Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng autocad

Được đăng lên bởi conghiep
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHAÁT LÖÔÏNG CAO

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG
Chöông 1

CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN

Caùc thaønh phaàn giao tieáp maøn hình:

1.1.1 Thanh menubar:
Moãi menu töông öùng vôùi moät nhoùm leänh cuûa autocad.
Choïn vaøo menubar ñeå hieän ra caùc chöùc naêng töông öùng. Khi ñoù xuaát hieän moät
danh muïc keo xuoáng.
Leänh naøo coù daáu tam giaùc thì noù coøn moät soá leänh con trong ñoù.
1.1.2 Goïi, taét caùc thanh coâng cuï:
Ñeå goïi thì ta ñöa chuoät ñeán thanh coâng cuï, sau ñoù kích chuoät phaûi seõ hieän leân baûng
thanh coâng cuï, choïn coâng cuï caàn goïi.
Ñaët caùc thanh coâng cuï:
Sau khi goïi thanh coâng cuï roài, ta ñöa chuoät vaøo thanh coâng cuï, kích giöõ vaøo noù vaø reâ
noù ñeán vò trí ta caàn ñeå.
Ñeå taét thanh coâng cuï:
Ta keùo thanh coâng cuï ra vuøng veõ sau ñoù choïn vaøo nuùt taét.
Hoaëc ta coù theå baät taét treân thanh coâng cuï baèng caùch:
View manu Toolbar
hoäp thoaïi Customize
1.1.3 Thanh coâng cuï:
Chöùa caùc nuùt töông öùng vôùi caùc leänh Autocad.
Ñeå söû duïng caùc leänh treân thanh coâng cuï naøy, baïn chæ caàn choïn vaøo bieåu töôïng treân
thanh coâng cuï.
Taøi lieäu Autocad 2D

Trang 1

Bieân soaïn: Traàn Quang Tieán
ÑT: 0937370085

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG

CHAÁT LÖÔÏNG CAO

Vd: Baïn muoán veõ ñöôøng thaúng thì choïn vaøo bieåu töôïng:
1.1.4 Cöaû soå leänh:
Duøng ñeå nhaäp caùc leänh cuûa autocad baèng baøn phieám.
Nhaäp teân leänh ôû doøng nhaéc Command: ( coù theå goû ñaày ñuû hoaëc vieát taéc) roài nhaán
enter hoaëc spacebar .
Sau khi nhaäp leänh maùy seõ thöïc hieän quaù trình trao ñoåi thoâng tin vôùi ngöôøi söû duïng.
Vd: Veõ ñöôøng thaúng:

Huyû leänh ñang thöïc hieän: nhaán
Laëp laïi leänh tröôùc ñoù: Nhaán enter hoaëc spacebar .

ESC.

1.2 Thao taùc vôùi taäp tin baûn veõ:
Taïo, môû, löu moät baûn veõ môùi:
Comman: new
Coâng cuï:
Manubar:

Xuaát hieän hoäp thoaïi Create New drawing:

Taøi lieäu Autocad 2D

Trang 2

Bieân soaïn: Traàn Quang Tieán
ÑT: 0937370085

CHAÁT LÖÔÏNG CAO

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG

Caøi ñaët söï hieån thò cuûa hoäp thoaïi Create New drawing.

1.2 Thao taùc veà quan saùt baûn veõ:
1.2.1 Phoùng to hay thu nhoû vuøng veõ:

Taøi lieäu Autocad 2D

Trang 3

Bieân soaïn: Traàn Quang Tieán
ÑT: 0937370085

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG

CHAÁT LÖÔÏNG CAO

All: Xem toaøn boä baûn veõ.
Sau khi nhaäp leänh ta nhaäp tieáp A

Choïn theo cöûa soå leänh: Sau khi nhaäp leänh ta duøng chuoät queùt treân vuøng veõ moät khung
chöõ nhaät bao vuøng ta caàn phoùng to.
1.2.2 Di chuyeån baûn veõ:

Sau k...
TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHAÁT LÖÔÏNG CAO
Taøi lieäu Autocad 2D Trang 1 Bieân soaïn: Traàn Quang Tieán
ÑT: 0937370085
Chöông 1 CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
Caùc thaønh phaàn giao tieáp maøn hình:
1.1.1 Thanh menubar:
Moãi menu töông öùng vôùi moät nhoùm leänh cuûa autocad.
Choïn vaøo menubar ñeå hieän ra caùc chöùc naêng töông öùng. Khi ñoù xuaát hieän moät
danh muïc keo xuoáng.
Leänh naøo coù daáu tam giaùc thì noù coøn moät soá leänh con trong ñoù.
1.1.2 Goïi, taét caùc thanh coâng cuï:
Ñeå goïi thì ta ñöa chuoät ñeán thanh coâng cuï, sau ñoù kích chuoät phaûi seõ hieän leân baûng
thanh coâng cuï, choïn coâng cuï caàn goïi.
Ñaët caùc thanh coâng cuï:
Sau khi goïi thanh coâng cuï roài, ta ñöa chuoät vaøo thanh coâng cuï, kích giöõ vaøo noù vaø reâ
noù ñeán vò trí ta caàn ñeå.
Ñeå taét thanh coâng cuï:
Ta keùo thanh coâng cuï ra vuøng veõ sau ñoù choïn vaøo nuùt taét.
Hoaëc ta coù theå baät taét treân thanh coâng cuï baèng caùch:
View manu Toolbar hoäp thoaïi Customize
1.1.3 Thanh coâng cuï:
Chöùa caùc nuùt töông öùng vôùi caùc leänh Autocad.
Ñeå söû duïng caùc leänh treân thanh coâng cuï naøy, baïn chæ caàn choïn vaøo bieåu töôïng treân
thanh coâng cuï.
Bài giảng autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng autocad - Người đăng: conghiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Bài giảng autocad 9 10 456