Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng CAD/CAM/CNC (Nguyễn Quốc Nghi)

Được đăng lên bởi Phan Đức Quí
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 13783 lần   |   Lượt tải: 107 lần
CAD/CAM/CNC
CN392
Giảng viên: Nguyễn Quốc Nghi
Email: nqnghi@ctu.edu.vn

GIỚI THIỆU
Tên môn học: CAD/CAM/CNC
Số đơn tính chỉ: 3
• Lý thuyết: 30 tiết
• Thực hành: 30 - 45 tiết
Nhiệm vụ sinh viên
• Dự lớp
• Kiểm tra

GIỚI THIỆU
Đánh giá
• Thi giữa kỳ (30%)
• Thi cuối kỳ (70%)
Mục tiêu của môn học
• Hiểu rõ các kiến thức cơ bản và cần thiết về kỹ
thuật gia công trên máy điều khiển số
• Có khả năng lập trình NC cho một số dạng chi tiết
cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình thông dụng

NỘI DUNG
PHẦN LÍ THUYẾT
• Chương 1: Giới thiệu chung về CAD/CAM/CNC
• Chương 2: Khái quát điều khiển số và lịch sử phát
triển
• Chương 3: Phân loại các hệ thống điều khiển
• Chương 4: Hệ thống tọa độ và các điểm gốc điểm
chuẩn
• Chương 5: Ngôn ngữ và hình thức tổ chức lập trình
• Chương 6: Các câu lệnh trong máy phay
• Chương 7: Các câu lệnh trong máy tiện

NỘI DUNG
PHẦN THỰC HÀNH
• Bài 1: Sử dụng phần mềm Wincam để vẽ (CAD) và
mô phỏng gia công (CAM) (phần tiện)
• Bài 2: Sử dụng phần mềm Wincam để vẽ (CAD) và
mô phỏng gia công (CAM) (phần phay)
• Bài 3: Sử dụng phần mềm Winnc để viết chương
trình NC (phần tiện)
• Bài 4: Sử dụng phần mềm Winnc để viết chương
trình NC (phần phay)

NỘI DUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
• 1/ Sổ tay lập trình CNC, Tác giả Trần Thế Sang &
TS. Nguyễn Ngọc Phương, NXB Đà Nẳng.
• 2/ Công Nghệ CNC, Tác giả Lê Trung Thực, NXB
TP Hồ Chí Minh.
• 3/ Công nghệ gia công trên máy CNC, Tác giả Châu
Mạnh Lực, Đại Học Bách Khoa Đà Nẳng.
• 4/ Software description EMCO WinNC Fanuc 21
TB and MB.

NỘI DUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
• 5/ GS.TS. Nguyễn Đắc Lộc - Điều khiển số & Công
nghệ trên máy điều khiển số - NXB KHKT 2002
• 6/ PGS Tạ Duy Liêm - Hệ thống điều khiển số cho
máy công cụ CNC-NXB KHKT 2001
• 7/ PGS.TS. Trần Xuân Việt -Công nghệ gia công
trên máy điều khiển số - ĐHBKHN 2000
• 8/ James V. Valentino -Introduction to Computer
Numerical Controls-Prentice Hall 1993

NỘI DUNG
• 9/ Trang http://www.emco.co.uk
• Cùng nhiều nguồn tài liệu khác có liên quan đến
CAD/CAM/CNC

Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ CAD CAM CNC
NỘI DUNG MÔN HỌC
• Mối liên hệ của CAD-CAM/CNC trong thiết kế, chế
tạo sản phẩm kỹ thuật
• Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của một máy CNC
đơn giản.
• Học ngôn ngữ lập trình của máy CNC (G-code).
• Sử dụng phần mềm WINCAM, WINNC xuất
chương trình NC cho máy CNC

Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ CAD CAM CNC
MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
• Hiểu biết về sự cần thiết CAD/CAM/CNC trong
thiết kế, chế tạo sản phẩm kỹ thuật
• Nắm được cách tạo mô hình nhờ máy tính
• Nắm được cách tạo chương trình NC nhờ hệ
th...
CAD/CAM/CNC
CN392
CN392
Ging viên: Nguyn Quc Nghi
Email: nqnghi@ctu.edu.vn
Bài giảng CAD/CAM/CNC (Nguyễn Quốc Nghi) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng CAD/CAM/CNC (Nguyễn Quốc Nghi) - Người đăng: Phan Đức Quí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Bài giảng CAD/CAM/CNC (Nguyễn Quốc Nghi) 9 10 100