Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢM PHÂN 1. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây? a. Tế bào sinh dưỡng c. Giao tử b. Tế bào sinh dục chín d. Tế bào xô ma 2. Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân là : a. Xảy ra sự biến đổi của nhiễm sắc t

Được đăng lên bởi vi-huynhthe
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pr«tªin vµ c¬ chÕ dÞch m·
1.Tãm t¾t lÝ thuyÕt:
1.1. Pr«tªin :
-Vai trß: Enzim, kÝch tè, kh¸ng thÓ, vËn ®éng, cÊp n¨ng lîng, t¹o h×nh.
-§¬n ph©n lµ axit amin cã c«ng thøc tæng qu¸t:

COOH (nhãm cacboxyl).

R-CH
(gèc ho¸ trÞ I)

NH2 (nhãm amin).

ADN

ARN

-Cã 20 lo¹i axit amin ph©n biÖt nhau nhê gèc ho¸ trÞ R.
-Liªn kÕt ho¸ häc: Liªn kÕt peptit, thùc hiÖn gi÷a 2 axit amin kÕ tiÕp nhau vµ lo¹i chung ®i 1 ph©n tö n íc.
-Mçi ph©n tö pr«tªin cã 1 hay vµi chuçi p«lipeptit.
-Mçi axit amin cã chiÒu dµi trung b×nh 3A0; khèi lîng trung b×nh 300 ®vC.
-§Æc thï cña pr«tªin phô thuéc vµo thµnh phÇn, sè lîng, tr×nh tù s¾p xÕp c¸c axit amin trong pr«tªin ®ã.
-TÝnh ®a d¹ng cña protªin cã c¬ së dùa vµo tÝnh ®a d¹ng cña gen: Víi 20 lo¹i axit amin kh¸c nhau sÏ cã
v« sè kiÓu tæ hîp kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn, sè lîng vµ tr×nh tù.
-TÝnh æn ®Þnh cña pr«tªin: Do c¬ chÕ t¸i sinh lµm ADN æn ®Þnh, tõ ®ã tæng hîp pr«tªin gi÷ ®îc tÝnh æn
®Þnh qua c¸c thÕ hÖ.
1.2.C¬ chÕ gi¶i m·:
-ChØ 1 trong 2 m¹ch cña gen ®îc dïng lµm m¹ch khu«n ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh tæng hîp pr«tªin.
-M¹ch cã chiÒu 3’-5’.
-Qu¸ tr×nh tæng hîp pr«tªin x¶y ra qua hai giai ®o¹n: Sao m· trong nh©n vµ gi¶i m· ngoµi tÕ bµo chÊt.
-Tr×nh tù c¸c nuclª«tit trong m¹ch khu«n quy ®Þnh tr×nh tù c¸c rib«nuclª«tit trong mARN theo nguyªn
t¾c bæ sung c¬ chÕ sao m·.
M¹ch khu«n
mARN
A
bæ sung víi
Um
T
bæ sung víi
Am
G
bæ sung víi
Xm
X
bæ sung víi
Gm
-Tr×nh tù c¸c rib«nuclª«tit trong mARN l¹i quy ®Þnh c¸c ®èi m· cña tARN tõ ®ã quy ®Þnh tr×nh tù c¸c
axit amin theo nguyªn t¾c bæ sung.
M¹ch khu«n
mARN
Am
bæ sung víi
Ut
Um
bæ sung víi
At
Gm
bæ sung víi
Xt
Xm
bæ sung víi
Gt
-M· di truyÒn lµ m· bé ba: Cø ba nuclª«tit kÕ tiÕp nhau trong m¹ch khu«n quy ®Þnh 1 axit amin.
-M· di truyÒn cã tÝnh liªn tôc, tho¸i ho¸, phæ biÕn, ®Æc hiÖu.
-M· kÕt tóc lµm nhiÖm vô kÕt thóc qu¸ tr×nh gåm: UAA, UAG, UGA.
-M· më ®Çu trªn mARN lµ AUG quy ®Þnh axit amin më ®Çu lµ mªti«nin, khi h×nh thµnh pr«tªin hoµn
