Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG BAO GÓI THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 281 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môn học
BAO BÌ VÀ TỔ CHỨC BAO
GÓI THỰC PHẨM
Thời lượng: 30 tiết
CBGD: ThS. Bùi Trần Nữ Thanh Việt

Điểm kết thúc môn gồm:
- Điểm kiểm tra (30%)
Điểm kiểm tra được tích hợp dưới nhiều
hình thức: kiểm tra trên giấy, làm bài tập,
phát biểu trên lớp, bài thuyết trình,

- Điểm thi (70%)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bài giảng Kỹ thuật bao gói thực phẩm- CBGD. Bùi Trần
Nữ Thanh Việt.
2. Kỹ thuật bao bì thực phẩm- Đống T. Anh Đào, NXB
ĐHQG tp HCM, 2005.
3. Bao gói các sản phẩm bao bột tẩm bột- NXB NN,2001.
4. Bao gói sản phẩm thủy sản bán lẻ- NXB Nông nghiệp 2001.
5. Hệ thống mã số mã vạch hàng hóa- Hiệp hội MSMV Việt
Nam.
6. Active packaging for foods applicatons- Aaron L. Brody,
NXB CRC, 2002
7. Food packaging technology- G.Bureau, NXB VCH,1996.
8. Modified atmospheric processing and packaging of fishW.Steven Otwell, NXB Blackwell, 2006.

9. Các thông tư, nghị định:

•
•
•
•

- Nghị định 89/2006/ND-CP về nhãn hàng hóa
- Nghị định 54/2009/ND-CP- Quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và
chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Thông tư 24/2009/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện nghị
định 54/2009/ND-CP.
Qui định 01/2008/QĐ-BNN – Qui định ghi nhãn hàng đông
lạnh
Qui định 02/2008/QĐ-BKHCN- Qui định về kiểm tra định
lượng hàng hóa đóng gói sẵn
Các tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) hiện hành liên quan đến
bao bì thực phẩm: TCVN 4874-1989; TCVN 5820-1994;
TCVN4871-1989; TCVN4872-1989; TCVN6514-2-1999;
TCVN605-1998,……..

BAØI MÔÛ ÑAÀU
Lòch söû phaùt trieån cuûa bao bì

I.
1.

Söï phaùt trieån cuûa caùc vaät lieäu chöùa ñöïng/ bao goùi
thực phẩm

Duïng cuï töï nhieân: laù caây, voû caây, da thuù, …
Dụng cụ baèng ñaát seùt, goám söù.
Duïng cuï thuûy tinh
Giaáy bìa cöùng
Kim loaïi
Nhöïa deûo
Vaät lieäu “thoâng minh”
Nhöïa sinh hoïc

2. Mối tương quan giữa bao bì và sự phát triển của xã
hội (link)

II. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA MOÂN
HOÏC
1. Caùc loaïi vaät lieäu laøm bao bì bao goùi thöïc
phaåm
2. Caùc kyõ thuaät bao goùi thöïc phaåm

III.NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA MOÂN
HOÏC
1. Nguyeân lyù chung veà bao bì vaø bao goùi thöïc
phaåm
2. Caùc loaïi nguyeân vaät lieäu saûn xuaát bao bì bao
goùi thöïc phaåm
3. Nhaõn haøng hoaù
4. Phương phaùp bao goùi thöïc phaåm
5. Moät soá hieän töôïng hö hoûng cuûa thöïc phaåm
ñoùng goùi

IV. Caùc thuaät ngöõ thöôøng duøng
1. Bao bì
2. Bao goùi
3. Bao bì tröïc tieáp
4. Bao bì giaùn tieáp
5. Bao bì lieân keát
6. Bao bì vaän chuyeån
7. Bao bì söû duïng moät laàn
8. Bao bì söû duïng nhieàu laàn
9. Vaät lieäu bao goùi
10. ...
Môn học
BAO BÌ VÀ TỔ CHỨC BAO
I TH
C PH
M
I TH
C PH
M
Thời lượng: 30 tiết
CBGD: ThS. Bùi Trần Nữ Thanh Việt
BÀI GIẢNG BAO GÓI THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG BAO GÓI THỰC PHẨM - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
281 Vietnamese
BÀI GIẢNG BAO GÓI THỰC PHẨM 9 10 118