Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng CNTT

Được đăng lên bởi thuyduongstar
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Khoa Cơ khí máy

Bài 2

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Phương Hoa
SVTH: Nguyễn Thị Thùy Dương
Phan Thị Ngọc Diệu

MỤC TIÊU
• Trình bày được các nội dung
cơ bản của phương pháp hình
chiếu vuông góc.
• Vận dụng được các nội dung
cơ bản của phương pháp
chiếu vuông góc.
• Nhận biết được vị trí của các
hình chiếu trên bản vẽ.

Mục tiêu

Cấu trúc

2

Nội dung

KT-ĐG

CẤU TRÚC

1. Giới thiệu
2. Biểu diễn vật thể
bằng phương pháp
chiếu góc thứ nhất
3. Biểu diễn vật thể bằng
phương pháp chiếu
góc thứ ba
4. Vận dụng và củng cố

Mục tiêu

Cấu trúc

3

Nội dung

KT-ĐG

I. GIỚI THIỆU

Hình chiếu là gì?
Hình chiếu của vật thể là
hình biểu diễn bề mặt
nhìn thấy của vật thể đối
với người quan sát.

Mục tiêu

Cấu trúc

4

Nội dung

KT-ĐG

I. GIỚI THIỆU

1. Các phép chiếu
a. Phép chiếu xuyên tâm
 Đặc điểm của tia chiếu:
Các tia chiếu đều xuất
phát từ 1 điểm (đồng
qui)

A

C
B

A’

C’

B’

Mục tiêu

Cấu trúc

5

Nội dung

KT-ĐG

I. GIỚI THIỆU

b. Phép chiếu song song

• Đặc điểm của tia chiếu:
Các tia chiếu đều song
song với nhau

B

A

C

D

B’

A’

Mục tiêu

Cấu trúc

6

Nội dung

C’

D’

KT-ĐG

I. GIỚI THIỆU

B

A

C

D
B’

A’

Mục tiêu

Cấu trúc

C’

Phép chiếu vuông góc
• Là 1 trường hợp đặc
biệt của phép chiếu
song song khi các tia
chiếu vuông góc mặt
phẳng chiếu

D’

7

Nội dung

KT-ĐG

II. PHƯƠNG PHÁP GÓC CHIẾU THỨ NHẤT
Hãy quan sát và nhận xét.
Hình chiếu đứng

Hình chiếu cạnh
P3

0

90

90 0

P1

900

Từ

Mục tiêu

Cấu trúc

2

P

ng
a
s
i
á
tr

Vật thể

Từ
t

Hình chiếu bằng

8

rư
ớc

Nội dung

và
o

KT-ĐG

II. PHƯƠNG PHÁP GÓC CHIẾU THỨ NHẤT
Vị trí:
• Vật thể được đặt trong 1 góc
tạo bởi 3 mặt phẳng hình chiếu
vuông góc với nhau:
- MPHC đứng ở phía sau vật thể.
- MPHC cạnh ở phía phải vật thể

Trong PPCG1
vật thể được
đặt như thế nào
đối với các mặt
phẳng hình
chiếu?

- MPHC bằng ở phía dưới vật thể

Mục tiêu

Cấu trúc

9

Nội dung

KT-ĐG

II. PHƯƠNG PHÁP GÓC
CHIẾU
Từ trên
xuống THỨ NHẤT
Hình chiếu đứng

Hình chiếu cạnh
P3

P1

Mục tiêu

Cấu trúc

10

0

B
2

Từ

P

ng
a
s
i
á
tr Hình chiếu bằng
ừ
T

90

90 0

• Phương pháp chiếu: Chiếu vật
C
thể Alên ba mặt phẳng P1, P2, P3
ta thu được các hình chiếu vuông
0
góc tương ứng90trên
đó la A, B, C.

Nội dung

trư
ớ

cv
ào

KT-ĐG

II. PHƯƠNG PHÁP GÓC CHIẾU THỨ NHẤT

P3

• Sau khi chiếu:
P1

- Xoay MPHC bằng góc
900 MPHC
xuống cạnh
dưới
- Xoay
trùngphải
với góc
MPHC
sang
900 về
đứngvới MPHC
trùng
đứng

P1

C

A

B
P2

Mục tiêu

Cấu trúc

11

Nội dung

KT-ĐG

II. PHƯƠNG PHÁP GÓC CHI...
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Khoa Cơ khí máy
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Phương Hoa
SVTH: Nguyễn Thị Thùy Dương
Phan Thị Ngọc Diệu
Bài 2
Bài giảng CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng CNTT - Người đăng: thuyduongstar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng CNTT 9 10 199