chØnh, axit amin nµy bÞ t¸ch khái chuçi p«lipeptit.
-Cã nhiÒu rib«x«m ®ång thêi gi¶i m· cho 1 mARN (chuçi p«lix«m); c¸c rib«x«m cã kho¶ng c¸ch tõ 50100 A0 vµ c¸ch nhau mét kho¶ng lµ béi sè cña 3*3,4 = 10,2A0.
-Mçi rib«x«m trît hÕt chiÒu dµi mARN mét lît sÏ tæng hîp ®îc 1 chuçi p«lipeptit t¬ng øng.
-Cã bao nhiªu lît rib«x«m trît hÕt chiÒu dµi c¸c mARN sÏ tæng hîp ®îc bÊy nhiªu chuçi p«lipªptit.
-Tr×nh tù c¸c bé ba trong m¹ch khu«n quy ®Þnh tr×nh tù c¸c axit amin trong pr«tªin, nªn qu¸ tr×nh tæng
hîp pr«tªin cßn ®îc gäi lµ qu¸ tr×nh gi¶i m· th«ng tin di truyÒn vµ ®îc t...
Pr«tªin vµ c¬ chÕ dÞch m·
1.Tãm t¾t lÝ thuyÕt:
1.1. Pr«tªin :
-Vai trß: Enzim, kÝch tè, kh¸ng thÓ, vËn ®éng, cÊp n¨ng lîng, t¹o h×nh.
-§¬n ph©n lµ axit amin cã c«ng thøc tæng qu¸t:
COOH (nhãm cacboxyl).
R-CH
(gèc ho¸ trÞ I) NH
2
(nhãm amin).
-Cã 20 lo¹i axit amin ph©n biÖt nhau nhê gèc ho¸ trÞ R.
-Liªn kÕt ho¸ häc: Liªn kÕt peptit, thùc hiÖn gi÷a 2 axit amin tiÕp nhau lo¹i chung ®i 1 ph©n n-
íc.
-Mçi ph©n tö pr«tªin cã 1 hay vµi chuçi p«lipeptit.
-Mçi axit amin cã chiÒu dµi trung b×nh 3A
0
; khèi lîng trung b×nh 300 ®vC.
-§Æc thï cña pr«tªin phô thuéc vµo thµnh phÇn, sè lîng, tr×nh tù s¾p xÕp c¸c axit amin trong pr«tªin ®ã.
-TÝnh ®a d¹ng cña protªin cã c¬dùa vµo tÝnh ®a d¹ng cña gen: Víi 20 lo¹i axit amin kh¸c nhau sÏ
v« sè kiÓu tæ hîp kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn, sè lîng vµ tr×nh tù.
-TÝnh æn ®Þnh cña pr«tªin: Do c¬ chÕ t¸i sinh lµm ADN æn ®Þnh, ®ã tæng hîp pr«tªin gi÷ ®îc tÝnh æn
®Þnh qua c¸c thÕ hÖ.
1.2.C¬ chÕ gi¶i m·:
-ChØ 1 trong 2 m¹ch cña gen ®îc dïng lµm m¹ch khu«n ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh tæng hîp pr«tªin.
-M¹ch cã chiÒu 3’-5’.
-Qu¸ tr×nh tæng hîp pr«tªin x¶y ra qua hai giai ®o¹n: Sao m· trong nh©n vµ gi¶i m· ngoµi tÕ bµo chÊt.
-Tr×nh c¸c nuclª«tit trong m¹ch khu«n quy ®Þnh tr×nh c¸c rib«nuclª«tit trong mARN theo nguyªn
t¾c bæ sung c¬ chÕ sao m·.
M¹ch khu«n mARN
A bæ sung víi U
m
T bæ sung víi A
m
G bæ sung víi X
m
X bæ sung víi G
m
-Tr×nh c¸c rib«nuclª«tit trong mARN l¹i quy ®Þnh c¸c ®èi cña tARN ®ã quy ®Þnh tr×nh c¸c
axit amin theo nguyªn t¾c bæ sung.
M¹ch khu«n mARN
A
m
bæ sung víi U
t
U
m
bæ sung víi A
t
G
m
bæ sung víi X
t
X
m
bæ sung víi G
t
-M· di truyÒn lµ m· bé ba: Cø ba nuclª«tit kÕ tiÕp nhau trong m¹ch khu«n quy ®Þnh 1 axit amin.
