLAB- SIMULINK - Người đăng: 44cd-class
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài Báo cáo Môn học Điều khiển tự động - Sử dụng MATLAB- SIMULINK 9 10 582