Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ sở công nghệ chế tạo máy, chương 1, Tạ Đăng DoanhHVKTQS

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1551 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CƠ SỞ
Công Nghệ Chế Tạo Máy

LOG
O

Thông tin CBGD
•
•
•
•

GVC/ThS: TẠ ĐĂNG DOANH
ĐT: 098.223.22. 16
Email: tddhnvn@yahoo.com
Tài liệu:
Công nghệ chế tạo máy _ ĐHBK Hà Nội
Công nghệ chế tạo máy _ ĐHBK Đà Nẵng

December 1, 2014

1

Không vào lớp muộn 15 phút

2

Không ngủ trong lớp

3

Không làm việc riêng

4

Không sử dụng điện thoại trong lớp

5

Không nghỉ quá 20% số buổi học

December 1, 2014

Ghi nhớ
BÀI GiẢNG TẠI LỚP

KHÔNG THAY CHO

ĐỌC TÀI LIỆU
December 1, 2014

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Chuyên cần
10%

THI CUỐI KỲ
70%

December 1, 2014

Thường xuyên
20%

Công nghệ chế tạo máy là lĩnh vực
Khoa hoc - có nhiệm vụ nghiên cứu,
thiết kế và tổ chức thực hiện quá trình
sản xuất các sản phẩm cơ khí đạt các chỉ
tiêu kinh tế, kỹ thuật xác định trong điều
kiện, quy mô sản xuất cụ thể.

December 1, 2014

Môn học: “Cơ sở Công nghệ chế tạo máy”
là môn học nghiên cứu quá trình tạo thành
các bề mặt chi tiết thực và lắp ráp chúng
thành sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh, đồng
thời nó còn nghiên cứu việc chuẩn bị và các
biện pháp tổ chức để thực hiện quá trình
công nghệ sao cho hiệu quả.
Lưu ý: SX cơ khí=Chế tạo (Gia công)+Lắp ráp

December 1, 2014

Môn học "Cơ sở Công nghệ chế tạo
máy" nhằm cung cấp kiến thức cơ bản
cho SV có gốc ngành Cơ khí về phương
pháp chung để chế tạo ra các chi tiết cơ
khí GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG CẮT
GỌT .
Cần lưu ý: Kiến thức được đề cập là nền
tảng, không mâu thuẫn với bất kỳ dạng
SX cơ khí nào trong thực tế.
December 1, 2014

Mục
Mục đích
đích của
của CNCTM
CNCTM hướng
hướng tới
tới
Trong điều kiện và
quy mô sản xuất cụ thể

1

2

3

Chất lượng
sản phẩm

Năng suất
lao động

Hiệu quả
kinh tế

December 1, 2014

Ch­¬ng­1:­­Nh÷ng­kh¸i­niÖm­c¬­b¶n
Ch­¬ng­2:­­ChÊt­l­îng­bÒ­mÆt­chi­tiÕt­m¸y
Ch­¬ng­3:­­§é­­chÝnh­­x¸c­­gia­­c«ng
Ch­¬ng­4:­­ChuÈn,­­®Þnh­­vÞ,­­®å­­g¸­(g¸­®Æt)
Ch­¬ng­5:­­Gia­c«ng­c¸c­d¹ng­BÒ­mÆt
Ch­¬ng­6:­­Ph­¬ng­ph¸p­ThiÕt­kÕ­QTCN­gia­c«ng­
December 1, 2014

CHƯƠNG 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 Quá trình sản xuất, quá trình công nghệ
1.2

Các thành phần của QTCN

1.3 Dạng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất
1.4 Quan hệ giữa đường lối, BPCN và QMSX

December 1, 2014

1.1. Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ
1.1.1. Quá trình sản xuất
1.1.2. Quá trình công nghệ

December 1, 2014

1.1.1. Quá trình sản xuất



Quá trình sản xuất là quá trình con người tác
động vào tài nguyên thiên nhiên để biến nó thành
sản phẩm phục vụ cho lợi ích của con người

 Quá trình sản xuất trong nhà máy cơ khí là tập
hợp các hoạt động có ích để biến nguyên vật ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ sở công nghệ chế tạo máy, chương 1, Tạ Đăng DoanhHVKTQS - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài giảng cơ sở công nghệ chế tạo máy, chương 1, Tạ Đăng DoanhHVKTQS 9 10 812