Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Autocad

Được đăng lên bởi phamxuanly.gtvt
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 8839 lần   |   Lượt tải: 26 lần
BÀI GIẢNG
AUTOCAD 2007
(PHẦN NÂNG CAO)
Tp.Hồ Chí Minh, 03/2007

BÀI 1
CƠ SỞ TẠO MÔ HÌNH 3D
GIAO DIỆN AUTOCAD 2007
HỆ TRỤC TỌA ĐỘ & PHƯƠNG
PHÁP NHẬP ĐIỂM CHÍNH XÁC

1. GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH 3D
2. CHỌN KHÔNG GIAN LÀM VIỆC
THÍCH HỢP
3. GIỚI THIỆU CÁC ĐẶC TRƯNG
VỀ GIAO DIỆN 3D

4. THIẾT LẬP HƯỚNG QUAN SÁT
MÔ HÌNH 3D
5. ĐIỀU KHIỂN BIỂU TƯỢNG HỆ
TRỤC TỌA ĐỘ TRONG AUTOCAD
6. CHẾ ĐỘ TRUY BẮT ĐIỂM ĐỐI
TƯỢNG TRONG 3D

7. CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬP TỌA

ĐỘ ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN
8. QUAN SÁT MÔ HÌNH – 3DORBIT
9. VÍ DỤ VẼ MÔ HÌNH KHUNG DÂY

1. GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH 3D
Bản vẽ 2D là tập hợp của các
đoạn thẳng và đường cong (đường
tròn, cung tròn, elíp…) nằm trong
mặt phẳng XY. Trong bản vẽ 3D
ta thêm vào trục Z.

Lịch sử phát triển mô hình 3D bắt
đầu từ việc tạo mặt 2.5 chiều, sau đó
là dạng khung dây (wireframe), mặt
cong (surface) và cuối cùng là mô
hình khối rắn (solid). Hình dưới đây
trình bày 4 thế hệ dữ liệu CAD.

SOLIDS

Trích Surface

SURFACE

Trích 3D Edge

WIREFRAME

BỐN THẾ HỆ
DỮ LIỆU CAD

Chiếu Edge lên
mặt phẳng

BẢN VẼ 2D

1.1. Mô hình 2.5 chiều
Mô hình mặt 2.5 chiều được tạo ra
theo nguyên tắc kéo các đối tượng
2D theo trục Z thành các mặt.

1.2. Mô hình khung dây
Mô hình khung dây có các đặc
điểm sau:
 Bao gồm các điểm trong không
gian và các đường thẳng hay
cong nối chúng lại với nhau.
 Toàn bộ các đối tượng của mô
hình đều được nhìn thấy.

 Không có các mặt, mà chỉ có
các đường biên.
 Mô hình này chỉ có kích thước
các cạnh nhưng không có thể
tích (như mặt cong), hoặc khối
lượng (như solid).

Mô hình dạng khung dây như hình
dưới bao gồm 12 cạnh (edge).

1.3. Mô hình mặt cong
Mô hình mặt cong có các đặc
điểm sau:
Mô hình mặt của hộp chữ nhật
giống như một hộp rỗng, có các
cạnh và các mặt nhưng bên
trong thì rỗng.

 Mô hình mặt cong biểu diễn đối
tượng tốt hơn mô hình khung dây.
 Mô hình mặt có thể tích nhưng
không có khối lượng.
 Mô hình dạng này có thể che các
đường khuất và tô bóng.

Mô hình mặt cong

1.4. Mô hình khối rắn
Mô hình khối rắn có các đặc
điểm sau:
 Mô hình khối rắn là mô hình biểu
diễn vật thể ba chiều hoàn chỉnh
nhất.
 Mô hình này bao gồm các cạnh,
mặt và các đặc điểm bên trong.

 Dùng các lệnh cắt khối rắn ta có
thể nh...
BAØI GIAÛNG
AUTOCAD 2007
AUTOCAD 2007
(PHAÀN NAÂNG CAO)
(PHAÀN NAÂNG CAO)
Tp.Hoà Chí Minh, 03/2007
Bài giảng Autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Autocad - Người đăng: phamxuanly.gtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Bài giảng Autocad 9 10 622