Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ học môi trường liên tục

Được đăng lên bởi Voiconk Kobuk
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2768 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CÔ HOÏC MOÂI TRÖÔØNG LIEÂN TUÏC
Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa CHMTLT
Giaû thuyeát moâi tröôøng lieân tuïc:
Tính chaát vaät lyù thay ñoåi moät caùch lieân tuïc
töø ñieåm naøy qua ñieåm kia
Söû duïng caùc coâng cuï tính toaùn vi
phaân, tích phaân, caùc phaân töû theå tích voâ
cuøng nhoû
Moâi tröôøng lieân tuïc: chaát loûng, chaát khí,
vaät raén bieán daïng, hoaëc tröôøng ñieän töø,
böùc xaï, troïng tröôøng...
Bài giảng cơ học môi trường liên tục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ học môi trường liên tục - Người đăng: Voiconk Kobuk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng cơ học môi trường liên tục 9 10 770