Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cấu tạo ô tô

Được đăng lên bởi Đắc Việt Sherlock
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
Trêng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i
Bé M¤N C¥ kHÝ « t«
----*****----
Bμi gi¶ng
CÊu t¹o « t«
M«n häc :
cÊu t¹o « t«
Sè tiÕt : 60
Gi¶ng viªn :
Tr¬ng M¹nh Hïng
Bé m«n :
C¬ khÝ ¤t«
Hµ Néi -2006
Bài giảng cấu tạo ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cấu tạo ô tô - Người đăng: Đắc Việt Sherlock
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Bài giảng cấu tạo ô tô 9 10 12