-M· di truyÒn cã tÝnh liªn tôc, tho¸i ho¸, phæ biÕn, ®Æc hiÖu.
-M· kÕt tóc lµm nhiÖm vô kÕt thóc qu¸ tr×nh gåm: UAA, UAG, UGA.
-M· më ®Çu trªn mARN AUG quy ®Þnh axit amin ®Çu mªti«nin, khi h×nh thµnh pr«tªin hoµn
chØnh, axit amin nµy bÞ t¸ch khái chuçi p«lipeptit.
-Cã nhiÒu rib«x«m ®ång thêi gi¶i m· cho 1 mARN (chuçi p«lix«m); c¸c rib«x«m cã kho¶ng c¸ch tõ 50-
100 A
0
vµ c¸ch nhau mét kho¶ng lµ béi sè cña 3*3,4 = 10,2A
0
.
-Mçi rib«x«m trît hÕt chiÒu dµi mARN mét lît sÏ tæng hîp ®îc 1 chuçi p«lipeptit t¬ng øng.
-Cã bao nhiªu lît rib«x«m trît hÕt chiÒu dµi c¸c mARN sÏ tæng hîp ®îc bÊy nhiªu chuçi p«lipªptit.
-Tr×nh c¸c ba trong m¹ch khu«n quy ®Þnh tr×nh c¸c axit amin trong pr«tªin, nªn qu¸ tr×nh tæng
hîp pr«tªin cßn ®îc gäi lµ qu¸ tr×nh gi¶i m· th«ng tin di truyÒn vµ ®îc tãm t¾t.
ADN
phiªn m·
ARN
DÞch m·
pr«tªin.
2.C¸c d¹ng bµi tËp:
D¹ng 1: t¬ng quan gi÷a nuclª«tit, chiÒu dµi, khèi lîng cña gen – sè rib«nuclª«tit cña ARN víi
sè axit amin m«i trêng cung cÊp.
a. Ph¬ng ph¸p gi¶i(32.35):
-ChØ 1 m¹ch cña gen lµm m¹ch khu«n.
-M· di truyÒn lµ m· bé ba.
-M· kÕt thóc kh«ng quy ®Þnh axit amin nµo.
+Trong pr«tªin hoµn chØnh kh«ng tÝnh ®Õn axit amin më ®Çu. Do vËy:
*Gäi N
a
: Sè axit amin m«i trêng cung cÊp ®Ó tæng hîp 1 ph©n tö pr«tªin (mçi pr«tªin xem nh cã 1 chuçi
p«lipeptit).
Ta cã c¸c t¬ng quan sau:
N
a
=
1
3.2
N
(axit amin) => N = (N
a
+ 1).3.2 (nuclª«tit).
N
a
=
1
3*4,3
L
(axit amin) => L = (N
a
+ 1).3.3.4 A
0
.
1
BÀI GIẢM PHÂN 1. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây? a. Tế bào sinh dưỡng c. Giao tử b. Tế bào sinh dục chín d. Tế bào xô ma 2. Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân là : a. Xảy ra sự biến đổi của nhiễm sắc t - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢM PHÂN 1. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây? a. Tế bào sinh dưỡng c. Giao tử b. Tế bào sinh dục chín d. Tế bào xô ma 2. Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân là : a. Xảy ra sự biến đổi của nhiễm sắc t - Người đăng: vi-huynhthe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI GIẢM PHÂN 1. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây? a. Tế bào sinh dưỡng c. Giao tử b. Tế bào sinh dục chín d. Tế bào xô ma 2. Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân là : a. Xảy ra sự biến đổi của nhiễm sắc t 9 10 771