Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Các công nghệ gia công đặc biệt

Được đăng lên bởi tannhietlanh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CÔNG NGH GIA CÔNG ð C BI T
TS. Tr n ð c Tăng
Khoa Hàng không-Vũ tr , H c vi n KTQS
ðT: 0973 991486; Email: tranductang@yahoo.com

1. Gi i thi u v CN tái t o (Reverse Engineering)
Thi t k thu n

Thi t k ngư c

Ý tư ng TK
Ý tư ng TK

Chi ti tt
Chi ti

TK tt ng th
TK ng th

Quét
Quét

Phân tích // Mô ph ng
Phân tích Mô ph ng

X lý d li u quét
X lý d li u quét

TK chi ti tt
TK chi ti

T o lư i tam giác

S n xu tt
S n xu

T o d li u CAD (ña giác,
T o d li u CAD (ña giác,
b m t)
b m t)

S n ph m
S n ph m
B n sao (NC, RP,…etc)

© 2009 Dr. Tran Duc Tang – Military Technical Academy

2

1

Công ngh tái t o (Reverse Engineering-RE) hay còn g i là k
thu t thi t k ngư c là phương pháp sao chép hình d ng hình h c
c a s n ph m mà không c n dùng b n v thi t k g c
Phương pháp thi t k ngư c có th ng d ng cho m i lĩnh v c
thi t k và s n xu t mà c n nh n d li u (v hình d ng) s hóa t
m t ñ i tư ng th t
C«ng nghÖ sè ho¸ c¸c bÒ mÆt 3D (3D Scanning, hoÆc 3D
Digitiging) xuÊt hiÖn tõ cuèi thÕ kû tr−íc v ®· nhanh chãng ®−îc
phæ cËp trong thiÕt kÕ c¬ khÝ, nhÊt l trong c¸c ng nh c«ng nghiÖp
« t«, h ng kh«ng vò trô, chÕ t¹o khu«n mÉu,... ë ®ã nhiÒu chi tiÕt cã
h×nh d¹ng phøc t¹p. Sau ®ã c«ng nghÖ n y cã mÆt trong nhiÒu lÜnh
vùc kh¸c, nh− ®iªu kh¾c (chÕ t¸c t−îng), y häc (chÕ t¸c x−¬ng thay
thÕ), nh©n tr¾c häc (ghi v kh¶o s¸t khung d¹ng ng−êi).
© 2009 Dr. Tran Duc Tang – Military Technical Academy

3

HÖ thèng sè ho¸ 3D gåm cã phÇn cøng (thiÕt bÞ dß, chôp mÉu) ®Ó
lÊy mÉu (®o, ghi d÷ liÖu bÒ mÆt) d−íi d¹ng l−íi ®iÓm hoÆc d÷ liÖu
tam gi¸c v phÇn mÒm ®Ó xö lý d÷ liÖu nhËn ®−îc.
KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh th−êng l d÷ liÖu d¹ng CAD, cho phÐp hiÖu
chØnh (n¾n söa, thay ®æi kÝch th−íc, thªm bít ®èi t−îng,...) ®Ó tõ ®ã
xuÊt ra b¶n vÏ kü thuËt, ch−¬ng tr×nh cho m¸y CNC hoÆc d÷ liÖu
STL cho thiÕt bÞ t¹o mÉu nhanh.

© 2009 Dr. Tran Duc Tang – Military Technical Academy

4

2

Công ngh tái t o có ý nghĩa quan tr ng trong các trư ng h p sau:
– H th ng CAD ñã không ñư c áp d ng trong thi t k chi ti t g c
– Các chi ti t (parts) b s a ñ i do gi i h n s n xu t ho c thay ñ i thi t
k
– Các tài li u thi t k g c không ñ ñ h tr cho vi c hi u ch nh thi t k
– Chi ti t b h ng và không có nhà cung c p ñ thay th chi ti t m i
– Khôi ph c l i các tài s n văn hóa
– Phát tri n s n ph m m i: mô hình ñ t sét (clay model)

D li u ñ u vào cho quá trình tái t o có th là chi ti t th t (physical
part), CAD files, d li u t máy quét 3D, d li u ño t máy CMM,
d li u CT,…

© 2009 Dr. Tran Duc Tang – Military Technical Academy

...
1
CÁC CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ðẶC BIT
TS. Trn ðức Tăng
Khoa Hàng không-Vũ tr, Hc vin KTQS
ðT: 0973 991486; Email: tranductang@yahoo.com
2
© 2009 Dr. Tran Duc Tang – Military Technical Academy
1. Gii thiu vCN tái to (Reverse Engineering)
Ý tưởng TK
Ý tưởng TK
TK tng th
TK tng th
Phân tích / Mô phng
Phân tích / Mô phng
TK chi tiết
TK chi tiết
Sn xut
Sn xut
Sn phm
Sn phm
Chi tiết
Chi tiết
Quét
Quét
Xlý dliu quét
Xlý dliu quét
To lưới tam giác
To dliu CAD (ña giác,
bmt)
To dliu CAD (ña giác,
bmt)
Bn sao (NC, RP,…etc)
Thiết kế thun Thiết kế ngược
Bài giảng: Các công nghệ gia công đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Các công nghệ gia công đặc biệt - Người đăng: tannhietlanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài giảng: Các công nghệ gia công đặc biệt 9 10 172