Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 3

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3

xử lý nhiệt
kim loại
1

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại

Bài 1

Nhiệt luyện thép
2

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại

1. Khái niệm.

Nhiệt luyện thép là phương
pháp công nghệ nung nóng kim
loại và hợp kim đến nhiệt độ xác
định, giữ nhiệt một thời gian cần
thiết rồi làm nguội với tốc độ thích
hợp để làm thay đổi tổ chức bên
trong do đó làm thay đổi tính chất
của chúng theo ý muốn.
3

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại

Tỏc dụng
Vật liệu qua nhiệt luyện:
- Cứng, bền, dẻo, dai thay đổi.
- Nguyờn nhõn do thay đổi cấu tạo
mạng tinh thể.

4

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại
Ảnh hưởng của nhiệt luyện:

Kim loại khỏc nhau ảnh hưởng khỏc
nhau khi Nhiệt luyện
+ Một số kim loại hầu như khụng thay đổi
dưới tỏc dụng của nhiệt luyện.
+ Một số kim loại thay đổi ớt.
+ Một số kim loại thay đổi nhiều.Thể hiện
rừ nhất là cơ tớnh

5

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại
2. Bốn chuyển biến cơ bản khi nhiệt luyện thép

+ Chuyển biến Péclít thành ôstenít khi
nung nóng thép quá Ac1

P (F + Xê) => Ô (Fe)
+ Chuyển biến ôstenít thành Péclít khi
làm nguội chậm thép xuống quá Ar1

Ô (Fe) => P (F + Xê)
6

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại

+ Chuyển biến ôstenít thành Máctenxít
khi làm nguội nhanh thép.

Ô (Fe) => M (Fe3C)
+ Chuyển biến Máctenxít thành Péclít.

M (Fe3C) => P (F + Xê)
7

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại

3. Các phương pháp nhiệt luyện kim loại
a. ủ.
Là phương pháp nung nóng chi tiết
đến nhiệt độ hoàn toàn là Ôstenit, giữ nhiệt
rồi làm nguội chậm cùng lò để đạt được tổ
chức cân bằng với độ cứng và độ bền thấp
nhất.

8

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại

Tỏc dụng của ủ:
Làm ổn định tổ chức, giảm độ
cứng, mất ứng suất tập trung nhất là
với sản phẩm đỳc, cỏn, rốn do nguội
hoặc biến dạng khụng đều ở cỏc vị trớ
khỏc nhau trờn chi tiết.

9

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại

Cỏc phương phỏp ủ:
- Ủ thấp:

Được tiến hành ở nhiệt độ 200 ữ 600oC.
Mục đớch : khử ứng suất bờn trong.

- Ủ hoàn toàn:
Nhiệt độ nung trờn đường AC3 khoảng
30 ữ 50oC, giữ nhiệt, làm nguội cựng lũ.
Thường chỉ ỏp dụng với thộp trước cựng
tớch.
10

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại

Mục đớch:
+ Giảm độ cứng, tăng độ dẻo, cải
thiện tớnh cắt gọt.
+ Làm nhỏ hạt tinh thể.
+ Làm đồng đều thành phần, đặc biệt
là thộp hợp kim.

11

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại

-Ủ khụng hoàn toàn: Được thực hiện bằng
cách nung nóng đến nhiệt độ trong khoảng
chuyển biến, giữ nhiệt trong thời gian ngắn
và làm nguội chậm tiếp theo.
Ukht chỉ làm thay đổi 1 phần tính chất của
kim loại. Thường dùng với thép sau cùng
tích hoặc vật rèn hoặc vật...
1
Ch¬ng 3
xö lý nhiÖt
kim lo¹i
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 3 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 3 9 10 576