Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cad cam cnc

Được đăng lên bởi buibatrung1993-gmail-com
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Nội dung của bài giảng
Khái niệm chung
Quy trình lập trình gia công trên máy điều khiển số
Phƣơng pháp lập trình
Ngôn ngữ lập trình
Mã ISO cơ bản
Các chức năng dịch chuyển, các chu trình
Các chức năng phụ
Các chức năng vận hành máy
Lập trình theo kích thƣớc tuyệt đối, tƣơng đối
Các dạng nội suy

Các chức năng hiệu chỉnh
Xê dịch điểm chuẩn

2

Khái niệm chung
Lập trình
Là quá trình thiết lập các chuỗi lệnh cho dụng cụ cắt từ bản vẽ chi
tiết và sổ tay dụng cụ cùng với việc phát triển các lênchj của
chƣơng trình sau đó chuyển tất cả các thông tin này sang bộ phận
mang dữ liệu đƣợc mã hoá đặc biệt cho hệ thống điều khiển số

Chƣơng trình
Là toàn bộ các câu lệnh cần thiết để gia công chi tiết trên máy
công cụ điều khiển số

Từ lệnh
Là sự phối hợp các con số, chữ cái để lƣợng hoá chính xác các
chức năng yêu cầu thực hiện

Câu lệnh
Là sự ghép nối tối thiểu của các từ lệnh cần thiết để thực hiện một
dịch chuyển hoặc 1 chức năng khác của máy công cụ
3

Khái niệm chung
Câu lệnh tổng quát (ISO 6983)
N…G…X…Y…Z…A…B…C…I…J…K…HD…T…M…S…F…;
N: Số thứ tự của câu lệnh trong chƣơng trình
G: Điều kiện hoặc dữ liệu dịch chuyển
X, Y, Z: Các toạ độ thẳng
A, B, C: Các toạ độ quay
I, J, K: Thông số nội suy
HD: Hiệu chỉnh
T: Dụng cụ
M: Chức năng phụ
S: Tốc độ số vòng quay
F: Lƣợng tiến dao
; : Kết thúc câu lệnh

4

Khái niệm chung
Quy trình lập trình gia công NC

5

Khái niệm chung
Quy trình lập trình gia công NC
Xác định điểm 0 (W) của chi tiết gia công
Lập sơ đồ gá đặt chi tiết gia công trên máy CNC
Lập sơ đồ toạ độ
Lập tiến trình công nghệ gia công chi tiết
Quy trình công nghệ, thứ tự các nguyên công

Lập phiếu dụng cụ cắt
Số hiệu dao, vị trí ở ổ tích dao, dữ liệu công nghệ

Lập trình chƣơng trình NC theo chỉ dẫn lập trình bảng cốt mã lập
trình NC
Thử nghiệm, sửa đổi chƣơng trình NC

6

PHƢƠNG PHÁP LẬP TRÌNH

7

Phƣơng pháp lập trình
Sơ đồ các phƣơng pháp lập trình
Các yếu tố:
Vị trí lập trình
Mức độ tự động hoá đã có
Kiểu máy tính sử dụng
Các phƣơng tiện hỗ trợ lập trình đã có
Các phƣơng tiện hỗ trợ điều khiển và kiểm tra
Các phƣơng pháp lập trình
Lập trình trong khu vực
chuẩn bị sản xuất
Lập trình bằng tay
Lập trình bằng máy

Lập trình tại phân xƣởng

Cấp lệnh bằng tay tại máy

Lập trình tự động
8

Phƣơng pháp lập trình
Lập trình tại phân xƣởng
Là quá trình tìm ra các thông số điều khiển và nạp chúng vào hệ
điều khiển thực hiện trực tiếp trên máy CNC thông qua bảng điều
khiển, sau khi lập trình có thể gia công luôn trên máy.
Một số chức năng của bảng điều khiển
Các nú...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cad cam cnc - Người đăng: buibatrung1993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài giảng cad cam cnc 9 10 747