Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ học kết cấu 1

Được đăng lên bởi thach-anhdz2307
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi Gi¶ng C¬ Häc KÕt CÊu 1
Häc phÇn I :
KÕt cÊu tÜnh ®Þnh
Ch¬ng : më ®Çu.
1. NhiÖm vô vµ ®èi tîng m«n häc:
- §Þnh nghÜa kÕt cÊu: KÕt cÊu mét hay nhiÒu cÊu kiÖn ®îc nèi ghÐp víi nhau
theo nh÷ng quy luËt nhÊt ®Þnh, chÞu ®îc t¸c dông cña c¸c t¸c nh©n bªn ngoµi nh
t¶i träng, nhiÖt ®é thay ®æi vµ chuyÓn vÞ cìng bøc.
- NhiÖm m«n häc: mét m«n khoa häc chuyªn nghiªn cøu nguyªn lý,
ph¬ng ph¸p tÝnh néi lùcchuyÓncña kÕt cÊu. §¶m b¶o cho kÕt cÊu ®ñ cêng
®é, ®é cøng vµ ®é æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh khai th¸c, kh«ng bÞ ph¸ ho¹i.
- §èi tîng nghiªn cøu: cña m«n häc rÊt phong phó ®a d¹ng. §èi víi nghµnh
x©y dùng C«ng tr×nh ta chñ yÕu nghiªn cøu hÖ thanh.
1
Bài giảng cơ học kết cấu 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ học kết cấu 1 - Người đăng: thach-anhdz2307
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Bài giảng cơ học kết cấu 1 9 10 301