Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Autolisp

Được đăng lên bởi chung-thieu-dinh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
AutoLISP trong AutoCAD

1. Khái niệm chung
„

Biểu thức AutoLISP
(setq a 10.0 b “hello!”)
(setq c (+ 100 a))

„

Thực hiện biểu thức
„
„

„

Gõ trực tiếp biểu thức AutoLISP vào dòng lệnh Command
Lưu các biểu thức thành file, ví dụ test1.lsp, sau đó gọi file để
thực hiện các biểu thức trong file đó bằng cách gõ (load
tes1.lsp) trên dòng lệnh Command

2012 © tđ
2012 © 
tđ
đt

AutoLISP

2012 © 
© tđt
tđt

Mở đầu
„

„

„

AutoLISP là ngôn ngữ sử dụng để lập trình tự động tạo
lập các đối tượng trong bản vẽ AutoCAD.
Các đối tượng này có thể được tạo ra qua 2 cách:
„

Sử dụng hàm (Command LệnhCAD Thôngsố
Thôngsố…))

„

Truy cập trực tiếp CSDL của AutoCAD

Các nội dung cần nắm trước:
„

Sử dụng AutoCAD cơ bản

„

Có kiến thức cơ bản về lập trình

„

Có hiểu biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình

Khái niệm chung (2)
„

VisualLISP
„

Khởi động: gõ VLIDE hoặc VLISP trên dòng lệnh Command
hoặc qua thực đơn Tools/AutoLISP/VLisp Editor

„

Quản lý đề án: trong thực đơn Project

„

Quản lý file: trong thực đơn File

„

Tải và chạy chương trình AutoLISP: Tools/LoadTextInEditor

„

Các tính năng khác:

Thông qua VisualLISP IDE - gõ VLIDE hoặc VLISP trên dòng
lệnh Command hoặc qua thực đơn Tools/AutoLISP/VLisp Editor

„

Tìm kiếm và thay thế: Search/Find hoặc Search/Replace

„

Mã màu

„

Định dạng mã nguồn: Tools/EnvironmentOptions/VLFormatOptions

„

Dò lỗi: Tools/CheckTextInEditor

2. Các thành phần cơ bản
Danh sách và biểu thức

„

Các lời chú thích

„

Biến,, hằng
g và các kiểu dữ liệu
ệ

„

Cấu trúc chương trình AutoLISP

„

Các hàm cơ sở trong AutoLISP

„

…

2012 ©
© tđt
© 
tđt

„

2.1. Danh sách và biểu thức
„

AutoLISP được xây dựng trên cơ sở các danh sách
„

„

„

„

Danh sách (list) gồm một hoặc nhiều phần tử hoặc rỗng được
đặt trong 1 cặp ngoặc đơn. Các phần tử trong danh sách cách
nhau bởi ít nhất 1 dấu trắng.
Các đối tượng
ợ g (entity)
(
y) trong
g AutoCAD cũng
g được
ợ q
quản lýý như
các danh sách
Danh sách dot-pair gồm 2 phần tử, liên kết với nhau bằng dấu
chấm (dot)

Biểu thức (câu lệnh) cũng được bao trong cặp dấu ngoặc
đơn giống như danh sách, nhưng phần tử đầu của biểu thức
phải là 1 hàm.
„

Trong biểu thức có thể có các biểu thức con, ví dụ:
(setq val1 (- (+ 10 5 2.0))

1

Dấu ; để ghi chú thích trên 1 dòng

„

(setq a 10) ; gán giá trị 10 cho biến a (chú thích)

„

Chú thích đoạn (inline) được đặt trong cặp “;|” và “|;”

„

(setq ;| gán giá trị cho biến |; a 10)

„

;| Đây là một đoạn chú thích dài, trên một hoặc nhiều dòng,
thường dù...
©©tđttđt20122012
đ
t
đ
t2012©2012 ©t
đ
t
đ
©
©
tđttđt2012
©
2012
©
1
AutoLISP
NGÔN NG LP TRÌNH
AutoLISP trong AutoCAD
M đầu
AutoLISP là ngôn ng s dng để lp trình t động to
lp các đối tượng trong bn v AutoCAD.
Các đối tượng này có th được to ra qua 2 cách:
S dng hàm (Command LnhCAD Thôngs )
S
dng
hàm
(Command
LnhCAD
Thôngs
)
Truy cp trc tiếp CSDL ca AutoCAD
Các ni dung cn nm trước:
S dng AutoCAD cơ bn
Có kiến thc cơ bn v lp trình
Có hiu biết ít nht 1 ngôn ng lp trình
1. Khái nim chung
Biu thc AutoLISP
(setq a 10.0 b “hello!”)
(setq c (+ 100 a))
Thchinbiuthc
Thc
hin
biu
thc
Gõ trc tiếp biu thc AutoLISP vào dòng lnh Command
Lưu các biu thc thành file, ví d test1.lsp, sau đó gi file để
thc hin các biu thc trong file đó bng cách gõ (load
tes1.lsp) trên dòng lnh Command
Thông qua VisualLISP IDE - gõ VLIDE hoc VLISP trên dòng
lnh Command hoc qua thc đơn Tools/AutoLISP/VLisp Editor
Khái nim chung (2)
VisualLISP
Khi động: gõ VLIDE hoc VLISP trên dòng lnh Command
hoc qua thc đơn Tools/AutoLISP/VLisp Editor
Qun lý đề án: trong thc đơn Project
Qun lý file: trong thc đơn File
Ti và chy chương trình AutoLISP: Tools/LoadTextInEditor
Các tính năng khác:
Tìm kiếm và thay thế: Search/Find hoc Search/Replace
Mã màu
Định dng mã ngun: Tools/EnvironmentOptions/VLFormatOptions
Dò li: Tools/CheckTextInEditor
2. Các thành phn cơ bn
Danh sách và biu thc
Các li chú thích
Biến
,
hn
g
và các kiu d li
u
, g
Cu trúc chương trình AutoLISP
Các hàm cơ s trong AutoLISP
2.1. Danh sách và biu thc
AutoLISP được xây dng trên cơ s các danh sách
Danh sách (list) gm mt hoc nhiu phn t hoc rng được
đặt trong 1 cp ngoc đơn. Các phn t trong danh sách cách
nhau bi ít nht 1 du trng.
Các đối tư
n
g
(
entit
y)
tron
g
AutoCAD cũn
g
đư
c
q
un l
ý
như
g( y) g g q ý
các danh sách
Danh sách dot-pair gm 2 phn t, liên kết vi nhau bng du
chm (dot)
Biu thc (câu lnh) cũng được bao trong cp du ngoc
đơn ging như danh sách, nhưng phn t đầu ca biu thc
phi là 1 hàm.
Trong biu thc có th có các biu thc con, ví d:
(setq val1 (- (+ 10 5 2.0))
Bài giảng Autolisp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Autolisp - Người đăng: chung-thieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng Autolisp 9 10 539