Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: CAD/CAM/CNC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa Cơ Khí

Môn học:

  gnøôör T

CAD/CAM/CNC

Năm học 2009-2010

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
1. Hiểu biết về CAD/CAM/CNC và sự cần
thiết của nó trong nền sản xuất hiện đại
2. Nắm được cách xây dựng mô hình nhờ máy
tính (CAD)

  gnøôör T

3. Nắm được cách tạo chương trình NC nhờ
hệ thống CAD/CAM (CAM)
4. Nắm được cách lập chương trình NC bằng
tay để điều khiển máy CNC (CNC)

NỘI DUNG
1. Tổng quan về CAD/CAM/CNC
2. Phần cứng của CAD/CAM/CNC
3. CAD - Thiết kế nhờ máy tính
4. CAM - Sản xuất nhờ máy tính

  gnøôör T

5. CNC - Điều khiển số nhờ máy tính

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  gnøôör T

1. Đoàn Thị Minh Trinh: Công nghệ CAD/CAM.
NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 1998
2. Lê Trung Thực: CAD/CAM - Thiết kế và sản
xuất nhờ máy tính, 2000
3. Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Ngọc Tâm:
Công nghệ - Lập trình gia công điều khiển số,
NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2002.
4. P N Rao: CAD/CAM Principles and Applications.
McGraw-Hill, 2002.

PHÂN BỐ THỜI GIAN
1. Tổng cộng 60 tiết, trong đó:
- Học lý thuyết: 46 tiết (23 buổi)
- Thực hành: 14 tiết (3 buổi 5 tiết)
2. Thi kiểm tra:
- Kiểm tra giữa kỳ: 65 phút, thi trắc nghiệm,
tuần thứ 8

  gnøôör T

- Kiểm tra cuối kỳ: 90 phút, thi trắc nghiệm,
tuần thứ 17

Mục tiêu lâu dài
Đào tạo để biết sử dụng các phần mềm CAD/CAM
phục vụ cho công tác sáng tạo ra những sản phẩm mới
phức tạp và có độ chính các cao
2. Đào tạo đội ngũ CNC
a. Quản lý CNC
b. Lập quy trình công nghệ
c. Lập trình CNC
d. Thiết kế đồ gá CNC
e. Sử dụng máy CNC
3. Phát triển các phần mềm CAD/CAM của Việt nam
4. Hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới trong
việc phát triển phần mềm.

  gnøôör T

1.

  gnøôör T

Nhiệm vụ trước mắt
1. Bổ sung giáo trình hướng dẫn học các phần
mềm CAD/CAM và sử dụng máy CNC
2. Dạy sử dụng phần mềm CAD/CAM
3. Dạy sử dụng và bảo trì máy CNC
4. Thành lập các trung tâm tư vấn khách hàng
trong việc mua bán phần mềm CAD/CAM và
máy CNC
5. Thành lập các trung tâm đào tạo chuyên về
CAD/CAM/CNC
6. Thành lập các trung tâm bảo dưỡng máy CNC

---

...
Tr ng Đ i H c Bách Khoa TP.HCMườ
Khoa C Khíơ
Môn h c:
Năm h c 2009-2010
T
r
ö
ô
ø
n
g
Ñ
H
B
K
T
P
.
H
C
M
K
h
o
a
C
ô
K
h
í
M
o
â
n
h
o
ï
c
:
C
A
D
/
C
A
M
/
C
N
C
CAD/CAM/CNC
Bài giảng: CAD/CAM/CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: CAD/CAM/CNC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: CAD/CAM/CNC 9 10 541