Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng An Toàn Điện

Được đăng lên bởi Do Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Lợi ích của mô hình quản lý năng lượng đối với doanh nghiệp
Quản lý năng lượng là việc tổ chức thực hiện sử dụng năng lượng một cách tiết
kiệm và hiệu quả nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất (chi phí nhỏ nhất) và nâng cao
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Việc triển khai mô hình quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng
điểm có vai trò hết sức quan trọng, giúp doanh nghiệp đạt được các lợi ích sau:
- Tuân thủ các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
- Tiết kiệm được chi phí năng lượng =>giảm chi phí sản xuất => tăng tính cạnh
tranh
- Sử dụng nguồn nhân lực và các nguồn lực có sẵn trong doanh nghiệp một cách
hiệu quả.
- Giảm mức năng lượng tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm
- Giảm phát thải mà không gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành
- Chủ động kiểm soát chi phí năng lượng, giảm tác động khi giá năng lượng tăng
- Có hồ sơ ghi chép lại mức tiết kiệm để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp và
trình các cơ quan quản lý Nhà nước theo luật định
- Tạo hình ảnh doanh nghiệp sản xuất xanh và sạch đối với công chúng, các đối
tác kinh doanh, khách hàng và các nhà nhập khẩu.
2. Các mô hình quản lý năng lượng
2.1 Mô hình theo luật
Điều 8 nghị định số: 21/2011/NĐ-CP quy định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
phải áp dụng mô hình quản lý năng lượng. Mô hình quản lý năng lượng được thực
hiện theo các nội dung chính sau đây:
1. Công bố mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
tại cơ sở.
2. Xây dựng kế hoạch hàng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả của cơ sở; xây dựng và thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính sách và kế hoạch đã lập; quy định
chế độ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế
hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.
3. Có mạng lưới và người quản lý năng lượng theo tiêu chí quy định tại khoản 1
Điều 35 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của phương
tiện, thiết bị trên toàn bộ dây chuyền sản xuất, tình hình lắp đặt mới, cải tạo, sửa
chữa thiết bị sử dụng năng lượng của cơ sở.
5. Thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng; đề xuất và lựa chọn thực hiện các
giải pháp quản lý và công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
6. Định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn cho người lao động về sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả.
7. Có chế độ thưởng, phạt nhằm thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu...
1. Lợi ích của mô hình quản lý năng lượng đối với doanh nghiệp
Quản năng lượng việc tổ chức thực hiện sử dụng năng lượng một cách tiết
kiệm và hiệu quả nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất (chi phí nhỏ nhất) và nâng cao
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Việc triển khai mô hình quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng
điểm có vai trò hết sức quan trọng, giúp doanh nghiệp đạt được các lợi ích sau:
- Tuân thủ các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
- Tiết kiệm được chi phí năng lượng =>giảm chi phí sản xuất => tăng tính cạnh
tranh
- Sử dụng nguồn nhân lực và các nguồn lực có sẵn trong doanh nghiệp một cách
hiệu quả.
- Giảm mức năng lượng tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm
- Giảm phát thải mà không gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành
- Chủ động kiểm soát chi phí năng lượng, giảm tác động khi giá năng lượng tăng
- Có hồ sơ ghi chép lại mức tiết kiệm để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp và
trình các cơ quan quản lý Nhà nước theo luật định
- Tạo hình ảnh doanh nghiệp sản xuất xanh và sạch đối với công chúng, các đối
tác kinh doanh, khách hàng và các nhà nhập khẩu.
2. Các mô hình quản lý năng lượng
2.1 Mô hình theo luật
Điều 8 nghị định số: 21/2011/NĐ-CP quy định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
phải áp dụng hình quản năng lượng. hình quản năng lượng được thực
hiện theo các nội dung chính sau đây:
1. Công bố mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
tại cơ sở.
2. Xây dựng kế hoạch hàng năm năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả của cơ sở; xây dựng và thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính ch kế hoạch đã lập; quy định
chế độ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế
hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.
3. Có mạng lưới và người quản lý năng lượng theo tiêu chí quy định tại khoản 1
Điều 35 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Bài giảng An Toàn Điện - Trang 2
Bài giảng An Toàn Điện - Người đăng: Do Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài giảng An Toàn Điện 9 10 393