Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng

Được đăng lên bởi Hung Vu
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA

HOAÌNG CÄNG CÁØN
PHAN HÄÖNG SAÏNG

BAÌI GIAÍNG

AN TOAÌN LAO ÂÄÜNG
TRONG XÁY DÆÛNG

Âaì Nàông - 2006
1Låìi Noïi ÂáöuBaío häü lao âäüng laì mäüt chênh saïch kinh tãú xaî häüi quan troüng cuía Âaíng vaì nhaì næåïc
ta. Ngay sau khi Caïch Maûng thaïng Taïm thaình cäng trong âiãöu kiãûn coìn vä cuìng khoï
khàn, thaïng 3/1947 Häö Chuí Tëch âaî kyï sàõc lãûnh säú 29SL, laì sàõc lãûnh âáöu tiãn cuía næåïc
Viãût Nam Dán chuí Cäüng hoaì vãö lao âäüng trong âoï coï nhæîng âiãöu khoaín liãn quan âãún
baío häü lao âäüng.
Baío häü lao âäüng laì mäüt cäng taïc ráút quan troüng nhàòm tàng nàng suáút lao âäüng,
phoìng traïnh tai naûn ruíi ro, mang laûi haûnh phuïc cho ngæåìi lao âäüng. ÅÍ lénh væûc xáy
dæûng cå baín an toaìn lao âäüng laì traïch nhiãûm haìng âáöu trong moüi hoaût âäüng cuía caïc xê
nghiãûp, cäng træåìng, caïc âån vë saín xuáút...Saín pháøm âæåüc taûo ra cuía ngaình xáy dæûng
cå baín laì nhæîng cäng trçnh (ngäi nhaì, cáy cáöu, con âæåìng, con âã, con âáûp,...) coï âàûc
thuì laì mäüt khäúi têch khaï âäö säü, khäng hoaìn toaìn giäúng nhau tæì qui trçnh cäng nghãû âãún
hçnh daïng, kêch thæåïc, cho nãn âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía ngæåìi lao âäüng luän luän thay
âäøi, chëu nhiãöu taïc âäüng cuía mäi træåìng saín xuáút, tiãúp xuïc våïi nhiãöu loaûi maïy moïc
thiãút bë cäng cuû lao âäüng khaïc nhau. Tæì âoï coï nhiãöu nguy cå xaíy ra tai naûn lao âäüng,
phaït sinh caïc bãûnh nghãö nghiãûp; cho nãn viãûc âaím baío vãû sinh, an toaìn lao âäüng trong
ngaình xáy dæûng cå baín cáön âàûc biãût chuï troüng.
Âãø âaïp æïng nhu cáöu âaìo taûo nhán læûc cho ngaình xáy dæûng cå baín, sinh viãn sau khi
ra træåìng cáön coï trçnh âäü chuyãn män sáu, ngoaìi ra phaíi coï kiãún thæïc nháút âënh vãö baío
häü lao âäüng nhàòm traïnh tai naûn lao âäüng, bãûnh nghãö nghiãûp træåïc hãút laì âãø baío vãû
chênh mçnh sau âoï laì âãø baío vãû cäüng âäöng lao âäüng trong ngaình cuìng nhau täön taûi vaì
phaït triãøn.
Nhàòm muûc âêch trãn, taìi liãûu " Kyî thuáût vãû sinh, an toaìn lao âäüng vaì phoìng chæîa
chaïy" âæåüc thæûc hiãûn do GVC. Hoaìng Cäng Cáøn (Chæång 1, 2 vaì 5 ) vaì GVC. Phan
Häöng Saïng (Chæång 3, 4 vaì 7 ) biãn soaûn. Taìi liãûu duìng giaíng daûy män An toaìn lao
âäüng cho sinh viãn ngaình xáy dæûng cå baín; ngoaìi ra coï thãø duìng laìm taìi liãûu tham
khaío cho nhæîng ai quan tám âãún baío häü lao âäüng noïi chung vaì baío häü lao âäüng trong
lénh væûc xáy dæûng cå ...
ÂAÛI HOÜC ÂAÌÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
HOAÌNG CÄNG CÁØN
PHAN HÄÖNG SAÏNG
BAÌI GIAÍNG
AN TOAÌN LAO ÂÄÜNG
TRONG XÁY DÆÛNG
Âaìông - 2006
1
Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng - Người đăng: Hung Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng 9 10 758