Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng CAD/CAM/CNC

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1562 lần   |   Lượt tải: 6 lần
GIỚI THIỆU MÔN HỌC

CAD/CAM - CNC
 CAD: Computer Aided Design
 CAM: Computer Aided Manufacturing
 CNC: Computer Numerical Control
 MỤC TIÊU
 NỘI DUNG
 TÀI LIỆU

Phần mềm CAD/CAM

•
•
•
•
•
•
•
•

AutoCAD
Pro/ENGINEER
Cimatron
Mastercam
SolidWorks
Catia
Unigraphics-NX
Gips

•
•
•
•
•
•
•
•

SolidEdge
EdgeCAM
SolidCAM
PowerMill
FeatureCAM
AlphaCAM
CAM Works
Topsolid

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CAD/CAM
Chƣơng 1

CAD/CAM - CNC

Chƣơng 2
Chƣơng 3

Chƣơng 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỂ ĐIỀU KHIỂN SỐ

Chƣơng 4
Chƣơng 5

Chƣơng 2. KHÁI QUÁT VỀ CAD/CAM - CNC

Chƣơng 6

Chƣơng 3. HỆ THỐNG ĐO CỦA MÁY CÔNG CỤ CNC

Chƣơng 4. CÁC MÁY CÔNG CỤ CNC
Chƣơng 5. CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MCC CNC
Chƣơng 6. MỘT SỐ HỆ THỐNG CAD/CAM THÔNG DỤNG

Chƣơng I
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỂ ĐIỀU KHIỂN SỐ

1.1. Lịch sử phát triển của điều khiển số
1.1.1. Các giai đoạn phát triển
+ 1952 tại MIT
+ 1979 kết nối CAD/CAM

+ 1994 kết nối CAD/CAM/CNC
1.1.2 Sự phát triển của CNC

1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Hệ trục tọa độ và trục NC
1.2.2. Phần cứng (Hard ware)
1.2.3. Phần mềm (Soft ware)
1.2.4 Các dạng điều khiển

1.2.1. Hệ trục tọa độ và trục NC

1.2.1. Hệ trục tọa độ và trục NC

Quy định các tọa độ trên máy
+ Các máy Tiện
- Máy có trục chính nằm ngang
- Máy có trục chính thẳng đứng
+ Các máy Phay

- Máy Phay đứng
- Máy Phay ngang

+ Các máy khác

1.2.2. Phần cứng (Hard ware)
CPU, thiết bị nhập dữ liệu, thiết bị xuất dữ liệu, thiết bị nhớ dữ

liệu là những phần cứng cơ bản của hệ thông điều khiển số.
1.2.3. Phần mềm (Soft ware)

Phần mềm cho phép điều khiển phần cứng để khai thác khả
năng của cả hệ thống. Phần mềm vận hành (operating software)
thực hiện chức năng giám sát logic, biên tập phỏng đoán…

Phần mềm giao diện/ kết nối (interface software)
Phần mềm ứng dụng (Application software)

1.2.4 Các dạng điều khiển

 Điều khiển theo điểm

 Điều khiển theo đƣờng

 Điều khiển theo đƣờng viền

+ Điều khiển theo đƣờng viền 2D

+ Điều khiển theo đƣờng viền 2 ½ D

 Điều khiển theo đƣờng viền

+ Điều khiển theo đƣờng viền 3D

 Điều khiển theo đƣờng viền

+ Điều khiển theo đƣờng viền 4D, 5D

1.3. Các hệ thống điều khiển số máy công cụ
1.3.1. Hệ thống NC
1.3.2. Hệ thống CNC
1.3.3. Hệ thống DNC
1.3.4 Hệ thống điều khiển thích nghi

1.3.1. Hệ thống NC

Phiếu đục lỗ và băng đục lỗ

1.3.2. Hệ thống CNC

1.3.3. Hệ thống DNC

1.3.4 Hệ thống điều khiển thích nghi

1

2

Py

3

6

4

5

1.4. Nội suy (Interpolation)
1.4.1. Nội suy đƣờng thẳng (Linear Interpolation)
1.4.2. Nội suy cung tròn (...
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
CAD/CAM - CNC
MỤC TIÊU
NỘI DUNG
TÀI LIỆU
CAD: Computer Aided Design
CAM: Computer Aided Manufacturing
CNC: Computer Numerical Control
Bài giảng CAD/CAM/CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng CAD/CAM/CNC - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Bài giảng CAD/CAM/CNC 9 10 578