Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 1

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1. khái niệm chung

Chương 1

Những khái niệm cơ bản
về sản xuất cơ khí

Chương 1. khái niệm chung

I. Mụ̣t sụ́ khái niợ̀m cơ bản trong sản
xuṍt cơ khí
1. Sản phõ̉m:
Sản phõ̉m là danh từ quy ước chỉ
vọ̃t phõ̉m được tạo ra ở giai đoạn
cuụ́i cùng của mụ̣t cơ sở sản xuṍt.

Chương 1. khái niệm chung

2. Chi tiờ́t máy:
Khái niờm.:
Chi tiờ́t máy là đơn vị nhỏ nhṍt và
hoàn chỉnh của máy. Đặc trưng của chi
tiờ́t là khụng thờ̉ tách ra được và đã đạt
được mọi yờu cõ̀u kỹ thuọ̃t cõ̀n thiờ́t
mà trong quá trình làm viợ̀c nó cõ̀n.

Chương 1. khái niệm chung

Phõn loại:
Chi tiờ́t máy được phõn làm 2 nhóm:
- Chi tiờ́t có cụng dụng dùng chung là
những chi tiờ́t dùng được trong nhiờ̀u
máy khác nhau. Ví dụ: Bu lụng, đai ụ́c,
bánh răng …
- Chi tiờ́t máy dùng riờng là những chi
tiờ́t máy chỉ có trong mụ̣t sụ́ máy nhṍt
định Ví dụ: trục khuỷu, cam, …

Chương 1. khái niệm chung

3. Bụ̣ phọ̃n máy
Bụ̣ phọ̃n máy là là mụ̣t phõ̀n của
máy, gụ̀m hai hay nhiờ̀u chi tiờ́t máy
liờn kờ́t với nhau theo những nguyờn lý
máy nhṍt định. Mụ̣t máy, mụ̣t thiờ́t bị
đờ̀u được cṍu tạo bởi nhiờ̀u bụ̣ phọ̃n
máy

Chương 1. khái niệm chung

4. Cơ cṍu máy
Khái niợ̀m:
Cơ cṍu máy là mụ̣t phõ̀n của máy
hoặc bụ̣ phọ̃n máy có nhiợ̀m vụ nhṍt
định trong máy.
Ví du:
- Bụ̣ truyờ̀n xích, có nhiợ̀m vụ:...
- Bụ̣ truyờ̀n đai, có nhiợ̀m vụ:...
- Bụ̣ truyờ̀n bánh răng, có nhiợ̀m vụ:...

Chương 1. khái niệm chung

5. Phụi
Khái niợ̀m.:
Phụi là danh từ kỹ thuọ̃t quy ước
chỉ vọ̃t phõ̉m được tạo ra của mụ̣t quá
trình cụng nghợ̀ rụ̀i chuyờ̉n sang mụ̣t
quá trình cụng nghợ̀ khác.

Chương 1. khái niệm chung

Các loại phụi:
Trong sản xuṍt cơ khí có các loại phụi
sau:
- Phụi đúc (Sản phõ̉m của sản xuṍt đúc).
- Phụi rèn (Sản phõ̉m của sản xuṍt rèn).
- Phụi dọ̃p (Sản phõ̉m của sản xuṍt dọ̃p).
- Phụi cán (Sản phõ̉m của sản xuṍt cán).
- Phụi hàn (Sản phõ̉m của sản xuṍt hàn).

Chương 1. khái niệm chung

II. Các thành phần của quy trình công nghệ.
Quá trình công nghệ là một phần của quá
trình sản xuất trực tiếp làm thay đổi trạng thái
và tính chất của đối tượng sản xuất.
- Quá trình công nghệ gia công cơ là quá trình
cắt gọt phôi để thay đổi hình dáng, kích thước
của nó.
- Quá trình công nghệ nhiệt luyện là quá
trình làm thay đổi tính chất vật lý, hoá học của
vật liệu chi tiết.
- Quá trình công nghệ lắp ráp là quá trình
tạo thành những quan hệ tương qu...